ธรรมาภิบาล:Good Governance

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ธรรมาภิบาล:Good Governance by Mind Map: ธรรมาภิบาล:Good Governance

1. เป็นหลกัการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคม อย่างมีความสงบสุข

1.1. Areas you should avoid?

1.2. What are some weaknesses seen by other companies?

2. สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธิีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน

2.1. Is there any outstanding debt or large loan?

2.2. What is your competition doing?

3. 1. หลักนิติธรรม

3.1. คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัย และเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก

4. 2. หลักคุณธรรม

4.1. คือ การยึดถือและเชื่อมั่น ในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้าง ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองคก์รหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ

5. 3. หลักความโปร่งใส

5.1. คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

6. 4. หลักความมีส่วนร่วม

6.1. คือ การทา ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม

7. 6. หลักความคุ้มค่า

7.1. ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัดดังนั้น ในการบริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจำเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม

8. 5. หลักความรับผิดชอบ

8.1. ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและ ข้าราชการประจำต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆมีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที