gocnhin posts

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
gocnhin posts by Mind Map: gocnhin posts

1. Bài dạng 1

1.1. nup viết

2. Đặc điểm

2.1. Dạng 1

2.1.1. Bài viết chính thức

2.1.2. PR cho gocnhin

2.1.3. Đề cập trực tiếp

2.1.4. Mang tính tổng quan, chung chung

2.2. Dạng 2

2.2.1. Bài nền tảng

2.2.2. Trực quan, sinh động

2.2.3. Mang tính ẩn dụ

2.2.4. Con số, dữ kiện, thống kê

2.3. Dạng 3

2.3.1. FAQ

2.3.1.1. Hỏi nhanh đáp gọn

2.3.1.2. Lên list câu hỏi

3. Bài dạng 2

3.1. Fact

3.1.1. Tình hình thực tế giáo dục VN

3.2. Insight

3.2.1. Informal và formal

3.2.1.1. Duy trì, cải tiến và đột phá

3.2.1.2. Mài sắc lưỡi cưa

3.2.2. Chia sẻ tầm nhìn

3.2.2.1. Tầm nhìn cá nhân

3.2.2.1.1. personal

3.2.2.2. Tầm nhìn hệ thống

3.2.2.2.1. Social

3.2.2.3. Lead : Thaolead

3.3. Value

3.3.1. Cách nhìn bản chất vấn đề

3.3.1.1. Chân thực

3.3.2. Nhiều góc nhìn ---> nhiều lựa chọn

3.3.2.1. Đa chiều

3.4. Goal

3.4.1. Personal brand

3.4.1.1. Lợi ích của blog

3.4.1.2. Lợi ích của personal brand trong tuyển dụng

3.5. Strategy

3.5.1. Lợi thế của việc xử lý thông tin tốt

3.5.1.1. Lọc

3.5.1.2. Tìm

3.5.1.3. Bookmark ( lưu trữ )