நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் by Mind Map: நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்

1. உடற்பயிற்சி

1.1. ஒரு நாளைக்கு 30 நிமிடம்

1.2. காலை மாலை

2. சத்துள்ள உணவு

3. சுகாதாரமான வாழ்கை

4. பழக்க வழக்கங்கள்