Краткотрайни активи на предприятието

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Краткотрайни активи на предприятието by Mind Map: Краткотрайни активи на предприятието

1. Относителния дял на всеки елемент в общата стойност на краткотрайните активи характеризира тяхната структура.

2. Характеристики

2.1. участват еднократно в стопанската дейност

2.2. променят натурално- веществената си форма

2.3. при всеки оборот те пренасят наведнъж и изцяло стойността си върху стойността на реализираната продукция

3. СТРУКТУРА

3.1. определя се чрез

3.1.1. отличителния дял на всеки елемент от техния състав към общия им размер

3.2. зависи

3.2.1. главно от характера на дейността на предприятието

3.3. характер

3.3.1. различна за различните сфери и отрасли на националното стопанство

4. Съвкупността от елементи на краткотрайните активи характеризира техния състав

5. Общата стойност на краткотрайните активи носи наименованието оборотни средства или оборотен капитал

6. оценяват се чрез

6.1. цена на придобиване

6.2. себестойност

6.3. справедлива цена

7. СЪЩНОСТ

7.1. Част от активите на предприятието, която участва еднократно и изцяло в производствения процес и пренася напълно своята стойност в стойността на произвеждания продукт

7.1.1. В процеса на производството те променят своите свойства и потребителна стойност.

7.2. Предметите на труда, които обхващат движението на суровините, материалите, горивата и други материални ресурси през целия период на тяхното потребление в предприятието.

7.2.1. Task

7.2.2. Prerequisites

8. СЪСТАВ по групи

8.1. Краткотрайни материални активи

8.1.1. продукция и стоки

8.1.2. биологични активи

8.1.3. незавършено производство

8.2. Краткосрочни вземания

8.2.1. вземанията от съучастие в дейността на друго предприятие

8.2.2. вземанията от продажби

8.2.3. вземанията от предоставени заеми

8.2.4. данъци за възстановяване

8.3. Краткосрочни инвестиции

8.3.1. акции, облигации, съкровищни бонове,

8.3.2. средства, вложени в благородни метали или скъпоценни камъни, акции и облигации

8.4. Парични средства

8.4.1. средства в левове и валута, които фирмата разполага в брой, в банкови сметки, в блокирани парични средства

8.5. Разходи за бъдещи периоди

8.5.1. средства, вложени през отчетния период, но резултатите се очакват в бъдеще от тях.

9. Съществуват в две форми

9.1. материална

9.2. натурална