Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

METODA SOCJOMETRYCZNA by Mind Map: METODA SOCJOMETRYCZNA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

METODA SOCJOMETRYCZNA

  ØCo rozumie się przez metodę socjometryczną?        Polega ona głównie na dokonywaniu wyborów pozytywnych lub negatywnych, a najczęściej jednych i drugich spośród członków jakiejś grupy za względu na ściśle określone kryterium wyboru lub kilka kryteriów. Kryteria te precyzuje się w formie specjalnie sformułowanych pytań, na które osoby badane podają imiona i nazwiska wybranych przez siebie osób z grupy, której badania te dotyczą. Taką grupą w badaniach pedagogicznych może być klasa szkolna, zespół uczniowski, grupa wychowawcza jakiejś placówki opiekuńczo-wychowawczej, a także drużyna harcerska i rodzina.

Cele metody socjometrycznej

Badanie stosunków interpersonalnych, w tym zwłaszcza żywionych przez badanych uczuć sympatii i antypatii, a także obojętność wobec członków określonej grupy.

Zorientowanie się jacy członkowie grupy należą do osób powszechnie lubianych lub nie lubianych; jacy są całkowicie niedostrzegani lub wręcz odrzucani.

Lepsze poznanie struktur wzajemnych powiązań ze sobą poszczególnych uczniów, ich pozycję społeczną zajmowaną w nieformalnej strukturze klasy szkolnej, podgrupy istniejące w jej obrębie, przynależność uczniów do nich, zmiany w stosunkach międzyosobniczych i międzygrupowych, a także postawy wzajemne uczniów.

Zalety metody socjometrycznej

Możliwość zastosowania wśród dzieci w wieku przedszkolnym

Prostota każdej z technik socjometrycznych (przygotowanie każdej z nich nie trwa długo i nie nastręcza większych trudności)

Odpowiedzi na pytania socjometryczne, zadawane osobom badanym, zajmują nie więcej niż 15 minut

Możliwość zgromadzenia w krótkim czasie różnorodnego i bogatego materiału dotyczącego danej grupy

Minimum wyposażenia materiałowego – wystarczy kartka i długopis

Łatwość porządkowania i interpretacji danych socjometrycznych

Ograniczenia poznawcze metody socjometrycznej

Otrzymany opis układu stosunków społecznych badanej grupy może niekiedy dalece odbiegać od jej rzeczywistego obrazu

Nie dowiadujemy się jakimi naprawdę są osoby zakwalifikowane do tzw. „gwiazd” lub osób „izolowanych”

Nie dowiadujemy się o rozmaitych problemach nurtujących badaną grupę

Nie znamy motywacji dokonywanych wyborów lub zgłaszanych ocen

Nie dowiadujemy się o wielkości różnic zachodzących między kolejno uszeregowanymi osobami

Badania te nie obejmują całej badanej grupy, tylko „wierzchołki” hierarchii, pomijając 60-90% badanych - dowiadujemy się tylko kto jest najmniej lub najbardziej atrakcyjny dla danej osoby, nie znamy zaś ani jej stosunku do pozostałych członków grupy, ani stopnia tej atrakcyjności

Przeprowadzone za jej pomocą badania odzwierciedlają tylko i wyłącznie aktualnie panujące w grupie stosunki interpersonalne, w tym także pozycję każdego z jej członków

Czego najczęściej dotyczą badania socjometryczne?

Klasyfikowania według różnych kategorii wyboru np. kategorii popularności, czyli podziału członków grupy na tzw. „gwiazdy”, osoby izolowane i „osoby przeciętne”

Ustalenia struktury wewnętrznej grupy

Mierzenia takich czynników, jak wielkość wpływu jednych osób na drugie, a nawet badania spostrzegania i oceniania własnej roli i ról innych członków w grupie oraz badania innych przejawów świadomości społecznej

Identyfikowania osób wymagających specjalnej uwagi