Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 3 by Mind Map: CHƯƠNG 3

1. Project Review

1.1. Summary of Project

1.2. Timeline:

1.3. Budget:

1.4. Resources:

2. Vận dụng TTHCM trong sự nghiệp cách mạng VN

2.1. Kiên định mục tiêu và con đường cách mạng HCM xác định

2.2. Phát huy sức mạnh dân chủ XHCN

2.3. Củng cố, kiện toàn, phát huy sức mạnh

2.4. Đấu tranh tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống

3. Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

3.1. Là cơ sở tiền đề tiến lên CNXH

3.2. Bảo đảm nền ĐLDT vững chắc

3.3. Bảo đảm ĐLDT gắn CNXH

3.3.1. Lãnh đạo tuyệt đối

3.3.2. Củng cố tăng cường đoàn kết dân tộc

3.3.3. Gắn bó với cách mạng thế giới

4. Chủ nghĩa xã hội

4.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH

4.1.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh

4.1.1.1. Là giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản

4.1.2. Tiến lên chủ nghĩa xã hội là một tất yếu khách quan

4.1.3. Đặc trưng cơ bản của XHCN

4.1.3.1. Chính trị: chế độ dân chủ

4.1.3.2. Kinh tế: công hữu về tư liệu sản xuất

4.1.3.3. Văn hóa, đạo đức và quan hệ xã hội: công bằng

4.1.3.4. Xây dựng CNXH: công trình tập thể của nhân dân dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản

4.2. Tư tưởng HCM về CNXH ở Việt Nam

4.2.1. Mục tiêu

4.2.1.1. Chính trị: chế đọ dân chủ

4.2.1.2. Kinh tế: gắn với chính trị

4.2.1.3. Văn hóa: dân tộc, khoa học, đại chúng

4.2.1.4. Quan hệ xã hội: dân chủ, công bằng, văn minh

4.2.2. Động lực

4.2.2.1. Lợi ích của dân

4.2.2.2. Dân chủ theo HCM

4.2.2.3. Sức mạnh đoàn kết toàn dân

4.2.2.4. Hoạt động của những tổ chức

4.2.2.5. Con người Việt Nam

4.3. Tư tưởng HCM về thời kỳ quá độ CNXH VN

4.3.1. Tính chất: cải biến sâu sắc, lâu dài, khó khăn

4.3.2. Đặc điểm: không qua tư bản chủ nghĩa

4.3.3. Nhiệm vụ: cải tạo, xóa bỏ tàn ích

4.3.4. Nguyên tắc

4.3.4.1. Nền tảng CN Mác - Lênin

4.3.4.2. Giữ vựng độc lập dân tộc

4.3.4.3. Đoàn kết, học tập kinh nghiệm

4.3.4.4. Xây đi đôi chống

5. Độc lập dân tộc

5.1. Vấn đề độc lập dân tộc

5.1.1. Là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm

5.1.2. Gắn liền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

5.1.3. Là nền độc lập thật sự, hoàn toàn và triệt để

5.1.4. Gắn liền tự do, cơm no, áo ấm và hạnh phúc của nhân dân

5.2. Cách mạng giải phóng dân tộc

5.2.1. Đi theo con đường cách mạng vô sản

5.2.2. Do Đảng cộng sản lãnh đạo

5.2.3. Lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy liên minh công nông làm nền tảng

5.2.4. Chủ động, sáng tạo, có khả năng dành thắng lợi

5.2.5. Dùng phương pháp bạo lực cách mạng