Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Občanské právo by Mind Map: Občanské právo

1. Hmotné

1.1. Rodinné právo

1.1.1. Manželství

1.1.2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

1.1.2.1. Práva a povinnosti

1.1.2.2. Vyživovací povinnost

1.1.2.3. Rodičovská zodpovědnost

1.1.3. Náhradní rodičovství

1.1.3.1. Pěstounství

1.1.3.2. Osvojení

1.1.3.3. Poručenství

1.1.3.4. Opatrovnictví

1.1.4. Alternativní rodinné modely

1.1.4.1. Nesezdané soužití

1.1.4.2. Registrované partnerství

1.2. Věcná práva

1.2.1. Druhy

1.2.1.1. Vlastnická práva

1.2.1.2. Držba

1.2.1.3. Věcná práva k věci cizí

1.2.1.3.1. Předkupní právo

1.2.1.3.2. Zadržovací právo

1.2.1.3.3. Zástavní právo

1.2.1.3.4. Věcné břemeno

1.2.2. Věc

1.2.2.1. Hmotná

1.2.2.2. Nehmotná

1.3. Dědické právo

1.3.1. Objektivní

1.3.2. Subjektivní

1.3.2.1. Právo dědit

1.3.2.1.1. Předpoklady k dědění

1.3.2.2. Promlčení dědických práv

1.4. Závazkové právo

1.4.1. Závazky ze smluv

1.4.2. Závazky z deliktů

1.4.3. Závazky z jiných právních důvodů

1.4.3.1. Kvazidelikt

1.4.3.1.1. Odpovědnost za újmu

1.4.3.1.2. Bezdůvodné obohacení

1.4.3.2. Kvazikontrakty

1.4.3.2.1. Veřejná soutěž

1.4.3.2.2. Veřejný příslib

1.5. Duševní vlastnictví

1.5.1. Patent

1.5.2. Obchodní tajemství

1.5.3. Autorské právo

1.5.4. Ochranná známka

1.5.5. Průmyslový vzor

1.6. Prameny

1.6.1. Nový občanský zákoník

2. Procesní

2.1. Zásady

2.1.1. Zásada dispoziční

2.1.2. Zásada volného hodnocení důkazů

2.1.3. Zásada jednotnosti řízení

2.1.4. Zásada legálního pořádku

2.1.5. Zásada projednací

2.1.6. Zásada vyšetřovací

2.1.7. Zásada rovnosti účastníků

2.1.8. Zásada veřejnosti

2.1.9. Zásada zákonné teorie důkazní

2.2. Druhy

2.2.1. Vykonávací řízení

2.2.2. Nalézací řízení

2.2.2.1. Sporné

2.2.2.2. Nesporné

2.2.3. Zajišťovací řízení

2.2.4. Insolvenční řízení

2.2.5. Rozhodčí řízení

2.3. Účastníci řízení

2.3.1. Práva

2.3.2. Povinnosti

2.3.3. Procesní úkony

2.4. Prameny

2.4.1. Občanský soudní řád

2.4.2. Ústavní prameny

2.4.2.1. Listina základních práv a svobod

2.4.2.2. Ústava

2.4.3. Ostatní prameny

2.4.3.1. Zákon o soudech a soudcích

2.4.3.2. Zákon o soudních poplatcích

2.4.3.3. zákon o znalcích a tlumočnících

2.4.3.4. Exekuční řád

2.4.3.5. A další....

2.5. Soudy

2.5.1. Procesní úkony soudů

2.5.2. Soustava soudů

2.5.2.1. Okresní soud

2.5.2.2. Krajský soud

2.5.2.3. Vrchní soud

2.5.2.4. Nejvyšší soud

2.5.3. Pravomoc a příslušnost soudů