Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Antalya Tarihi Sitesi by Mind Map: Antalya Tarihi Sitesi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Antalya Tarihi Sitesi

Nizam-ı Cedid

Antalya Muhasarası

Asakir-i Mansure

Kadı Abdurrahman Paşa

Asakir-i Muntazama-i Şahane

Evlad-ı Fatihan Askeri

Hassa-i Şahane Süvarisi

Levent Çiftliği

Üsküdar Ocağı

Devlet Ricali ve Diğer Şahıslar

Adana Valisi Mustafa Paşa

Alaiye Mutasarrıfı Ali Paşa

Alaiye Mutasarrıfı İçilli Zeynelabidin Paşa

Alaiye Mutasarrıfı Vezir İbrahim Paşa

Alemdar Mustafa Paşa

Ali Şamil Paşa

Aliş Paşa

Anadolu Valisi Ahmed Şakir Paşa

Ankara ve Kangırı Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa

Antalya Muhafızı Yusuf Paşa

Beyşehri Mutasarrıfı Osman Paşa

Bozok Sancağı Mutasarrıfı Salih Paşa

Cezayirli Gazi Hasan Paşa

Çelebi Efendi

Darüssade Ağası Amber Ağa

Divan Efendisi Mehmed Emin Efendi

Döğer Kazası Muhtari Ali Ağa

Eğriboz Muhafızı Ebubekir Paşa

Evkaf Müdürü Murad Efendi

Gemalmaz Mustafa Ağa

İçel Muhafızı Mirahor-ı Evvel Hafız Mustafa Ağa

İdriszade ismail Ağa

Kadı Abdurrahman Paşa

Kapıcıpaşı Abdullah Bey

Kapıkethüdası Selim Sabit Efendi

Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

Kara Hafız Efendizade es-Seyyid Mehmed Emin Efendi

Karahisar-ı Sahib Mutasarrıfı Hacı Mehmed Paşa

Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

Karaman Valisi Abdullah Paşa

Kaş'lı Hacı Kadri

Kaş'lı Hacı Ali

Konya ve Hüdavedigâr Mutasarrıfı Aziz Paşa

Kızılhisar Mütesellimi Ömer Bey

Konya Feriki ve Teke ile Hamid Sancakları Muhassılı Necib Paşa

Kütahya Mütesellimi Hacı Molla

Mehmed oğlu Bekir

Mehmed Sadık veled-i Mehmed Yunuz

Menteşe Mutasarrıfı Hafız Ali Paşa

Menteşe Mutasarrıfı İbrahim Paşa

Menteşe Mutasarrıfı Reşid Paşa

Menteşe Mütesellimi Ömer Ağa

Mustafa Abdurrahman Efendi

Münir Bey

Nasuhoğlu Süleyman Ağa

Nusuhzade Nusuh Ağa

Niğde Mutasarrıfı Zeynelabidin Paşa

Özi Valisi ve Silistre Muhafızı Seyyid Hüseyin Paşa

Rodos Mtasarrıfı Hasan Bey

Rumeli Müşiri Zekeriya Paşa

Sadrazam Hurşid Paşa

Sarraf Hakil

Selanik Mutasarrıfı Ebubekir Paşa

Selanik Mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa

Seyyid Mehmed Emin Efendi

Serasker Mehmed Said Paşa

Silahşor-ı Hassa Ali

Silahşor-ı Hassa İsmail

Silleli Sakalkazıtanoğlu İlya

Sultanönü Mutasarrıfı Derviş Paşa

Süleyman Fikri Erten

Silistre Valisi Mehmed Paşa

Tarsus Mütesellimi Habib Bey

Teke Miralayı Hasan

Teke Muhassılı Hasan Paşa

Teke Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa

Teke Mutasarrıfı Ali Namık Paşa

Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

Tekeli Osman Hasan

Terkemiş Voyvodası Arif Ağa

Yusuf Bey

Belde, Kale ve Sancaklar

Alaiye Sancağı

Antalya Belediyesi

Antalya Kalesi

Beyrut

Çirmen Sancağı

Ebuhur

Eğriboz Sancağı

İbradı

İçel Sancağı

İstanbul

İstanos

Konya

Mandırlar Köyü

Medine Mahmudiye Medresesi

Menteşe Sancağı

Mısır

Resmo

Rodos Kalesi

Selanik

Silahbaşlık Kalesi

Sımandır (Ulucak) Köyü

Sındırgı

Şeyhlü

Yılanbaşlık Kalesi

Hanedan ve Sülaleler

Araplar

Çapanoğulları

Karaosmanoğulları

Katipzadeler

Kavalalılar

Tekelioğulları

Tekelioğlu'nun Hasımları

Tekelioğlu Maiyeti

Tuğayoğulları

Yılanlıoğulları

Askerî Harekât

Antalya Kalesi

Bedelli Askerlik

Donanma

Silah ve Cephane

Tayinat

Ulûfe ve Mevâcip

Seferler

Defterler

Başbakı Kulu Defteri

Başmuhasebe Defteri

Başmuhasebe Zimmet Halifeliği Defteri

Cebe Defteri

Defterhane-i Amire Defteri

Evkaf Defteri

Evkaf Haremeyn Muhasebeciliği Defteri

Haremeyn Muhasebesi Defteri

Kale Defteri

Maliye Nezareti Masarifat Defteri

Malieyeden Müdevver Defter

Mühimme Defteri

Nüfus Defteri

Piyade Mukabelesi Defteri

Şeriyye Sicili

Tapu Tahrir Defteri

Temettuat Defteri

Demokrat Parti

Dizdarlar

Dizdarlık Tevcihi

Antalya Kalesi Dizdarı Ömer Ağa

Dizdar Ebubekir Ağa

Dizdar Hacı Cafer Ağa

Dizdar İbrahim Ağa

Dizdar Mehmed Ağa

Dizdar Mehmed Yunus Ağa

Dizdar Ömer Ağa

Dizdar Osman Ağa

Dizdar Yunus Ağa

Tekelioğulları

Hayır İşleri

Hamidiye Evkafı

İdam Fermanı

Kadı Abdurrahman'ın İdam Fermanı

Tekelioğlu'nun İdam Fermanı

Kalebendlik

Kesilmiş Evrak Parçası

Maaş Tahsisi

Muhacirler

Muhallefat ve Tereke

Ebubekir Paşa'nın Muhallefatı

Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı

Cariyeler

Hacı Ali Paşa'nın Muhallefatı

Tekelioğlu Muhallefatı

Yaldız Altınları

Müstahfızlık

Rum Patrikhanesi

Rumeli Âyânları

Tirsiniklizade İsmail Ağa

Sancak Tevcihi

Sened-i İttifak

Sırp Meselesi

Sürgün

Hacı Ali Paşa'nın Sürgünü

Tekelioğlu Sürgünü

Tımar

Bozkır Madeni

Çeltik-i Enhar ve Tevabii Mukataası

Hamid Mukataası

Karahisar Mukataası

Tarsus Mukataası

Terkemiş Mukataası

Yapağı Mukataası

Türkmenler

Vergi

Donanma Kalyonları Vergisi

Darphane

İmdad-ı Hazariye

İrad-ı Cedid Hazinesi

Ordu Hazinesi

Saray Mutfağı

Tersane Hazinesi