การแลกเปลี่ยน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การแลกเปลี่ยน by Mind Map: การแลกเปลี่ยน

1. หน้าที่ของเงิน

1.1. เป็นสื่อกลางในการแบกเปลี่ยน

1.2. เป็นมาตรฐานในการกำหนดมูลค่า

1.3. เป็นมาตรฐานการจ่ายคืนในอนาคต

1.4. เป็นการสะสมมูลค่า

2. การเปลี่ยนโดยใช้เครดิต

2.1. ความเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่ง

3. สถาบันที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเเลกเปลี่ยน

3.1. ธนาคาร

3.2. สถาบันการเงินอื่นๆ

3.3. ผู้ค้าคนกลาง

3.4. ตลาด

4. หน้าที่ของตลาด

4.1. การจัดหาสินค้า

4.2. การเก็บรักษาสินค้า

4.2.1. เก็บรักษาไว้เพื่อรอเวลาในการจำหน่ายให้ได้ราคาดี

4.2.2. เก็บรักษาไว้เพื่อให้มีคุณภาพเหมาะสมแก่การบริโภค

4.3. การขายสินค้าและบริการ

4.4. การกำหนดมาตรฐานสินค้า

4.5. การขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตจะถึงมือผู้บริโภค

4.6. การป้องกันการเสี่ยงภัย

4.7. การเงิน

5. ความสำคัญจองระบบการแลกเปลี่ยน

6. วิวัฒนาการจองระบบการแลกเปลี่ยน

6.1. การแลกเปลี่ยนโดยใช้ของแลกของ

6.2. การแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง

7. ตลาด

7.1. เพื่อให้ผู้บริโภคมีสินค้าไว้อุปโภคบริโภคตลอดเวลา

7.2. เพื่อนำสินค้าไปขายถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค

7.3. เพื่อให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ตามลักษณะที่ต้องการ

8. ประเภทของตลาด

8.1. ตลาดปัจจัยการผลิต

8.2. ตลาดสินค้า

8.3. ตลาดการเงิน

8.3.1. ตลาดเงิน

8.3.2. ตลาดทุน