หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) by Mind Map: หลักธรรมาภิบาล  (Good
Governance)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

ประกอบด้วย

หลักนิติธรรม(The Rule of Law) การปฏิบัติตามกฎหมาย

หลักคุณธรรม(Morality) การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม

หลักความโปร่งใส(Accountability) การไม่ทุจริตคอรร์รัปชั่น

หลักการมีส่วนร่วม(Participation) การให้โอกาสมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

หลักความรับผิดชอบ(Responsibility) การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักความคุ้มค่า(Cost-effectiveness or Economy) การบริหารการจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก้ส่วนรวม

ความหมาย

แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศ ตั้งอยู่ในความถูกต้องและเป็นธรรม

Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Sign In