Амортизация на ДА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Амортизация на ДА by Mind Map: Амортизация на ДА

1. Процес на амортизация на ДА (стъпки)

1.1. Изхабяване на ДА

1.2. Амортизационни отчисления

1.2.1. Отчетна стойност = Аг/ Ан %

1.2.2. Изчисляване на АО

1.2.2.1. Линейни методи

1.2.2.2. Нелинейни методи

1.2.2.2.1. Нелинейни методи за ускорена амортизация

1.2.2.2.2. Нелинейни методи за забавена амортизация4

1.3. Производствено-реализационни разходи

1.4. Реализация на продукта

1.5. Натрупване на АО

1.6. Замяна на изхабените ДА

2. Показатели за използване на ДА

2.1. Обобщаващи

2.2. Частни