Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

TRENER by Mind Map: TRENER
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

TRENER

Tematy

Umiejętności

1. Mowa ciała: Kontakt wzrokowy gestykulacja ruch sceniczny Głos (oddech) Mimika (emocje) 2. Emocje w pracy trenera: - Możliwe podłoża lęków przed  wystąpieniami - Emocje trenera i ich źródła - Praktyczne metody na radzenie sobie z  tremą - Rola oddechu w pracy z emocjami - Istota świadomej komunikacji - Praktyczne ćwiczenia z ciałem,  oddechowe i relaksacyjne dla zbudowania  spokojnej i naturalnej postawy trenera Świadoma komunikacja w pracy  trenera - Sabotażyści komunikacji - Filtry komunikacji: systemy  reprezentacji, metaprogramy - Stosowanie parafrazy - Umiejętność aktywnego słuchania - Dawanie informacji zwrotnej Sposoby na zbudowanie pozytywnego  pierwszego wrażenia  Metody i techniki odpowiadania na  pytania słuchaczy Trudne sytuacje i wyzwania – jak  sobie z nimi radzić: - Nieoczekiwane problemy techniczne i  wpadki - Brak zainteresowania/ słuchacz  delegowany - Krytyka, przeszkadzanie, trudni  słuchacze - Znaczenie nieformalnych celów grupy dla  przebiegu wystąpienia - Fazy procesu grupowego i ich wpływ na  reakcje słuchaczy - Rola trenera w poszczególnych fazach  procesu grupowego

Mowa ciała, Głos, Kontakt wzrokowy, Postawa, Inne

Dobre wrażenie, Pierwsze wrażenie, Wygląd zewnętrzny

Emocje i stres w pracy trenera

Komunikacja interpersonalna, Model komunikacji, Bariery w komunikacji, Bariery psychologiczne, Warunki, Trenerzy, Koncentracja i skupienie uwagi, Umiejętość słuchania, Udzielanie informacji zwrotnej, Różne punkty widzenia uczestników, Okno Johari, NLP, Znajomość technik perswazji

Radzenie sobie z trudnymi osobami, Trudne odpowiedzi, Kim są trudne osoby?, Trudne zachowania i sposoby radzenia

Rozwój osobisty, Rozwijanie wiedzy, Umiejętność uczenia się, Umiejętność analizy i poszukiwania potrzebnych informacji, Samoświadomość, Umiejętność planowania własnego rozwoju, Otwartość na informacje zwrotne, Przygotowanie merytoryczne do szkolenia

Wątki improwizacyjne w szkoleniach, Zaufanie, Spontaniczność, Przyjmowanie propozycji, Słuchanie i świadomość, Opowiadanie, Komunikacja niewerbalna

Wiedza

Umiejętności skutecznej  prezentacji. Rola trenera. Różne style i metody  trenerskie. Cykl Kolba jako podstawa  procesu  uczenia się. Dobór najskuteczniejszych  metod i form  do celu  szkolenia.. Przygotowanie przed  szkoleniem– czyli  „niezbędnik” trenera Organizacja oraz  potrzebne narzędzia i  sprzęt. Zawarcie kontraktu z grupą. Sposoby na  uatrakcyjnienie przekazu:  przerywniki,  „icebreakery”, pomocne  narzędzia itp. Omówienie różnych metod  szkoleniowych: Wykład/ prezentacja Scenki rodzajowe Praca z kamerą Wprowadzanie ćwiczeń Studium przypadku Inne Analiza potrzeb  szkoleniowych i  pomiar  efektywności: Systemy szkoleniowe: trzy  punkty  oparcia Analiza potrzeb  szkoleniowych Cykl projektu rozwojowego Metody pomiaru skuteczności Projektowanie szkoleń Formułowanie celów  szkoleniowych, czyli  co  uczestnicy: muszą wiedzieć powinni wiedzieć mogą się dowiedzieć

Umiejętności skutecznej prezentacji, Sesja wprowadzająca, Analiza audytorium, Plan sesji i kospekt, Notatnik szkoleniowy, Miejsce szkolenia, Przybornik trenera, Flipchart, Rzutnik multimedialny, Walizka, Rozpoczęcie prezentacji, Przedstawianie się, Budowanie autorytetu, Cytaty, Ice breaker, Kontrakt, W trakcie prezentacji, Metody aktywizacji uczestników, Model Betari Box, Strategia zadawania pytań, Grupy dyskusyjne, Syndykaty, Pokazy, Krótkie działania grupowe, Odgrywanie roli, Studium przypadku, Symulacje, Burza mózgów, Praca z kamerą, Prowadzenie ćwiczeń, Zorganizowanie ćwiczeń, Motywowanie do uczestnictwa, Kierowanie działaniami uczestników, Zarządzanie procesami zachodzącymi w grupie, Procesy grupowe, Analiza ćwiczeń, Zbadaj poziom wiedzy, Przejścia między częściami wykładu

Kim jest trener?, Rola trenera, Funkcje szkoleniowe, Zakres wiedzy i umiejętności, Typy trenerów wg Townsenda

Miejsce szkolenia, Przygotowanie miejsca szkolenia, Sala szkoleniowa, Sposoby rozmieszczania miejsc, Szkolenie w miejscu pracy

Ocena efektywności szkolenia, Analiza treści szkolenia, Model Kirkpatricka

Planowanie i projektowanie szkoleń, Cel szkolenia, SMART, Plan osiągania celów, Lista celów, Ustalanie treści szkolenia, Rodzaje metod szkoleniowych, Ograniczenia czasowe, Formy szkoleń, Kursy, Warsztaty, Konferencje, Seminaria

Uczenie się, Bariery w uczeniu się, Style uczenia się, Cykl uczenia się Kolba, Alternatywny model uczenia się, Style uczenia się wg Mumforda i Honeya, Preferencje, Drabina kompetencji, Zespołowe uczenie się, Tworzenie zespołów, Integrowanie, Angażowanie w zespołowe uczenie się, Pamięć, Poziom zapamiętania, Motywacja

Sprzedaż i marketing usług szkoleniowych

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych RAPS

Proces grupowy, Nawiązywanie kontaktu i zbudowanie poczucia bezpieczeństwa, Tworzenie dobrej atmosfery pracy i uczenia się, Motywowanie i stymulowanie uczestników do uczenia się, Stymulowanie wymiany doświadczeń, Dostosowanie metod do dynamiki grupowej, Zarządzanie czasem podczas szkolenia, Reagowanie na konflikty w grupie