Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Instytucje resocjalizacyjne by Mind Map: Instytucje resocjalizacyjne
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Instytucje resocjalizacyjne

System terapeutyczny

Zakład karny - system odbywania kar

miejsce, w którym osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu odbywają karę pozbawienia wolności.

System programowego oddziaływania

System zwykły

Zakłady Poprawcze

specjalna placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 13 do 21 roku życia, skierowanych ze schronisk dla nieletnich. Zapewnia naukę i kształcenie zawodowe, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne.

Resocjalizacyjno-terapeutyczne dla nieletnich

Z zaburzeniami psychicznymi lub innymi zaburzeniami osobowości

nosicielami wirusa hiv

resocjalizacyjno-rewalidacyjne

dla nieletnich upośledzonych umysłowo

uzależnionych od środków odurzających, psychotropowych i alkoholu

Zakłady resocjalizacyjne

o charakterze otwartym i półotwartym

o charakterze zamkniętym dla wieloletnich uciekinierów z zakładów otwartych i półotwartych,

o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla wysoce zdemoralizowanych (po ukończeniu 16 roku życia).

Kurator

przedstawiciel osoby, która potrzebuje pomocy, lub nie jest w stanie sama prowadzić swoich spraw.

Zawodowy

Rodzinny

Dla dorosłych

Społeczny

Policyjna izba dziecka

est placówką opiekuńczo- wychowawczą funkcjonującą przy Rejonowej Komendzie Policji. Realizując zadania w zakresie zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich, policja uprawniona jest do zatrzymania nieletniego w w/w placówce.