กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด 7P's

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด 7P's by Mind Map: กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด 7P's

1. Product

1.1. เป็นสิ่งซึ่งสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์

1.2. สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้า

1.3. ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

2. Price

2.1. คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน

2.2. การกำหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน

2.3. ง่ายต่อการจำแนกระดับบริการที่ต่างกัน

3. Place

3.1. การนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้า

3.2. ช่องทางในการนำเสนอบริการ

4. Promotion

4.1. เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ

4.2. มีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม

4.3. เป็นกุญแจสำคัญของการตลาดสายสัมพันธ์

5. People

5.1. การคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ

5.2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

5.3. มีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ

6. Physical Evidence and Presentation

6.1. เป็นการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า

7. Process

7.1. เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ

8. 7P's เป็นแนวความคิดของศาสตราจารย์ ฟิลลิป ค็อตเล่อร์

9. ที่มา:http://www.ihotelmarketer.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=301:7ps-service-marketing-mix&Itemid=360