Get Started. It's Free
or sign up with your email address
שם המושג by Mind Map: שם המושג

1. הגדרה + קישור להגדרה רחבה

2. המחשה

2.1. כיצד קשור המושג להמחשה, או: כיצד מבטאת ההמחשה את המושג?

3. מושגים נוספים

3.1. מושג 1

3.2. מושג 2

3.3. מושג 3

4. מקורות מידע

4.1. מקור 1

4.2. מקור 2

4.3. מקור 3