Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

GS: Tijd van Monniken en Ridders by Mind Map: GS: Tijd van Monniken en
Ridders
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

GS: Tijd van Monniken en Ridders

§5 De opkomst van de Islam

Goede handelswegen

Snelle verspreiding

3 monotheistische godsdiensten

Christendom

Jodendom

Islam

Koran

Heilig boek van de Islam, waarin de belangrijkste regels en voorschriften van het Islamitische geloof in staan

Moskee

Islamitisch gebedshuis

Moslim

Aanhanger van de islam, volgeling van Mohammed

Islam

Geloof in Allah, volgens de leer van Mohammed

§1 De Romeinen trekken zich terug

Oorzaken

Volksverhuizingen, Hunnen, vluchtend voor Hunnen, de Germanen, Romeinse legers niet sterk genoeg

Slecht bestuurd

Gevolgen

Moeilijker voor handel

Geen keizer meer over groot deel, oorlogen tussen kleine volken

De Franken

Clovis naar christendom, steun belangrijke christenen, Rijk van Clovis begin Frankische Rijk

Karel de grote, in 800 keizer, hoogtepunt

West-Romeinse Rijk

Deel van het Romeinse Rijk dat vanaf de vierde eeuw na Christus vanuit Italië werd bestuurd en in 476 ten onder ging

Oost-Romeinse Rijk

Deel van het Romeinse Rijk dat vanaf de vierde eeuw na Christus werd bestuurd vanuit Constantinopel; bleef bestaan tot 1453

Middeleeuwen

Periode van 500 tot 1500 na Christus

Volksverhuizing

Grote verplaatsing van Germaanse stammen vanuit Noord- en Oost- Europa naar het zuiden en westen (vierde en vijfde eeuw na Christus)

Frankische Rijk

Het rijk van het Germaanse volk van de Franken, dat belangrijk was vanaf de zesde tot en met de negende eeuw

§2 Leven op een domein

Geen bescherming Romeinen meer

Bescherming bij machtige boer (werd heer)

Domein

Gebied waar één heer de baas was; het bestond uit de hoeve van de heer, de woningen van de horige boeren en het land dat door de horige boeren werd bewerkt

Autarkie

Economische onafhankelijkheid, ofwel een situatie waarin mensen in een gebied alle noodzakelijke goederen zelf produceren

Herendiensten

Werkzaamheden die horigen voor de heer moesten doen

Hofstelsel

Economisch systeem, waarin een heer de horige boeren in zijn gebied beschermde in ruil voor herendiensten en een deel van de opbrengst van het land

Horige

Boer die geen eigen grond had, maar die moest werken op de grond van een heer en die de grond van de heer niet mocht verlaten zonder zijn toestemming

§3 Trouw aan de heer

Oorzaken uiteenvallen Frankische Rijk

Invallen Vikingen en Hongaren

(klein)Kinderen van Karel niet zulke sterke bestuurders als Karel

Leenstelsel, Edelen zagen grond als familiebezit, Hugo Capet, Werd zo machtig, hij liet zich kronen tot koning Frankrijk

Leenstelsel

Economisch systeem, waarbij een heer grote stukken land aan leenmannen te leen gaf in ruil voor hun trouw en steun

Leenman

Iemand die een heer hielp bij het bestuur, de rechtspraak en de oorlogsvoering en als beloning een stuk land in leen had

Vazal

Adel

Groep mensen met bepaalde voorrechten; de edelen hadden een erfelijke titel (bijvoorbeeld graaf of hertog), bezaten veel grond en woonden in kastelen van waaruit ze een gebied bestuurden; samen vormden ze de tweede stand

Ridder

Goed bewapende en beschermde ruiter

Leenheer

Iemand die grote stukken land uitleende aan leenmannen in ruil hun trouw en steun

§4 Een christelijke samenleving

Stand

Groep mensen die volgens de middeleeuwers een eigen taak had, zoals de geestelijken, de adel en de boeren; geboorte bepaalde in welke stand je terechtkwam: je kon als boer niet in de stand van de adel terechtkomen

3 standen, 1e stand, Geestelijken, Bidden voor allen, 2e stand, De Adel, Beschermen, 3e stand, Boeren, Zorgen voor voedsel

5 standen, Stand A, Koning, Stand B, Hoge geestelijken+edelen, Stand C, Lage geestelijken+edelen, Stand D, Vrije boeren, Stand E, Horigen, knechten enz.

Geestelijke

Iemand die zijn of haar leven in dienst van de christelijke godsdienst stelt, zoals de paus, een bisschop, priester, monnik of non; geestelijken vormden in de middeleeuwen de eerste stand

Klooster

Gebouw waar monniken of nonnen afgescheiden van de buitenwereld leven om zich helemaal aan de godsdienst te wijden

Paus

De hoogste geestelijke van de christelijke (katholieke) Kerk; hij wordt gezien als de plaatsbekleder van Christus en woont in Rome in het Vaticaan