Get Started. It's Free
or sign up with your email address
臺灣 by Mind Map: 臺灣

1. 天氣V.S.氣候

1.1. 天氣

1.2. 氣候

1.3. 氣候區域差異

1.4. 多樣生活風貌

2. 河川

2.1. 特性

2.1.1. 長度短

2.1.2. 坡度陡

2.1.3. 流速急

2.1.4. 季節流量變化大

2.2. 主要河川

2.2.1. 東部河川-太平洋

2.2.1.1. 蘭陽溪

2.2.1.2. 花蓮溪

2.2.1.3. 卑南溪

2.2.2. 西部河川-臺灣海峽

2.2.2.1. 淡水河

2.2.2.2. 濁水溪

2.2.2.3. 高屏溪

2.3. 河川功能

3. 海岸

3.1. 西部海岸

3.1.1. 沙洲潟湖

3.2. 南部海岸

3.2.1. 珊瑚礁

3.3. 北部海岸

3.3.1. 岩石

3.4. 東部海岸

3.4.1. 斷崖

4. 離島

4.1. 澎湖

4.2. 綠島

4.3. 蘭嶼

4.4. 金門

4.5. 馬祖

4.6. 龜山島

5. 臺灣島

5.1. 臺灣島形成原因

5.1.1. 板塊碰撞

5.1.1.1. 歐亞大陸板塊

5.1.1.2. 菲律賓海板塊

5.2. 範圍形狀

5.2.1. 臺灣本島

5.2.1.1. 總面積

5.2.1.1.1. 36000平方公里

5.2.1.2. 南北長

5.2.1.2.1. 395公里

5.2.1.3. 東西寬

5.2.1.3.1. 140公里

5.2.1.4. 海岸線

5.2.1.4.1. 1200公里

5.2.2. 離 島

5.2.2.1. 西側-臺灣海峽

5.2.2.1.1. 澎湖

5.2.2.1.2. 金門

5.2.2.1.3. 馬祖

5.2.2.1.4. 琉球嶼

5.2.2.2. 東側-太平洋

5.2.2.2.1. 釣魚臺

5.2.2.2.2. 龜山島

5.2.2.2.3. 綠島

5.2.2.2.4. 蘭嶼

5.2.2.3. 南側-南海

5.2.2.3.1. 東沙群島

5.2.2.3.2. 南沙群島

5.3. 鄰國臨海

5.3.1. 鄰海

5.3.1.1. 東

5.3.1.1.1. 太平洋

5.3.1.2. 西

5.3.1.2.1. 臺灣海峽

5.3.1.3. 南

5.3.1.3.1. 巴士海峽

5.3.1.4. 北

5.3.1.4.1. 東海

5.3.2. 鄰國

5.3.2.1. 中國大陸

5.3.2.2. 菲律賓

5.3.2.3. 日本

5.3.2.4. 韓國

6. 經緯度

6.1. 標示位置

6.1.1. 經線&經度

6.1.1.1. 通過南北兩極

6.1.1.2. 0度經線(本初子午線)

6.1.1.2.1. 英國格林威治天文臺

6.1.1.3. 東西半球各180度

6.1.2. 緯線&緯度

6.1.2.1. 平行赤道的圓圈

6.1.2.2. 南北半球各90度

6.1.2.3. 0度緯線(赤道)

6.2. 臺灣位置

6.2.1. 22°N~25°N

6.2.2. 120°E~122°E

6.3. 經緯度與氣候

6.3.1. 緯度高(往南北兩極)

6.3.2. 緯度低(近赤道)

6.4. 臺灣位置重要性

7. 地形

7.1. 山地

7.2. 丘陵

7.3. 台地

7.4. 平原

7.5. 盆地