Ongelmakeskeinen (tai-lähtöinen) oppiminen – Problem Based Learning (PBL)

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ongelmakeskeinen (tai-lähtöinen) oppiminen – Problem Based Learning (PBL) by Mind Map: Ongelmakeskeinen (tai-lähtöinen) oppiminen – Problem Based Learning (PBL)

1. Mihin oppiminen perustuu

1.1. Todellisuutta simuloivien ongelmien ratkaisuun

1.2. Todellisten ongelmien ratkaisuun

1.2.1. opittava tieto kytkeytyy tiukasti työelämässä tarvittaviin taitoihin.

2. Vaikuttavat tekijät

2.1. Opettaja

2.2. Oppilas

2.3. Oppiaines

3. Toivottavat vaikutukset

3.1. Asian ymmärtäminen

3.2. Oppimiseen liittyvien asenteiden muuttuminen

3.3. sisällön liittämiseen aiempiin tietorakenteisiin

3.4. itsesäätely

3.5. ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen

3.6. Oman oppimisen suunnittelun kehittyminen

4. Ongelmakeskeiseen oppimiseen tutustuminen-projekti Ryhmä Vesa ja Lauri

4.1. Aloitustutoriaali 17.1.2013

4.2. Oppimisprosessin käsikirjoituksen teko 18.1.-20.2.2013

4.3. 2.tutoriaali 24.2.2013

5. Tekijöiden suhteet

5.1. Opettajan ja oppilaan välinen suhde:Henkilöiden välinen suhde

5.2. Oppilaan ja oppiaineksen suhde: Opiskelu, opettaminen didagtiivinen suhde

5.3. Opettajan ja oppiaineksen suhde: Pedakoginen ainesisältö

6. Oppimisprosessin tavoitteet

6.1. Osanottajia rohkaistaan omaksumaan kehittyviä taitoijaan

6.2. osanottajia rohkaistaan soveltamaan omien kehittyvien taitojen tuomia oppeja

7. Mitä Ongelmilla muka voidaan saavuttaa oppimisessa?

7.1. Lisätään ymmärtämystä oppimiseen liittyvistä asioista

7.2. Lisätään tietämystä asioista ja asioihin vaikuttavista tekijöistä

8. Teoreettiset lähtökohdat

8.1. Konstruktiivinen Oppiminen

8.2. Situationaalinen oppiminen

8.3. Kokemuksellinen oppiminen

8.4. Kontekstuaalinen opiminen

9. Ongelmalähtöisen oppimisen ajattelutapa

9.1. Muuttaa käsityksiä oppimisesta

9.2. Muuttaa käsityksiä opettamisesta

10. Menetelmän hyötyjä

10.1. Parempia oppimistuloksia substanssiosaamisessa

10.2. Työelämässä tarvittavien taitojen parempi oppiminen

10.3. Elinikäisen oppimisen valmiuksien paranemineen

11. Oppimisen lisäksi kehittyvät ominaisuudet

11.1. Taito tehdä asioita ja työtehtäviä

11.1.1. Ryhmätyötaidot paranevat

11.1.2. Kyky ja rohkeus toimia puheenjohtajana

11.1.3. Itseohjautuva oppiminen

11.1.3.1. Lähteiden käyttö

11.1.4. Esiintymistaidot

11.2. asenteiden parantuminen oppimiseen ja työn tekemiseen

11.2.1. Muiden kuunteleminen

11.2.2. Kyky tehdä yhteistyötä muiden kanssa

11.2.3. Tiedon jakaminen muiden kanssa

11.2.4. Toisten näkemyksien huomioonottaminen ja kunnioittaminen

11.2.5. Kirjallisuuden kriittinen arvioiminen

12. Kehittää Ja tukee seuraavia ominaisuuksia

12.1. itsenäistä ja opiskelijakeskeistä oppimista

12.2. Relevantin tiedon hankinta-ja arviointi valmiuksia sekä eri tietolähteiden käyttöä,

12.3. tiedon parempaa soveltamista käytäntöön, pysyvämmät tietorakenteet opiskelijan käytössä,

12.4. vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, vastavuoroisuutta

12.5. ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen

12.6. itseilmaisua, tieteellistä ajattelua ja omien näkemysten perustelua