Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Antalya Tarihi Sitesi by Mind Map: Antalya Tarihi
Sitesi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Antalya Tarihi Sitesi

Nizam-ı Cedid

Antalya Muhasarası

Asakir-i Mansure

Kadı Abdurrahman Paşa

Asakir-i Muntazama-i Şahane

Evlad-ı Fatihan Askeri

Hassa-i Şahane Süvarisi

Levent Çiftliği

Üsküdar Ocağı

Devlet Ricali ve Diğer Şahıslar

Adana Valisi Mustafa Paşa

Alaiye Mutasarrıfı Ali Paşa

Alaiye Mutasarrıfı İçilli Zeynelabidin Paşa

Alaiye Mutasarrıfı Vezir İbrahim Paşa

Alemdar Mustafa Paşa

Ali Şamil Paşa

Aliş Paşa

Anadolu Valisi Ahmed Şakir Paşa

Ankara ve Kangırı Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa

Antalya Muhafızı Yusuf Paşa

Beyşehri Mutasarrıfı Osman Paşa

Bozok Sancağı Mutasarrıfı Salih Paşa

Cezayirli Gazi Hasan Paşa

Çelebi Efendi

Darüssade Ağası Amber Ağa

Divan Efendisi Mehmed Emin Efendi

Döğer Kazası Muhtari Ali Ağa

Eğriboz Muhafızı Ebubekir Paşa

Evkaf Müdürü Murad Efendi

Gemalmaz Mustafa Ağa

İçel Muhafızı Mirahor-ı Evvel Hafız Mustafa Ağa

İdriszade ismail Ağa

Kadı Abdurrahman Paşa

Kadı Abdurrahman'ın İdam Fermanı

Abdullah Rifat Bey

Abdullah Paşa

Mehmed Sabit Efendi

TevfikBey

Kapıcıpaşı Abdullah Bey

Kapıkethüdası Selim Sabit Efendi

Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

Kara Hafız Efendizade es-Seyyid Mehmed Emin Efendi

Karahisar-ı Sahib Mutasarrıfı Hacı Mehmed Paşa

Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

Karaman Valisi Abdullah Paşa

Kaş'lı Hacı Kadri

Kaş'lı Hacı Ali

Konya ve Hüdavedigâr Mutasarrıfı Aziz Paşa

Kızılhisar Mütesellimi Ömer Bey

Konya Feriki ve Teke ile Hamid Sancakları Muhassılı Necib Paşa

Kütahya Mütesellimi Hacı Molla

Mehmed oğlu Bekir

Mehmed Sadık veled-i Mehmed Yunuz

Menteşe Mutasarrıfı Hafız Ali Paşa

Menteşe Mutasarrıfı İbrahim Paşa

Menteşe Mutasarrıfı Reşid Paşa

Menteşe Mütesellimi Ömer Ağa

Mustafa Abdurrahman Efendi

Münir Bey

Nasuhoğlu Süleyman Ağa

Nusuhzade Nusuh Ağa

Niğde Mutasarrıfı Zeynelabidin Paşa

Özi Valisi ve Silistre Muhafızı Seyyid Hüseyin Paşa

Rodos Mtasarrıfı Hasan Bey

Rumeli Müşiri Zekeriya Paşa

Sadrazam Hurşid Paşa

Sarraf Hakil

Selanik Mutasarrıfı Ebubekir Paşa

Selanik Mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa

Seyyid Mehmed Emin Efendi

Serasker Mehmed Said Paşa

Silahşor-ı Hassa Ali

Silahşor-ı Hassa İsmail

Silleli Sakalkazıtanoğlu İlya

Sultanönü Mutasarrıfı Derviş Paşa

Süleyman Fikri Erten

Silistre Valisi Mehmed Paşa

Tarsus Mütesellimi Habib Bey

Teke Miralayı Hasan

Teke Muhassılı Hasan Paşa

Teke Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa

Teke Mutasarrıfı Ali Namık Paşa

Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

Tekeli Osman Hasan

Terkemiş Voyvodası Arif Ağa

Yusuf Bey

Belde, Kale ve Sancaklar

Alaiye Sancağı

Antalya Belediyesi

Ömer Lütf,i Efendi

Antalya Kalesi

Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı

Beyrut

Çirmen Sancağı

Ebuhur

Eğriboz Sancağı

İbradı

İçel Sancağı

İstanbul

İstanos

Konya

Mandırlar Köyü

Medine Mahmudiye Medresesi

Menteşe Sancağı

Mısır

Resmo

Rodos Kalesi

Selanik

Silahbaşlık Kalesi

Sımandır (Ulucak) Köyü

Sındırgı

Şeyhlü

Yılanbaşlık Kalesi

Hanedan ve Sülaleler

Araplar

Süleyman Efendi

Hacı Ömer Ağa

Hacı Bekir Ağazade Hacı Mehmed Ağa

