การประยุกต์การใช้คอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์การใช้คอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์การใช้คอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึกษา

1.1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ลักษณะมัลติมีเดีย

1.1.1. http://senarak.tripod.com/cai2.htm

1.2. พัฒนาใช้และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเครื่องมือช่วยสอนต่างๆ

1.3. เผยแพร่การเรียนบนเว็บ เช่น e-Learning เป็นต้น

2. ด้านความบันเทิง

2.1. เกมส์ออนไลน์

2.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=gENoXjS3Z_c

2.2. แพร่หลายในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เช่น ภาพยนต์ คาราโอเกะ เกมส์ ข่าว ละคร เป็นต้น

3. ด้านการประชาสัมพันธ์

3.1. นำเสนอ และเผยแพร่ข่าวสาร

3.1.1. http://www.thaihealth.or.th/about/announcement/35281

3.2. การโฆษณาและการถ่ายทอด

3.2.1. http://stopmean.wordpress.com/about/

3.3. ตู้ประชาสัมพันธ์

3.3.1. http://nattster.siamdev.net/2009/10/openkiosk-firefox-extension/

4. ด้านธุรกิจ

4.1. นำเสนองาน นำเสนอสินค้า

4.1.1. http://office.microsoft.com/th-th/powerpoint-help/HA001234200.aspx

4.2. ประชุมทางไกล ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น