ADN i ARN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ADN i ARN by Mind Map: ADN i ARN

1. El codi gènetic

2. Noticies

2.1. Genoma humà sinètic

3. El Dogme Central de la Biologia molecular

3.1. Francis Crick:

3.1.1. La seva teoria

3.1.1.1. Replicació

3.1.1.2. Transcripció

3.1.1.3. Traducció

4. Bibliografia:

4.1. Anguita F., Carrión M., Cerezo J. M., Henche A. I., Hidalgo A. J., González J., i Peña A. (2008). “Ciències per al món contemporani 1 Batxillerat” (1a ed.). Barcelona: Grup Promotor Santillana.

4.2. Actionbioscience (Instituto Médico Howard Hughes (HHMI)). (2009). Comparación de los Genomas de las Especies. Recuperació 30 de gener de 2014, des de: http://www.actionbioscience.org/esp/genomica/hhmi.html

4.3. Wikipedia. (2012). Genoma. Recuperat el 30 de gener de 2013, des de http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma

4.4. UCM. (2012). Procesos genéticos de la síntesis de proteínas: la transcripción. Recuperat 31 de gener de 201. Des de: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/genetica/grupod/Transcripcion/Transcripcion.htm#Dogma

4.5. Genmolecular. (2013). Desde Mendel hasta las moléculas. Recuperat 2 de febrer de 2014.Des de http://genmolecular.wordpress.com/

4.6. Recopilació i transpiració. (2013).Scribd. Recuperat 1 de febrer del 2014.Des de: http://es.scribd.com/doc/53780771/DOGMA-CENTRAL-DE-LA-BIOLOGIA-MOLECULAR

4.7. Dogme Central De la Biologia Molecular. (2013).Cuentos Cuanticos. Recuperat 2 de febrer del 2014.Des de: http://cuentos-cuanticos.com/2012/12/17/dogma-central-de-la-biologia-molecular-adn-transcripcion-traduccion-proteina/

5. Conclusions:

6. Moltes gràcies

7. Què és el genoma?

7.1. conjunt de tota la informació genètica d'ell mateix.

7.1.1. Exó i Intró

7.1.1.1. Exó: Porció d'ADN que codifica proteïnes.

7.1.1.2. Intró: Porció d'ADN que no es fa servir en la síntesi proteica.

7.1.1.2.1. Ús dels exons en la formació proteica.

7.1.2. El genoma i complexitat

7.1.2.1. 1ªHipòtesi:

7.1.2.2. La Teoria:

7.1.2.3. La genòmica:

7.1.2.4. Proteòmica:

8. Tipus d'ARN

8.1. ARN r (ribosòmic).

8.2. ARN t (transferidor).

8.3. ARN m (missatger).