Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Religiøs kunst by Mind Map: Religiøs kunst
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Religiøs kunst

New Node

Besøg i Sinding Kirke d. 8. oktober

Symboljagt

I skal tage billeder af alle de kristne symboler, I kan finde indenfor og udenfor kirken. Er I i tvivl om, hvor vidt det er et symbol, så tag alligevel et foto. Tilbage i klassen skal I lægge jeres foto i Mindmeisteren.

Kalkmalerier

I skal tage foto af kalkmalerierne. Total af helhed og close-up af detaljer. Kresten vil fortælle om  malerierne. Tag notater imens. Når I kommer hjem, tilføjer I foto og fortælling om malerierne i jeres Mindmeister.

Kalkmalerier

En af de største kulturskatte i Danmark er kalkmalerierne, der blev malet år 1000 - 1600. De er smukke og kunstneriske, men de fortæller også meget om den tid, de blev malet i. De blev malet i alle de nye kirker, der blev bygget, efter Harald Blåtandgjorde Danmark kristent ca. år 965. En billedbibel I middelalderen kunne almindelige mennesker ikke læse. Når kirken var fyldt med billeder, var det for at fortælle om kristendommen. De understøttede præstens prædiken. Derfor var alt i kirken fyldt med billeder fra Bibelen – stole, døbefont, alteret og væggene. Alt har betydning Alt i kalkmalerierne betyder noget. Selv en sort og hvid ternet baggrund, en lille plante eller endda et vindue i midten. Lys, vand og planter er fx symboler på Jesus. Kirken var en kæmpemæssig kristen billedbog. Simpelt billedsprog Kalkmalerier har et simpelt billedsprog. Er man indenfor, males der et hus i baggrunden eller fliser under fødderne. Er man udenfor, er der malet jordknolde eller træer. Ansigterne viser ikke følelser. I stedet kan man se dem, på den måde figurerne står. I de tidlige kalkmalerier betød det fx ondskab at stå i profil. Det var forbeholdt Djævelen og Judas. 1000 - 1200 De tidlige kalkmalerier var placeret omkring alteret og steder, hvor folk i kirken ikke kunne undgå at se dem. Figurerne var enkle og samlet om fortællingens hovedperson. Jesus, som himmelkonge, var det mest brugte motiv. Andre motiver skulle opdrage kirkegængere eller skræmme dem til at handle godt, fx dommedagsmotivet. 1200 - 1500 Kalkmalerierne blev hurtigt mere varierede og spredte sig til hele kirken. Flere og flere figurer blev malet. Særligt Jomfru Maria blev central op mod år 1500. Der blev også malet flere helgener og hverdagsmotiver, fx årets gang. 1500 - 1600 Omkring år 1500 var der mange penge i Danmark. Derfor blev der malet mange billeder. Figurerne blev mere yndefulde med tynde halse, store bøjede hoveder og store øjne. De forestillede Jesus' liv på jorden og lidelseshistorien. Efter reformationen i Danmark, i 1536, blev mange billeder ødelagt, fordi budskaberne ikke passede tilprotestantismen. Andre steder kan man finde karikaturer af grådigekatolske præster. Man holdt op med at lave kalkmalerier omkring år 1600.

Ikoner

Et ikon er en betegnelse for hellige billeder i den katolske ogortodokse kirke. Ordet ikon stammer fra det græske "eikon", der netop betyder billede. Ikonernes betydning I den katolske kirke og i de ortodokse kirker har ikoner en stor betydning. De betyder lige så meget som fx salmesang. Tanken bag ikonerne er, at de via synssansen skal åbne den troendes øjne for den hellige verden. Ikonerne gengiver ofte begivenheder fra Det Gamle og Det Nye Testamente. Dermed kan ikonerne bl.a. bruges til at vise den tilgivelse og frelse, som mennesket fik gennem JesusKristus. Det første ikon Ifølge de katolske og ortodokse traditioner kan det første ikon spores tilbage til evangelisten Lukas. Under et ophold i Tarsus malede han efter sigende et ikon af Jomfru Maria. I alt menes Lukas at have malet 33 Maria-ikoner, og på denne måde skabte han en tradition. Som den første ikonmaler gik Lukas, med ikonet af Jomfru Maria, dermed i forbøn hos Gud for de efterfølgende ikonmalere. Ikonernes historie I Det Gamle Testamente kan man læse, at jøderne ikke må skabe billeder med himmelske eller jordiske motiver. Derfor var der i den jødiske tro ingen religiøse billeder, og andre religioners billeder tog man afstand fra. De første kristne ikonmalere brød med denne tradition. Derfor var det vigtigt, at ikonmalerne levede rene og hellige liv i troen på Gud. Dertil kom, at de kun måtte kun male hellige billeder. Ikonernes skabere De tidligste tegn på brugen af ikoner blandt kristne er fra omkring år 250 og findes i et ørkenkloster i Egypten. Her malede munkene hellige personer og begivenheder fra Bibelen. Gennem tiden har ikonmalere fulgt særlige håndbøger for ikonmalere. Håndbøgerne fremhæver vigtigheden af det guddommelige i arbejdet med ikonerne. Maleren bliver på denne måde et helligt hjælpemiddel i udarbejdelsen af ikonet. Ikonernes brug Ikonerne bruges først og fremmest til at mindes hellige personer som fx Jesus, Jomfru Maria. Desuden minder ikonerne de troende om vigtige begivenheder i kirkens historie. I en katolsk kirke mødes man ved indgangen af dagens ikon. Ikonet vælges ud fra en særlig ikonkalender. Ikonet er placeret i kirken, så kirkegængerne kan kysse det, mens de gør korsets tegn for deres bryst.

