Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ThoughtExpedition 20-01-2015 Huizen by Mind Map: ThoughtExpedition
20-01-2015 Huizen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ThoughtExpedition 20-01-2015 Huizen

Handleiding

takken open-/dichtklappen

notities

attachment

link

thema

Waar blijft het herstel van de crisis?

Sinds 2008 zijn we in crisis en er is nog geen zicht op structureel herstel. Veel beleidsmakers denken problemen op te lossen met de oorzaak, een voorbeeld: ‘Philips CEO Frans van Houten ziet het bijdrukken van geld door de ECB, als oplossing voor de tegenvallende vraag naar Philips producten.’ De vraag is of dit de oplossing of de oorzaak van het probleem is?  Volgens Albert Einstein kun je belangrijke problemen niet oplossen met hetzelfde denkkader als waarmee ze ontstaan zijn …. hier ligt de uitdaging voor de deelnemers om door dialoog elkaar nieuwe inzichten te verschaffen. 

welkom

Paul Bessems

Paul Bessems is organisatiekundige, pionier, schrijver en strategisch adviseur. Hij heeft als ondernemer en onderzoeker ruim 25 jaar ervaring in nieuwe organisatievormen en is vooral expert op het gebied van hybride organiseren.  Hybride organiseren is kruising tussen zelf doen en uitbesteden, tussen bedrijf en markt. Het is een fundamenteel nieuwe vorm die én schaalbaar én flexibel is. Hybride organiseren is geschikt voor het opzetten van bijvoorbeeld een vast-flexschil, van samenwerkingsverbanden zoals gedeelde informatienetwerken, supra shared service centers, communities en coöperaties. Deze spelen een belangrijke rol in de netwerkeconomie, het productiever maken van informatiewerkers en het verduurzamen van onze welvaart.  Naast zijn werk als organisatieadviseur is hij ook bestuursvoorzitter van de Weconomics Foundation. Deze stichting draagt bij aan de organisatie van een duurzame welvaart door informatiewerkers productiever te maken en de surplustijd aan te wenden voor taken die de overheid steeds vaker terugbrengt naar de burger. Ten slotte is hij ook founder en thought leader of The Institute for New Organizational Thinking. 

TEX voorbereiding (pdf)

TEX voorbeelden (pdf)

TEX presentatie 20-01-2015 (pdf)

notities

Allard Bentvelsen - gastheer, kunstdocenten - hebben het moeilijk, met Paul Bessems, hoe dan wel, vervolg activiteiten komen nog, zie website All Arts Professionals

Hans Terhurne, ondersteunen van visueel denken, vandaag: verslag in vorm van mind map

Paul Bessems, over Paul, onafhankelijk adviseur, boekenschrijver, mijn thema: welvaart, vandaag, expeditie, bezig zijn met wijsheid, verwonderen, niet verlangen, niet lineair denken, presentatie, actueel, actueel: nieuwe regels deeleconomie ... (CNV), neiging om probleem te laten voortbestaan, hebben we overal regels nodig?, wat is rol overheid?, IMF: meevallers en toch schiet het niet op, waarom?, is economie belangrijk?, geld bijdrukken?, G20: 800 maatregelen voor 2,1% groei, maar wat is echte de oorzaak?, Big Data, wat moeten we ermee?, technisch kunnen niet altijd wijs, wisdom (geredeneerd vanuit wat er is), wisdom, knowledge, information, data, zijn mensen mentaal in staat deze stap te maken?, industriële revolutie, Lincoln: The dogmas of the quiet past, are inadequate to the stormy present. The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion. As our case is new, so we must think anew and act anew.:, is situatie veranderd?, dan ook ons denken veranderen!, andere toekomst, welvaart, werk, organiseren, mijn rol, rol, bedrijven, markten, quotes t.b.v. groepswerk, Een crisis is een stormactige overgang naar een andere realiteit. Zodra je deze realiteit ervaart is de crisis voorbij., in crisis of in coma?, Madame Curie: Nothing in life is to be feared,it's only to be understood. Now it's time to understand more, so that we may fear less., Peter Drucker: The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterda's logic, Einstein: De wereld die we gemaakt hebben is een product van ons denken. Om deze wereld te veranderen moeten we ons denken veranderen., context -> bedrijfsblindheid, If you change the way you look at things, the things you look at, change., cohesie zien, te veel gewerkt met superspecialisten, van postie wisselen!, Bernard Shaw: Those who cannot change their minds cannot change anything, TEX, dialoog en eigen inzicht verruimen, ander denkkader, leren, werk, welvaart, Taylor: denken is voor managers ..., opbouw, 1. thema/afbakening, getuige van verandering, transitie en nieuwe situatie, 2. voorbeelden/huiswerk, 3. dialoog/groepswerk, dialoog, delen, 4. Weconomics sythese, TEX, wel, elkaar verwonderen, consent bereiken, niet, kennis overdragen, discussie, consensus, verwarren, groepswerk, dialoog i.p..v. debat, vragen i.p.v. antwoorden, open, niet suggestieve vragen, werk aan consent, onderzoekend vragen, thema: waar blijft het herstel van de crisis?

