Use Case Diagram

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Use Case Diagram by Mind Map: Use Case Diagram

1. Vendor

1.1. ได้รับ username / password (Email)

1.2. Material

1.2.1. เสนอขายรายการสินค้า

1.2.2. รายการสินค้าที่ถูกเลือก

1.3. Stock

1.3.1. จำนวนสินค้า

1.3.1.1. ปรับ Quota Stock

2. Sourcing

2.1. Material

2.1.1. เลือกรายการสินค้าที่ Vendor เสนอขาย

2.1.1.1. กำหนด Safety Stock

2.2. Stock

2.2.1. เสนอสั่งซื้อสินค้าเข้า Stock

2.2.1.1. สั่งซื้อสินค้าเข้า Stock

2.2.1.2. สินค้าที่ขาดส่งเข้า Stock

2.2.1.3. สินค้าที่รับเข้า Stock

2.2.1.4. สินค้าที่ยกเลิกรับเข้า Stock

2.2.2. รายการสินค้า

2.2.2.1. นำเสนอสินค้าเข้า Stock

2.2.2.2. รายการเสนอสินค้าเข้า Stock

2.2.2.2.1. รอยืนยัน

2.2.2.2.2. ยืนยันแล้ว

2.2.2.2.3. ถูกยกเลิก

2.2.2.2.4. รอส่งสินค้า

2.2.2.2.5. ส่งสินค้าแล้ว

2.2.2.3. รายการนำสินค้าออกจาก stock

2.2.2.3.1. รอยืนยัน

2.2.2.3.2. ยืนยันแล้ว

2.2.3. รายการสั่งซื้อสินค้า

2.2.3.1. เปลี่ยนของ

2.2.3.1.1. ขอสินค้าคืน

2.2.3.2. คืนของ

2.2.3.2.1. ขอสินค้าคืน

2.2.3.3. ยกเลิก

2.2.4. เบิกของ

2.2.4.1. ขอเบิกสินค้าออก Stock

2.2.4.2. รายการขอเบิกสินค้าออก Stock

2.2.5. รายการ PO ซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข

2.2.5.1. หมดระยะเวลาขาย

2.2.5.1.1. ขายต่อ

2.2.5.1.2. ยืนยันคืนสินค้า

2.2.5.2. ครบรอบบัญชี

2.2.5.2.1. รอ C/N และ PO

3. Fulfillment

3.1. Vendor

3.1.1. ตรวจสอบข้อมูล Vendor

3.1.2. ทำการเปิดใช้งาน Vendor Master

3.1.3. ยกเลิก Vendor Master

3.2. Material

3.2.1. เพิ่มรายชื่อ Material (SAP)

3.2.2. ยืนยัน Material Code

3.2.3. สร้าง SKU TRUE

3.3. Stock

3.3.1. รายการสั่งซื้อสินค้าเข้า Stock

3.3.1.1. ยืนยัน

3.3.1.2. ยกเลิก

3.3.2. รายการสินค้า

3.3.2.1. รายการเสนอนำสินค้าเข้า Stock

3.3.2.1.1. ยืนยัน

3.3.2.1.2. ยกเลิก

3.3.3. รายการสั่งซื้อสินค้ารอเปิด PR/PO

3.3.3.1. รอ PO NUMBER

3.3.3.2. รอ GR

3.3.4. รายการสั่งซื้อสินค้า

3.3.4.1. เปลี่ยนของ

3.3.4.1.1. ยืนยัน

3.3.4.1.2. ยกเลิก

3.3.4.2. คืนของ

3.3.4.2.1. ยืนยัน

3.3.4.2.2. ยกเลิก

3.3.4.3. ยกเลิก

3.3.4.3.1. ยืนยัน

3.3.4.3.2. ยกเลิก

3.3.4.4. รอเปิด PR/PO

3.3.4.4.1. รอ PO NUMBER

3.3.4.5. รอสร้าง Material Code

3.3.4.5.1. รอ Material Code

3.3.5. เบิกของ

3.3.5.1. รายการขอเบิกสินค้าออก Stock

3.3.5.1.1. ยืนยัน

3.3.5.1.2. ยกเลิก

3.3.5.2. เบิกของเสียออก Stock

3.3.6. รายการ PO ซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข

3.3.6.1. หมดระยะเวลาขาย

3.3.6.1.1. ขายต่อ

3.3.6.1.2. ยืนยันคืนสินค้า

3.3.6.2. ครบรอบบัญชี

3.3.6.2.1. เปิด PO

4. Logistic

4.1. Stock

4.1.1. รายการสั่งซื้อสินค้าที่รอรับเข้า Warehouse

4.1.1.1. รอรับสินค้า

4.1.1.1.1. ยืนยันรับสินค้าเข้า Warehouse

4.1.1.1.2. รายการสินค้ามีปัญหา

4.1.1.2. รับสินค้าแล้ว

4.1.1.3. ถูกยกเลิก

4.1.2. จำนวนสินค้าใน Stock PO

4.1.3. รายการขายสินค้า

4.1.3.1. กรอก Tracking Number

4.1.3.2. รอ GI

4.1.3.3. รับสินค้าคืน

4.1.3.3.1. ทำ GR122

4.1.4. เบิกของ

4.1.4.1. รายการขอเบิกสินค้าออก Stock

4.1.4.1.1. เบิกแล้ว

4.1.4.1.2. คืนแล้ว

4.1.4.2. รายการขอเบิกของเสียออก Stock

4.1.4.2.1. ยืนยัน

4.1.4.2.2. ยกเลิก

4.1.5. รายการ PO ซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข

4.1.5.1. หมดระยะเวลาขาย

4.1.5.1.1. ยืนยันคืนสินค้า

4.1.6. รายการสินค้า

4.1.6.1. นำสินค้าออกจาก Warehouse

4.1.6.1.1. ขอคืนสินค้า

4.1.6.2. รายการเสนอนำสินค้าเข้า Stock

4.1.6.2.1. รายการสินค้ารอส่ง

4.1.6.2.2. ยกเลิก

5. End-Shopper

5.1. Stock

5.1.1. รายการสั่งซื้อสินค้า

5.1.1.1. สั่งซื้อสินค้า

5.1.1.2. เปลี่ยนของ

5.1.1.3. คืนของ

5.1.1.4. ยกเลิก