Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

pedagogiek by Mind Map: pedagogiek
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

pedagogiek

Thema 22

observeren

waarnemen, Ovangen van signalen uit je omgeving doormiddel van zintuigen., waarnemingsfouten :, onvolledig waarnemen, ieder kan iets anders waarnemen, onjuist waarnemen

interperten, Je geeft je betekenis aan het geen wat je hebt gezien. Dit ontstaat door je eigen ervaringen en mening., interperten is belangrijk om tot conclusies te komen., Factoren die invloed hebben op je onterpertatie:, de situatie, de plaats, de tijd, de aanwezigheid van andere personen dan de gene die je observeert., je eigen gekleurde bril

Je eigen referentiekader, heeft invloed op je manier van interperteren., komt tot stand door de volgende factoren:, waarden en normen, waarden zijn iedeen over wat goed en slecht is. Normen zijn gedragsregeld die op die ideeen gebaseerd zijn., humeur, oordelen, aandacht, (on) bekendheid, hoe je in je vel steekt

objectief observeren

alleen feiten

geen mening of interpertaties

is herhaalbaar

Redenen om te observeren

je wilt aansluiten bij de leerlingen

je wilt de juist aanpak bepalen bij een probleem

de leerlingen gaan naar een volgende leeraar.

Tema 23

methodisch observeren

volgens vaste stappen, je werkt volgens het observatie plan., stappen van het observatieplan:, bepaal de begin situatie, Dat is de reden waarom je gaat observeren., verzamel achtergrondgegevens, Bijvoorbeeld leeftijd, groepsgroote enzv., bepaal het doel en de doelgroep, kies observatiehulpmiddelen, zoals pen,papier, stopwatch of camera. Le top terwijl je schrijft mis je dingen!, bepaal de observatiemethode, kwalitatief: wat?, je kijkt wat er gebeurt, kan op verschillende manieren zoals:, gesprek, observatie tijdens de les of het spelen, voordeel: Je komt veel te weten, nadeel: je moet veel meer opschrijven, je interperteerd niet!, kwantitatief: Hoe vaak?, hoe vaak komt iets voor? Hoe lang duurt iets?, voordeel: je werkt heel precies, nadeel: je observeert maar een ding, de rest blijft buiten beschouwing., verfijnt de kwalitatieve observatie, bepaal te observeren gedrag, bepaal de observatiesituaties, bepaal de observatie data en tijdstippen, kies een manier van rapporteren, mondeling, schriftelijk, voorgedrukt formulier, vrije raportage, vaak bij een kwlitatieve observatie

tijdsteekproef, Om een bepaalde tijd leg je het gedrag vast.

neem gewenst gedrag ook mee in de observatie omdat:, methodisch argument: wat je aanvankelijk dacht blijkt niet te klopen., argument op basis van effectiviteit: je kunt d eleerling op bsis van deze gegevens helpen zich vaker zo te gedragen., pedagogisch argument: je kunt de leerling bevestiging geven.

Thema 24

groepsprocessen observeren

kunnen twee soorten info. verschaffen :, info. over hoe een individueel kind zich in de groep gedraagt en hoe het in de groep "ligt"., info. over hoe de groep als groep functioneert.

groepsorde : De plaats die mensen innemen in een groep., factoren die mee spelen in het ontstaan van een groeps orde:, fysieke eigenschappen, verbale begaafdheid, goed emotorische ontwikkeling

achtergrond gegevens:, Wat heeft de groep net gedaan?, Wat doet de groep nu?, Hoe is de situatie?

stel een doel, beperk dit tot een punt bijvoorbeeld:, Bij wie ligt het initiatief?, Hoe komt de keuze van een activiteit tot stad?, Hoe is de taakverdeling tijdens de activiteid?, Is er een leider-volger patroon?, Hoe komt de keuze van een speelgenootje tot stand?, Is er srake van isolement?

groepsprocessen vastleggen:, sociogram, circeldiagrammen, staafgrafieken, tabellen

schriftelijk groepsintervieuw : vragenlijst die de leerlingen zelf invullen., Houd rekening met het rive gebied, leg uit waarom je dit allemaal van ze wilt weten., Je stelt vragen over:, Wat doen ze bijvoorbeeld buiten school?, geeft info. over:, De mate van geliefd zijn van leerlingen., interessegebieden buiten school, interessegebieden op school, Wat beweegt een leerling om kwaad te worden?, Waar word een leering blij van?, let op! De interpertatie laat je altijd over aan de specialisten!