Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โปรตีน by Mind Map: โปรตีน

1. พันธะเคมีเชื่อม

1.1. พันธะไฮโดรเจน

1.2. พันธะไอออนิก

1.3. พันธะเป็ปไทล์

1.4. พันธะวันเดอร์วอลล์

1.5. พันธะซันฟาย

2. ประเภทโปรตีน

2.1. โปรตีน ลำเลียง

2.2. เอนไซม์

2.3. โปรตีนโครงสร้าง

2.4. โปรตีนสะสม

2.5. โปรตีนเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

2.6. โปรตีนตัวรับ

3. ประกอบด้วยธาตุ

3.1. ไฮโดรเจน

3.2. ออกซิเจน

3.3. ไนโตรเจน

3.4. คาร์บอน

3.5. อื่นๆ

4. โครงสร้างโปรตีน

4.1. โครงสร้างปฐมภูมิ

4.2. โครงสร้างทุติยภูมิ

4.3. โครงสร้างตติยภูมิ

4.4. โครงสร้างจตุรภูมิ