Kristne symboler

Der er mange symboler i kristendommen. Mange af dem bruges i fx kunst og reklamer for at tillægge billederne ekstra betydning. Den treenige Gud, skabelsesmyten og evangelisterne har alle deres eget symbol. Symbolerne fortæller om personerne og myterne i Bibelen. Jesus' symboler Det vigtigste symbol i kristendommen er korset. Det tomme kors betragtes som symbolet på opstandelsen. Det er også symbolet for Guds søn, Jesus Kristus, der levede blandt os som menneske, døde på korset og genopstod. Den lodrette linie er det guddommelige evige liv, mens den vandrette står for det jordiske liv. Korset findes overalt i kristendommen. Andre vigtige symboler for Jesus er: Offerlammet, fisken, kilden og lyset. Det Gamle Testamente Figenbladet er symbolet på Adam, mens Evas symbol er æblet. Slangen er symbolet på Djævelens fristelser, mens en cirkel med et kors indeni er symbol på paradiset. Moses kan kendes på en brændende busk. Ifølge Det Gamle Testamente viste Gud sig for Moses som en brændende busk. Regnbuen kaldes "Guds Trone" og bruges som symbol på fred og forsoning. Den er tegnet på den fredspagt, som Gud sluttede med Noa efter syndfloden. Det Nye Testamente Helligånden er symboliseret ved en hvid due. Da Jesus blev døbt iJordanfloden af Johannes Døber, dalede Guds ånd ned over ham som en due. Jomfru Maria symboliseredes i middelalderen ved en rose og ved farverne blå og rød. Skibet kan både være symbol på den enkelte kristne og kirken. De fire evangelister I mange kirker er der billeder af de fire evangelister: Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. De har alle været med til at skrive Det Nye Testamente. På billeder kan du kende dem på deres symboler. Mennesket er symbol for Matthæus, løven for Markus, oksen for Lukas og ørnen for Johannes. Apostlene De 12 apostle har deres symboler. Den vigtigste er Peter. Peter betyder klippe, og han fik navnet af Jesus, fordi han er den klippe, kirken skal stå på. Derfor hedder Pavens kirke i Vatikanet Peterskirken. Hans symbol er krydsede nøgler og det omvendte kors. Han blev ifølge sagnet korsfæstet med hovedet nedad. Tallenes symbolik Mange tal symboliserer ligeledes noget. 1 er den udelelige Gud, 2 er Jesus' dobbelte rolle som Gud og menneske, 3 er treenigheden – der ofte symboliseres med en trekant, 4 er evangelisterne, 5 er Jesus' sår på korset osv.

Plan over forløb

Timer

Tirsdag d. 8.10.: introbesøg i Sinding Kirkeoprette Mindmeisterlægge foto og tekst ind i Mindmeisterarbejde med symbolerne I fandt i kirken + øvrige kristne symboler find gode links og link til dem på mindmeister oprette fane i wiki og embedde mindmeister ind  Mandag d. 21.10.:  arbejde med kalkmalerier og symboler. Husk en pc.

Hold

Emilie, Stine Emilia, Maria, Louise V. Kirstine., Ofelia Louise O., Casper Sille, Mikkel Theis, Oliver Zsolt, Henrik Adam, Kristian Søren, Daniel Lasse, Thomas M. Thomas K., Marco

Læringsmål

Læringsmål for forløbet: - I skal lære at oprette og arbejde i Mindmeister - I skal lære om kalkmalerier og kristne symboler - I skal lytte, tage notater, læse om kalkmalerier og symboler og omdanne det til egen viden. Denne viden skal I præsentere i jeres Mindmeister -Jeg vurderer det faglige indhold i Mindmeisteren og giver jeres formidling og faglige indhold en karakter.

