Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โปรตีน by Mind Map: โปรตีน

1. ประเภทโปรตีน

1.1. โปรตีน ลำเลียง

1.2. เอนไซม์

1.3. โปรตีนโครงสร้าง

1.4. โปรตีนสะสม

1.5. โปรตีนเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

1.6. โปรตีนตัวรับ

2. โครงสร้างโปรตีน

2.1. โครงสร้างปฐมภูมิ

2.2. โครงสร้างทุติยภูมิ

2.3. โครงสร้างตติยภูมิ

2.4. โครงสร้างจตุรภูมิ

3. พันธะเคมีเชื่อม

3.1. พันธะไฮโดรเจน

3.2. พันธะไอออนิก

3.3. พันธะเป็ปไทล์

3.4. พันธะวันเดอร์วอลล์

3.5. พันธะซันฟาย

4. ประกอบด้วยธาตุ

4.1. ไฮโดรเจน

4.2. ออกซิเจน

4.3. ไนโตรเจน

4.4. คาร์บอน

4.5. อื่นๆ