หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) by Mind Map: หลักธรรมาภิบาล  (Good Governance)

1. ประกอบด้วย

1.1. หลักนิติธรรม(The Rule of Law) การปฏิบัติตามกฎหมาย

1.2. หลักคุณธรรม(Morality) การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม

1.3. หลักความโปร่งใส(Accountability) การไม่ทุจริตคอรร์รัปชั่น

1.4. หลักการมีส่วนร่วม(Participation) การให้โอกาสมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

1.5. หลักความรับผิดชอบ(Responsibility) การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม

1.6. หลักความคุ้มค่า(Cost-effectiveness or Economy) การบริหารการจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก้ส่วนรวม

2. ความหมาย

2.1. แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศ ตั้งอยู่ในความถูกต้องและเป็นธรรม