การปรยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การปรยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การปรยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์

1. ด้านการเงินธนาคาร

1.1. ในธุรกิจการธนาคารจะแข่งขันการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว

1.2. คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญมาก ในการบริการด้านสินเชื่อ

1.3. การบริการโอนเงิน ณ จุดขาย บริการอีกประเภทหนึ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วย

2. ด้านการแพทย์

2.1. การใช้คอมพิวเตอร์ในการรักษาพยาบาลทั่วไป

2.2. งานทะเบียนและประวัติคนไข้

2.3. งานทะเบียนการเป็นโรค

2.4. งานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน

3. ด้านการศึกษา

3.1. ข้อมูลด้านนักศึกษา

3.2. ข้อมูลด้านแผนการเรียน

3.3. ข้อมูลด้านบุคลากร

3.4. ข้อมูลด้านการเงิน

3.5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์

4. ด้านกีฬา

4.1. การใช้โปรแกรมประเมินผล

4.1.1. Sub Idea 1

4.1.2. Sub Idea 2

4.2. โปรมแกรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

4.3. ระบบการจัดการและรายงานผลการแข่งขันกีฬา

4.4. ระบบสารสนเทศทางกีฬา

4.5. การนำเสนอข้อมูลทางการกีฬา

5. ด้านบันเทิง

5.1. ฟังเพลง

5.2. ดาวโหลดเพลง

5.3. ดูภาพยนต์

5.4. ดาวโหลดภาพยนต์

5.5. ดูละคร

5.6. ดูละครย้อนหลัง

6. ด้านธุรกิจ

6.1. การประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ

6.2. การปฏิบัติการในวิธีการประมวลผลข้อมูลธุรกิจ

6.2.1. 1. การบันทึก

6.2.2. 2. การแยกประเภท

6.2.3. 3. การจัดลําดับ

6.2.4. 4. การคํานวณ

6.2.5. 5. การสรุปผล

6.2.6. 7. การนําข้อมูลกลับมาใช

6.2.7. 8. การลอกข้อมูลซํ้า

6.2.8. 9. การสื่อสารข้อมูล

7. ด้านอุตสาหกรรม

7.1. การควบคุมวัสดุคงคลังที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7.2. ทำบัญชีต่างๆ

7.3. การจัดส่งสินค้าตามใบสั่ง

7.4. การควบคุมวัสดุคงคลัง

7.5. การจัดการผลิต

7.6. การคิดราคาต้นทุนสินค้า

8. ด้านราชการ

8.1. นโยบายการบริหาร

8.2. การจ้างงาน

8.3. จัดเก็บภาษีอากร

8.4. ด้านสำมะโนประชากร