VietMac

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VietMac by Mind Map: VietMac

1. Events

1.1. Khai trương VM tại Parson và The Garden

2. Ideas for my novel ...

3. Báo Chí

3.1. Quản lý hệ thống báo đăng bài

3.2. Đưa lên Comkepvietmac.com

3.3. Tìm ý tưởng viết lên các báo- Mỗi tuần 1 ý tưởng

3.3.1. Đăng trên trang tin

3.3.2. Đăng bài PR có phí

4. Mạng xã hội

4.1. Mạng xã hội

4.1.1. Facebook

4.1.2. G+

4.1.3. Banbe.net

4.1.4. Go.vn

4.1.5. Cungtrochuyen

4.1.6. Go.vn

4.1.7. Yume.vn

4.1.8. Tamtay.vn

4.2. Diễn đàn

4.2.1. Webtretho

4.2.2. Làm cha mẹ

4.3. Youtube.com

4.3.1. Post video đã có

4.3.2. Tự làm 1 vài video

4.3.3. Tools and Gadgets

4.4. Blog

5. New node