opgevangen tijdens groepswerk

Groep 1

A, Leidt crisis tot iets beters?, Algemeen misschien niet slecht, Persoonlijk iets minder, De aap heeft wel z'n playstation ..., Maar is ie nou blij?, Gevangen in systeem?, Geld slaaf van jou, niet jij slaaf van geld, Slaaf van systeem, Benadering teveel vanuit hoofd, Denken heeft te hoge positie gekregen, Welke aap is nou het gelukkigst?, Wat is geluk, Wat is meest wezenlijk, Zit vooral in mezelf ..., Zou een dier zich bewust zijn van meer/minder gelukkig zijn?, Ons t.o.v. anderen ..., Denken belemmert voelen, I'm much more confused but on a much higher level ..., Indonesie, Gemeenschapszin, Actieve liefde, Minder geld, Smartphone toch maar ingeschakeld laten?, Mens wordt bedreigd, met elkaar failliet gaan?, Plastic soep ..., Zorgen om volgende generatie, Bali, Waterproblematiek neemt toe, 5-sterrenhotels worden nog steeds bijgebouwd, Ik maak me echt zorgen!

B, Drieëenheid, Science, Wetenschap, Kunst, Afluisteren NSA, Techniek, Maar een mens drukt op de knoppen, Voorbeeld, Vergeestelijking, Verzakelijking, "Ik ga de boel zo meteen opblazen", Waar is het morele kompas?, Kennis en wijsheid zijn uit elkaar getrokken, Beroepsgeheim advocaten, Anders is er geen recht ..., Waar zijn de grenzen?, 'Klein' aantal slachtoffers in Parijs tegenover 2000 in Nigeria, Waar is de menselijkheid, Beroepsgeheim boven menselijkheid ..., Door beroepsgeheim voelen mensen zich veilig bij een arts ..., Ook beroepsgeheim bij coaching ..., Gaat over waardigheid!, Voorbeeld Zorginstelling, Baas moet weg, zijn zoon: "zo erg wat er met mijn vader gebeurt" - hallo ..., Sluit je mensen in of sluit je mensen buiten?, Voorbeeld, Zuurstof, Koolstof, Vergt verschillen in omgang, Samengaan betekent een omgang op basis van de nieuwe samenstelling, Voorbeeld, Fiets met kettting aan paal in Vondelpark openzagen, Bij de witte man werd geen politie gewaarschuwd ..., En ik zou net zo gehandeld hebben ..., Waar is mijn moreel besef?

