Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Gocnhin Group by Mind Map: Gocnhin Group
2.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Gocnhin Group

Tầm nhìn

Phong cách 2.0

Proactive

Teamwork

Changing

Effective

Selective

Biến thông tin thành tri thức

Research, Thông tin, Số liệu

Kinh nghiệm, Nhận định, Đánh giá

Đặc điểm

Chính trị

Mental model

Công nghệ

Công cụ, Workgroup, Google Wave, Skype, Dimdim, Mindmeister, Voicethread, PIM, Google Reader, Diigo, Wordpress, Evernote, PR, Wordpress, Forum, Twitter, Facebook, Sharing content, Google Wave, Mindmeister, Opera Unite, Rapid/Mega/Mediafire

Môi trường, Thói quen, Teamwork

Giáo dục

Định hướng

Kỹ năng

Kiến thức

Tính chất

Formal

Informal

Social

Shared vision.

Personal

Personal Mastery

Selective