Ömer Lütfi Efendi

Çapanoğulları

Cebbarzade Süleyman Bey

Karaosmanoğulları

Aydın Muhassılı Karaosmanoğlu Hacı Mehmed Ağa

Karaosmanoğlu Yetim Ahmed Ağa

Katipzadeler

İzmir Voyvodası Katipzade Hacı Mehmed Bey

Kavalalılar

Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Kavalalı İbrahim Paşa

Tekelioğulları

Hacı Osman Ağa, Ebubekir Paşa, Hacı Mehmed Ağa, Tekelioğlu İbrahim Bey, Tekelizade Himmet Ağa, Atıyye Hanım, Tekelioğlu Ömer Ağa, Dizdar Ali Ağa, Dizdarzade Hasan Bey, Dizdarzade Ali Şevket Bey, Dizdarzade Zühtü Bey, Zühtü Beyzade Hazan Bey, Dizdarzade Hüseyin Bey, Dizdarzade Ahmed Rıza Bey, Rıza Beyzade Hüseyin Bey, Ahmed Rıza Tekelioğlu, Mehmed Emin Tekelioğlu, Dizdarzade Mehmed Bey, Fatma Penbe Hanım, Hurşid Bey, Zübeyde Hanım, Tekelizade Adile Hanım, Edakâr Kadın, Kâmile Hanım, Mısırlı Mustafa Ağa

Tekelizâde Bekir Bey

Tekelizâde Yusuf Bey

Tekelioğlu'nun Hasımları

Tekelioğlu Maiyeti

Tekelioğlu Elçileri, Abdurrahman Efendi, Antalya Naibi Seyyid Emin, Damgacı Mehmed, Delibaşı Mehmed Ağa, Hacı Abdullah, İbrahim Efendi

Mirahor Süleyman

Kâtip Hüseyin

Sarraf Zanailoğlu

Tuğayoğulları

Tuğayoğlu Emin Ağa

Tuğayoğlu İbrahim Ağa

Tuğayoğlu Ali Ağa

Tuğayoğlu Mustafa Ağa

Tuğayoğlu Ahmed Tahir Efendi

Tuğayoğlu Mehmed Efendi

Tuğayoğlu Cemal Bey

Yılanlıoğulları

Yılanlızade Seyyid Ali Ağa

Askerî Harekât

Antalya Kalesi

Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı

Bedelli Askerlik

Donanma

Gemi İnşaatı

İngiliz Donanması, Admiral Sir William Sydney Smith

Silah ve Cephane

Tayinat

Peksimet

Zahire

Ulûfe ve Mevâcip

Seferler

Antalya Muhasarası, Huruç Harekâtı

Edirne

Dağlı İsyanı, Çorlu, Tekirdağ

Dimyat Boğazı

İskenderiye

İsmail Kalesi

Kıbrıs

Mısır ile Harp

Mısır Seferi

Şam

Tuna Nehri

Defterler

Başbakı Kulu Defteri

Başmuhasebe Defteri

Başmuhasebe Zimmet Halifeliği Defteri

Cebe Defteri

Defterhane-i Amire Defteri

Evkaf Defteri

Evkaf Haremeyn Muhasebeciliği Defteri

Haremeyn Muhasebesi Defteri

Kale Defteri

Maliye Nezareti Masarifat Defteri

Malieyeden Müdevver Defter

Mühimme Defteri

Nüfus Defteri

Piyade Mukabelesi Defteri

Şeriyye Sicili

Tapu Tahrir Defteri

Temettuat Defteri

Demokrat Parti

Dizdarlar

Dizdarlık Tevcihi

Antalya Kalesi Dizdarı Ömer Ağa

Dizdar Ebubekir Ağa

Dizdar Hacı Cafer Ağa

Dizdar İbrahim Ağa

Dizdar Mehmed Ağa

Dizdar Mehmed Yunus Ağa

Dizdar Ömer Ağa

Dizdar Osman Ağa

Dizdar Yunus Ağa

Tekelioğulları

Hayır İşleri

Hamidiye Evkafı

İdam Fermanı

Kadı Abdurrahman'ın İdam Fermanı

Tekelioğlu'nun İdam Fermanı

Kalebendlik

Kesilmiş Evrak Parçası

Maaş Tahsisi

Muhacirler

Muhallefat ve Tereke

Ebubekir Paşa'nın Muhallefatı

Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı

Cariyeler

Hacı Ali Paşa'nın Muhallefatı

Tekelioğlu Muhallefatı

Yaldız Altınları

Müstahfızlık

Rum Patrikhanesi

Rumeli Âyânları

Tirsiniklizade İsmail Ağa

Sancak Tevcihi

Sened-i İttifak

Sırp Meselesi

Sürgün

Hacı Ali Paşa'nın Sürgünü

Tekelioğlu Sürgünü

Sürgünden Dönüş

Tımar

Bozkır Madeni

Çeltik-i Enhar ve Tevabii Mukataası

Hamid Mukataası

Karahisar Mukataası

Tarsus Mukataası

Terkemiş Mukataası

Yapağı Mukataası

Türkmenler

Vergi

Donanma Kalyonları Vergisi

Darphane

İmdad-ı Hazariye

İrad-ı Cedid Hazinesi

Ordu Hazinesi

Saray Mutfağı

Tersane Hazinesi