Groep 2

A, Hadden idee autonoom te kunnen leven, Welvaart jaren 50-60, Ver-/ontzuiling???, Van oud geloof naar nieuw geloof, Afhankelijker dan ooit van geld, Complex systeem maakt draaien aan knoppen moeilijk, Fundamentele transitie, Hoe komen we op volgende curve?, Politieke versnippering levert weinig zinnige besluiten, Politieke systeem is ook aan z'n eind, 1 miljoen zzp'rs zijn niet in staat te sturen, Verandering van bovenaf mogelijk?, Hoe zijn ontwikkelingen te combineren?, Ieder doet mee vanuit z'n stoel, Mening van mensen die onvoldoende overzicht/inzicht hebben?, We groeien van of-of naar en-en, Communicerende vaten, Voorbeeld: inrichting stad, Voorbij eigen ego, Van welvaart naar welzijn!, Opkijken naar fabrieksdirecteur verandert in neerkijken op ..., Waarden die waarde hadden krijgen nieuwe invulling, Van ego naar autonomie?, Ego = grote huis, Autonomie, Zelfsturing voor ieder?, Faciliteren?, ...

B, Deeleconomie, Spanning opbouwen om verandering te bewerkstelligen, Draagt bij maar is geen oplossing, Circulaire deeleconomie?, In 2007 zou voorspelling huidige situatie niet geloofd zijn, Vraagt om vertrouwen, Heeft overheid dan recht om belasting te heffen, Voor veiligheid: ja, Wat burgers zelf kunnen regelen: nee, Is het dan nog nodig?, We kunnen dan meer met minder!

MindMap Wil Krause (pdf)

Groep 3

Waar blijft herstel van de crisis?, Voorbeeld, Wat wil je nou verdienen?, Geld is applaus voor je werk ...?, Verkeerde vraag, ik ben weg, Iemand hebben kunnen helpen is mijn applaus, Energie die ik terugkrijg is wat telt, Wanverhouding tussen prestatie, Wanneer we stoppen met applaudisseren ...

Wereld creëren zonder huidige nadelen, Minder ik, meer wij!, Vanuit hippie-gedachte

Onderzoek: leiding geven aan nieuwe tijd, Maakbaarheid en planbaarheid, Geen antwoorden op, Beheersen, Loslaten, Niet in staat om onze omgeving te managen, Motiveren, Is ons leven te complex geworden?, Crisis oplossen met oorlog, Vroeger, En nu ...?, Ik heb geen oorlog om me op te baseren ..., Mijn vader had dat al niet veel, Mijn generatie is de relatie daarmee kwijt, Mannen moeten weer meer man worden, vrouwen meer vrouw ..., Maakbaarheidsgedachte loslaten?, Wat zijn de referentiekaders?, We moeten voelen dat we iets moeten doen!, Voorbeeld: op school excursie naar gaskamers, Voorbeeld: tijdje minder inkomen totdat de schuld weg is, Dit is het dilemma, Wat wel, wat niet?

Jonge generatie, Wil toch ook weten wie hun baas is, Verwachtingen, Duurzaamheid, Geld, Auto, Zekerheid en veiligheid, En het moet ook leuk zijn!, Gaan weer meer naar persoonlijk contact, Verschillende zijn ook maatschappelijk bezig, Hoe groot is die groep?, Punt bereiken: dit wil ik nooit meer!, Hoe te bestrijden op een andere manier, Nog een paar aanslagen nodig?

Belonen i.p.v. straffen, Voorbeeld bij niet te hard rijden

delen inzichten

groep 1

rijk scala aan onderwerpen

ik kom er nederig uit, veel vragen, minder antwoorden

weten wij wat wijsheid is???, ik weet het wel ..., maar toch is bescheidenheid behoorlijk op z'n plaats

verwevenheid tussen collectief en individueel bewustzijn, we zijn teveel gericht op individu, maar oplossing zit meer het collectieve

groep 2

mooie dialoog

thema's haakten op elkaar in

doorvragen, percepties, aannames

Afrika, we kunnen er van leren, en zij van wat wij brengen, materieel en immaterieel

groep 3

goede variëteit in onderwerpen

niet een perceptie

kleine stappen

geen gemakkelijke oplossingen

continu proces

referenties, ouderen hebben wijsheid niet meer in pacht, wijsheid is verstilde kennis ..., jongeren kennen andere referenties

afsluiting door Paul Bessems

Thought Leaders ervaringen

Einstein, wie doet het, wie vertelt het niet

Sir David Attenborough: Anyone who believes in indefinite growth in a physically finite planet is either mad or an economist., economie is subsysteem van ecologie, energieneutraal produceren, circulaire vormgeving

huidige welvaartmachine brengt ons verder (weg)

go back, we fucked up everything, niet meer nodig? afbouwen!