Religiøs kunst i historien

Hvordan kan man gengive det usynlige? Religiøs kunst er en slags sprog, som prøver at afbilde det guddommelige. Kristen kunst er fuld af symboler og billeder, som fortæller historierne fra Bibelen på en visuel måde. Kunsten har også hjulpet dem, der fx ikke kan læse og skrive, med at forstå og huske det kristne budskab. Kristen kunst i oldtiden Før kristendommen blev statsreligion i Romerriget, var der kun kristen kunst i katakomberne. Her malede de første kristne motiver fra Det Gamle Testamente, for på den tid var Det Nye Testamente ikke samlet som én bog. Motiverne var fx Daniel i løvehulen eller Jonas i hvalfisken. Kristen kunst i middelalderen og renæssancen I middelalderen blev det udbredt at skildre kristendommens vigtigstemyter. Skabelsen, syndefaldet, Jesus' fødsel og død samt dommedag var populære myter. Jomfru Maria er også vigtig i bådekatolsk og ortodoks kunst. I de ortodokse kirker er der også tradition for at male ikoner af Jesus, Jomfru Maria og helgener. I de katolske kirker i Europa blev kalkmalerier udbredt i middelalderen ogrenæssancen. Billedforbud og billedstorm I jødedommen og islam er der forbud mod at lave billeder af Gud. Hvis mennesker prøver at gengive Gud, kan billedet komme til at ligne os selv. Men Gud er noget andet. I middelalderen stormede nogle kristne kirkerne og ødelagde billederne. De var bange for, at folk ville dyrke billederne og glemme Gud. Begivenheden blev kaldt billedstormen. Men billedtilhængerne sejrede, og mange kirker har stadig en masse billeder. Kristen kunst i nutiden I nutidens kristne kunst er det guddommelige blevet mere abstrakt og sløret end før i tiden. Gennem tiden har kunstnerne dog altid brugt symboler til at gengive det guddommelige. Kristne symboler Der findes mange kristne symboler. Vigtige, kristne personer har i kunsten særlige kendetegn i form af tøj eller genstande. Eva har fx et æble. Jesus har et kors, når det handler om hans lidelse, død og opstandelse. Duen er symbol på Helligånden. Gud gengives ofte som lys, der fejer mørket til side. Lyset gennemtrænger alt, og man har ingen magt over det. Derfor er lyset for kristne et symbol på Guds kærlighed, som er overalt.

Krucifikser

Et af de vigtigste symboler i kristendommen er den korsfæstede Jesus. Det er et symbol på den nådige Gud, der sendte sin søn til jorden for at frelse menneskene. I Danmark bruger vi, for det meste, et kors, men i katolske lande er en figur af Jesus naglet til korset. Så hedder det et krucifiks. Krucifiks er latin og betyder "fæstnet til kors". Krucifiksets bibelske betydning I kristendommen skelner man mellem Det Nye og Det Gamle Testamente. Det Nye Testamente handler om Jesus' liv blandt menneskene. Budskabet er tilgivelse og næstekærlighed. Krucifikset er symbol på den nytestamentlige tilgivende Gud. Tidlige krucifikser med himmelkongen Det var først i år 313, det blev lovligt at være kristen. Derfor er de ældste krucifikser fra omkring år 500. Dengang var det vigtigt at vise, at Jesus var en stærk Gud. Der var mange religioner, der konkurrerede om folks tro. På de gamle krucifikser ligner Jesus derfor en himmelkonge med en krone. Han står på en skammel, er stærk og ligner en rigtig konge. Jesus er den udødelige Gud. Senere krucifikser med lidelseshistorien I den sene middelalder, ca. år 1200, blev kristendommen den herskende religion i hele Europa. Derfor ændrede krucifikset udseende til en realistisk skildring af Jesus' dødskamp. Her hænger Jesus forpint på korset og kæmper med døden. Der lægges vægt på, at Jesus var et menneske, der døde for vores synder. Han er såret og har ofte tornekrone på. Krucifikset skulle minde menneskene om næstekærlighed, at man skulle være gode ved hinanden. Variation i materiale og størrelse Et krucifiks kan være lavet af alle slags materialer. De mest almindelige materialer er træ, sten, ben og metal. De fineste er lavet af massivt guld, mens andre er belagt med et tyndt lag guld. Det kaldes bladguld. Størrelsen på et krucifiks kan variere. Nogle er så små, at man hænger dem i en kæde om halsen. Et af de største er 38 meter højt og står i Arkansas i USA. I Texas er der et 60 meter højt stålkors. Man kan stadig finde smukke krucifikser i danske kirker. Nogle er fra år 1100.