ทรัพยากร"น้ำ"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทรัพยากร"น้ำ" by Mind Map: ทรัพยากร"น้ำ"

1. ประโยชน์ของน้ำ

1.1. ช่วยลดการเกิดกลิ่นปาก

1.2. ใช้อาบ

1.3. ใช้ดื่ม

1.4. ใช้ประกอบอาหาร

2. แนวทางอนุรักษ์น้ำ

2.1. การขุดลอกหนองคลองบึง

2.2. การใช้น้ำอย่างประหยัด

2.3. ควบคุมมิให้เกิดมลพิษแก่แหล่งน้ำ

3. ปัญหา

3.1. ญหาการมีน้ำน้อยเกินไป

3.2. ปริมาณน้ำฝนน้อยลง

3.3. ปัญหาการมีน้ำมากเกินไป

3.4. ปัญหาน้ำเสีย

4. แนทางแก้ปัญหา

4.1. เครื่องกรองน้ำธรรมชาติ

4.2. เครื่องกรองน้ำธรรมชาติ

4.3. เครื่องกรองน้ำธรรมชาติ