Informatika - maturita

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Informatika - maturita by Mind Map: Informatika - maturita

1. Podprogramy a jejich využití

1.1. podprogram

1.1.1. funkce

1.1.1.1. při zavolání program přeskočí do funkce

1.1.1.1.1. po dokončení se vrátí na původní místo

1.1.1.1.2. zjednodušeně podobné jako Goto

1.1.1.2. navrací hodnotu

1.1.1.3. parametry

1.1.1.3.1. formální

1.1.1.3.2. skutečné (argumenty)

1.1.1.4. procedura

1.1.1.4.1. speciální případ funkce

1.1.1.4.2. nenavrací hodnotu

1.1.1.4.3. nebývají vždy rozlišovány (viz. js, C...)

1.1.1.5. v OOP nazýváme metoda

1.1.1.6. oproti matematice, náv. hod. není závislá na vst. par.

1.1.1.7. přetížení

1.1.1.7.1. je deklarováno více funkcí se stejným názvem

1.1.2. název převážně zastaralý, nahrazen "funkce"

1.1.3. rekruze

1.1.3.1. volání podprogramu ze sebe sama

1.1.3.2. užívaná při cyklických výpočtech

1.1.3.3. parametry dočasně uloženy v zásobníku

1.1.3.3.1. při nesprávném použití se přeplní => velice paměťově náročné

1.1.3.4. učebnicový příklad: výpočet faktoriálu

1.2. užití

1.2.1. lze spustit z různých míst v programu

1.2.2. lze spustit stejný podpr. víckrát

1.2.3. lze využít v jiných programech (knihovny/moduly)

2. Řídící struktury

2.1. vyšší prog. jazyky

2.2. posloupnost příkazů

2.2.1. všechny příkazy se postupně vykonávají za sebou

2.3. podmínka

2.3.1. výraz, jehož pravdivost je testována

2.3.2. využívá se porovnávajících operátorů

2.3.2.1. < > == != atd.

2.3.3. může být složena z hodnot, proměnných, nebo návratových hodnot funkcí

2.4. větvení programu

2.4.1. if

2.4.1.1. rozhoduje jestli je podmínka pravdivá

2.4.1.2. na základě pravdivosti podmínky spouští spouští určitou sekvenci příkazů

2.4.2. if - else

2.4.2.1. stejné jako if

2.4.2.2. pokud není podmínka pravdivá spustí sekvenci jiných příkazů

2.4.3. if - else if - else

2.4.3.1. stejné jako předchozí

2.4.3.2. pokud není 1. podmínka splněna, testuje se 2. podmínka atd.

2.4.4. switch - case

2.4.4.1. přepíná mezi jednotlivými sekvencemi příkazů na základě hodnoty parametru

2.4.4.2. zjednodušení if - else if - else

2.5. cykly

2.5.1. opakující se sekvence příkazů

2.5.2. while

2.5.2.1. while-do

2.5.2.1.1. opakuje sekvenci příkazů, dokud není podmínka nepravdivá

2.5.2.1.2. testuje podmínku na začátku cyklu

2.5.2.2. do-while

2.5.2.2.1. oproti while-do testuje podmínku na konci cyklu

2.5.3. for

2.5.3.1. speciální případ while

2.5.3.2. for

2.5.3.2.1. testuje podmínku na začátku cyklu

2.5.3.2.2. deklarace probíhají uvnitř parametru

2.5.3.2.3. parametr bývá obvykle numerický

2.5.3.2.4. obsahuje inkrementor

2.5.3.3. for each

2.5.3.3.1. používá se v OOP

2.5.3.3.2. prochází jednotlivé objekty ve třídě

2.5.3.3.3. někdy zapisováno for - in

2.5.4. cykly lze násilně ukončit, nebo přeskočit do nového kola

3. Zdroje

3.1. with "http://cs.wikipedia.org/wiki/" .+"Řídicí_struktura" .+"Podprogram" end with