we buy things we dont need with money we dont have to impress people we dont like, ieder jaar nieuwe iPhone

Keynes: Kapitalisme is gebaseerd op de merkwaardige gedachte dat egoistische mensen en motieven bijdragen aan het welzijn van de samenleving., klopt dit nog steeds?, 'Moral sentiments' wordt dan weer niet gelezen ...

and this is our briljant economics department ..., overtuigingen gevaarlijker dan leugens, nog meer regelgeving voor banken, soms ook een kwestie van nieuwe woorden kiezen, woord crisis vervangen door transitie

Mark Twain: It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.

The function of a corporation is to raise our standard of living produce more money for those who have enough., uber is niet delen van taxi's maar belonen van aandeelhouders, lonen zijn minder gestegen dan productiviteit, MS: 12.000 miljonairs opgeleverd, goed voor de mensen, goed voor de aandeelhouders (ook pensioenfondsen ...)

Het kapitalisme creëert behoeften die van de mens zelf lijken te zijn, maar er in werkelijkheid niets mee te maken hebben., waarvoor bouwen we kantoren, meten we wel de goede dingen

It is increasingly intolerable that financial markets are shaping the destiny of people rather than serving their needs, or that the a few derive immense wealth from financial speculation while many are deeply burdened by the consequences

Peter Drucker: The true cause, the only possible cause, of a revolution is a fundamental and radical change in the order of values especially in that most important sphere, man’s conception of his own nature and his place in universe and society

Clay Shirky: Much 20th century economics mistakenly assumed that market transactions are an ideal and even default model for human interactions. But some kinds of value can't be created by markets, only by a set of shared and mutually coordinating assumptions, which is to say by culture

Deming: Organisaties zitten in een onzichtbare gevangenis. De muren van de gevangenis zijn de heersende basisaannames over de mens en de economie

bedrijven of markten?, conditionering van belasting betalen, markt heeft geen invloed op product, opslaan nucleair afval tegen betaling?, steun voor opslag daalde ..., geen geld verdienen over ruggen kinderen

Weconomics

'nieuw organiseren', we moeten verduurzamen, kernprobleem is o.a. verzesvouding welvaart, kosten stijgen harder dan opbrengsten, tot nu, tot nu: geld bijlenen/-drukken, meer kinderen maken, langer doorwerken, meer kopen, productiever worden, meer immigratie, we kunnen ook in de helft van de tijd hetzelfde maken ..., Robert Solow: You can see the computer age everywhere, but not in the productivity statistics, niet productiever worden maakt het gat steeds groter ..., nieuwe vormen vinden!, uber is 'oud', airbnb is hybride!

duurzame welvaart, verbeter productiviteit, herverdeel surplustijd

armoede is een keuze, we hoeven dat niet!, ik geloof dat we het kunnen, macht kopen heeft een grens, predict the future by organizing it

oude conditioneringen loslaten, niet postbode 21e eeuw worden

Merkels energie van 6 -> 25% duurzaam, wellicht voldoende duurzaam voordat de olie op is!

willen we het risico nemen om niet te beginnen???

all mankind is divided ..., immovable, movable, moving

nemen we anderen mee, op reis, anders denken

Weconomics Foundation, eigen TEX-thema's, waar blijft herstel?, toekomst van werk, rol van media, rol van business schools, zorg in 21e eeuw, onderwijs in 21e eeuw, overheid in 21e eeuw, organiserend vermogen, organisatiemodel, infrastructuur, programma

concrete projecten, HR, Belastingdienst, Onderwijs, welke kansen zie je?, 1e zet ligt bij mensen/org's, invulling met/door Weconomics

interessante links

Weconomics

Paul Bessems

CreaMatics

All Art