Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

TRENER by Mind Map: TRENER
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

TRENER

Tematy

Umiejętności

1. Mowa ciała: Kontakt wzrokowy gestykulacja ruch sceniczny Głos (oddech) Mimika (emocje) 2. Emocje w pracy trenera: - Możliwe podłoża lęków przed  wystąpieniami - Emocje trenera i ich źródła - Praktyczne metody na radzenie sobie z  tremą - Rola oddechu w pracy z emocjami - Istota świadomej komunikacji - Praktyczne ćwiczenia z ciałem,  oddechowe i relaksacyjne dla zbudowania  spokojnej i naturalnej postawy trenera Świadoma komunikacja w pracy  trenera - Sabotażyści komunikacji - Filtry komunikacji: systemy  reprezentacji, metaprogramy - Stosowanie parafrazy - Umiejętność aktywnego słuchania - Dawanie informacji zwrotnej Sposoby na zbudowanie pozytywnego  pierwszego wrażenia  Metody i techniki odpowiadania na  pytania słuchaczy Trudne sytuacje i wyzwania – jak  sobie z nimi radzić: - Nieoczekiwane problemy techniczne i  wpadki - Brak zainteresowania/ słuchacz  delegowany - Krytyka, przeszkadzanie, trudni  słuchacze - Znaczenie nieformalnych celów grupy dla  przebiegu wystąpienia - Fazy procesu grupowego i ich wpływ na  reakcje słuchaczy - Rola trenera w poszczególnych fazach  procesu grupowego

Mowa ciała, Głos, Kontakt wzrokowy, Postawa, Inne

Dobre wrażenie, Pierwsze wrażenie, Wygląd zewnętrzny

Emocje i stres w pracy trenera

Komunikacja interpersonalna, Model komunikacji, Bariery w komunikacji, Bariery psychologiczne, Warunki, Trenerzy, Koncentracja i skupienie uwagi, Umiejętość słuchania, Udzielanie informacji zwrotnej, Różne punkty widzenia uczestników, Okno Johari, NLP, Znajomość technik perswazji

Radzenie sobie z trudnymi osobami, Trudne odpowiedzi, Kim są trudne osoby?, Trudne zachowania i sposoby radzenia

Rozwój osobisty, Rozwijanie wiedzy, Umiejętność uczenia się, Umiejętność analizy i poszukiwania potrzebnych informacji, Samoświadomość, Umiejętność planowania własnego rozwoju, Otwartość na informacje zwrotne, Przygotowanie merytoryczne do szkolenia

Wątki improwizacyjne w szkoleniach, Zaufanie, Spontaniczność, Przyjmowanie propozycji, Słuchanie i świadomość, Opowiadanie, Komunikacja niewerbalna

Wiedza

Umiejętności skutecznej  prezentacji. Rola trenera. Różne style i metody  trenerskie. Cykl Kolba jako podstawa  procesu  uczenia się. Dobór najskuteczniejszych  metod i form  do celu  szkolenia.. Przygotowanie przed  szkoleniem– czyli  „niezbędnik” trenera Organizacja oraz  potrzebne narzędzia i  sprzęt. Zawarcie kontraktu z grupą. Sposoby na  uatrakcyjnienie przekazu:  przerywniki,  „icebreakery”, pomocne  narzędzia itp. Omówienie różnych metod  szkoleniowych: Wykład/ prezentacja Scenki rodzajowe Praca z kamerą Wprowadzanie ćwiczeń Studium przypadku Inne Analiza potrzeb  szkoleniowych i  pomiar  efektywności: Systemy szkoleniowe: trzy  punkty  oparcia Analiza potrzeb  szkoleniowych Cykl projektu rozwojowego Metody pomiaru skuteczności Projektowanie szkoleń Formułowanie celów  szkoleniowych, czyli  co  uczestnicy: muszą wiedzieć powinni wiedzieć mogą się dowiedzieć

Umiejętności skutecznej prezentacji, Sesja wprowadzająca, Analiza audytorium, Plan sesji i kospekt, Notatnik szkoleniowy, Miejsce szkolenia, Przybornik trenera, Flipchart, Rzutnik multimedialny, Walizka, Rozpoczęcie prezentacji, Przedstawianie się, Budowanie autorytetu, Cytaty, Ice breaker, Kontrakt, W trakcie prezentacji, Metody aktywizacji uczestników, Model Betari Box, Strategia zadawania pytań, Grupy dyskusyjne, Syndykaty, Pokazy, Krótkie działania grupowe, Odgrywanie roli, Studium przypadku, Symulacje, Burza mózgów, Praca z kamerą, Prowadzenie ćwiczeń, Zorganizowanie ćwiczeń, Motywowanie do uczestnictwa, Kierowanie działaniami uczestników, Zarządzanie procesami zachodzącymi w grupie, Procesy grupowe, Analiza ćwiczeń, Zbadaj poziom wiedzy, Przejścia między częściami wykładu

Kim jest trener?, Rola trenera, Funkcje szkoleniowe, Zakres wiedzy i umiejętności, Typy trenerów wg Townsenda

Miejsce szkolenia, Przygotowanie miejsca szkolenia, Sala szkoleniowa, Sposoby rozmieszczania miejsc, Szkolenie w miejscu pracy

Ocena efektywności szkolenia, Analiza treści szkolenia, Model Kirkpatricka

Planowanie i projektowanie szkoleń, Cel szkolenia, SMART, Plan osiągania celów, Lista celów, Ustalanie treści szkolenia, Rodzaje metod szkoleniowych, Ograniczenia czasowe, Formy szkoleń, Kursy, Warsztaty, Konferencje, Seminaria

Uczenie się, Bariery w uczeniu się, Style uczenia się, Cykl uczenia się Kolba, Alternatywny model uczenia się, Style uczenia się wg Mumforda i Honeya, Preferencje, Drabina kompetencji, Zespołowe uczenie się, Tworzenie zespołów, Integrowanie, Angażowanie w zespołowe uczenie się, Pamięć, Poziom zapamiętania, Motywacja

Sprzedaż i marketing usług szkoleniowych

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych RAPS

Proces grupowy, Nawiązywanie kontaktu i zbudowanie poczucia bezpieczeństwa, Tworzenie dobrej atmosfery pracy i uczenia się, Motywowanie i stymulowanie uczestników do uczenia się, Stymulowanie wymiany doświadczeń, Dostosowanie metod do dynamiki grupowej, Zarządzanie czasem podczas szkolenia, Reagowanie na konflikty w grupie