Gocnhin Group

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gocnhin Group by Mind Map: Gocnhin Group

1. Tầm nhìn

1.1. Phong cách 2.0

1.1.1. Proactive

1.1.2. Teamwork

1.1.3. Changing

1.1.4. Effective

1.1.5. Selective

1.2. Biến thông tin thành tri thức

1.2.1. Research

1.2.1.1. Thông tin

1.2.1.2. Số liệu

1.2.2. Kinh nghiệm

1.2.2.1. Nhận định

1.2.2.2. Đánh giá

2. Đặc điểm

2.1. Chính trị

2.1.1. Mental model

2.2. Công nghệ

2.2.1. Công cụ

2.2.1.1. Workgroup

2.2.1.1.1. Google Wave

2.2.1.1.2. Skype

2.2.1.1.3. Dimdim

2.2.1.1.4. Mindmeister

2.2.1.1.5. Voicethread

2.2.1.2. PIM

2.2.1.2.1. Google Reader

2.2.1.2.2. Diigo

2.2.1.2.3. Wordpress

2.2.1.2.4. Evernote

2.2.1.3. PR

2.2.1.3.1. Wordpress

2.2.1.3.2. Forum

2.2.1.3.3. Twitter

2.2.1.3.4. Facebook

2.2.1.4. Sharing content

2.2.1.4.1. Google Wave

2.2.1.4.2. Mindmeister

2.2.1.4.3. Opera Unite

2.2.1.4.4. Rapid/Mega/Mediafire

2.2.2. Môi trường

2.2.2.1. Thói quen

2.2.2.2. Teamwork

2.3. Giáo dục

2.3.1. Định hướng

2.3.2. Kỹ năng

2.3.3. Kiến thức

3. Tính chất

3.1. Formal

3.2. Informal

3.3. Social

3.3.1. Shared vision.

3.4. Personal

3.4.1. Personal Mastery

3.5. Selective