Convenció Constitucional Reinicia Catalunya

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Convenció Constitucional Reinicia Catalunya by Mind Map: Convenció Constitucional Reinicia Catalunya

1. 2.- Drets

1.1. Internacional

1.1.1. Carta de la ONU

1.1.2. DUDH / DUDH Emergents

1.1.3. FAO, OIT , OMS, OMPI

1.2. (8) Consciència, religió i culte

1.3. (9) Educació / Ensenyament

1.3.1. Valors i matèries

1.3.2. Formació

1.3.2.1. Bàsica

1.3.2.2. Superior

1.3.2.2.1. FP

1.3.2.2.2. Universitats

1.3.3. Accés

1.3.3.1. Obligatori

1.3.3.2. Gratuït

1.4. (10) Habitatge

1.4.1. Model

1.4.1.1. Propietat

1.4.1.2. Lloguer

1.4.1.3. Cooperatiu

1.4.2. Plusvalues

1.5. (11) Salut / Sanitat

1.5.1. Universal

1.5.1.1. Atenció primària

1.5.1.2. Urgències

1.5.1.3. Especialitats

1.5.2. Prevenció i educació sanitària, sexual i esportiva

1.5.3. Protecció consumidors i usuaris

1.6. (12) Propi cos

1.6.1. Abortament

1.6.2. Mare de lloguer

1.6.3. Mort digne (eutanasia)

1.6.4. Donació a la ciència

1.7. (13) Familia, matrimoni i adopció

1.7.1. Monoparental

1.7.2. Parella

1.7.2.1. Hetero

1.7.2.2. LGTBI+

1.8. (14) Informació i comunicació

1.8.1. Mitjans públics, privats i comunitaris

1.8.2. Protecció d'infants, honor, etc

1.8.3. Accés universal a les TiC

1.8.3.1. Xarxa neutra i lliure

1.9. (15) Reunió i manifestació

1.9.1. Associació

1.9.1.1. Fundació

1.10. (16) Llibertat i seguretat

1.10.1. Privacitat i honor

1.10.1.1. Dret a l’oblit

1.10.1.2. Secret professional

1.10.2. Tutela i defensa judicial

1.10.3. Detenció / Presó

1.10.3.1. Reinserció social

1.11. (17) Treball

1.11.1. Condicions laborals

1.11.1.1. Duració de la jornada 8h / 7h / 6h / ...

1.11.1.2. Descans, permissos i vacances

1.11.1.3. Igualtat i equitat de gènere

1.11.1.4. Salari Interprofessional

1.11.1.4.1. Mínim

1.11.1.4.2. Màxim?

1.11.2. Organitzacions

1.11.2.1. Sindicats

1.11.2.2. Patronals

1.11.2.3. Col·legis professionals

1.11.3. Negociació col·lectiva

1.11.3.1. (18) Conflictes laborals

1.11.3.1.1. Vaga

1.11.3.1.2. Aturada patronal

1.11.3.1.3. Mediació pública

1.12. (19) Seguretat Social

1.12.1. Prestacions / permissos

1.12.1.1. Actuals

1.12.1.1.1. Atur

1.12.1.1.2. Pensions

1.12.1.1.3. Maternitat i paternitat

1.12.1.1.4. Diversitat funcional

1.12.1.1.5. Etc

1.12.1.2. (20) Nous paradigmes

1.12.1.2.1. Renda Garantida (RG)

1.12.1.2.2. Renda Bàsica (RB)

1.12.1.2.3. Treball Garantit (TG)

1.12.2. Finançament

1.12.2.1. Impostos

1.13. (21) Propietat privada i herència

1.13.1. Funció social

1.13.2. Limitació de l’acumulació de patrimoni

1.13.2.1. Impost?

1.13.2.2. Màxim legal?

1.13.3. Condicions expropiació i/o (re)apropació

1.14. Participació

1.14.1. (22) Participació política

1.14.1.1. Sufragi universal

1.14.1.2. Petició individual o col·lectiva

1.14.1.3. Iniciativa Popular

1.14.1.3.1. Legislativa (ILP)

1.14.1.3.2. Constitucional (ICP)

1.14.1.4. Referèndum

1.14.1.4.1. Propositiu

1.14.1.4.2. Revocatori

1.14.2. (23) Participació executiva

1.14.2.1. Accés al funcionariat

1.14.2.2. Participació en el control i la gestió

1.15. (24) Cultura, esport i lleure

1.15.1. Polítiques de foment de la cultura

1.15.2. Horaris laborals i comercials

1.15.3. Conservació del patrimoni

1.15.4. Ciència, investigació i recerca

1.16. (25) Animals i natura

1.16.1. Protecció i sancions

1.17. (26) Subsidiaritat / clàusula residual

1.17.1. Aparició de nous drets

2. 3.- Separació de poders

2.1. 3.1 Legislatiu

2.1.1. (27) Representació poblacional i/o territorial

2.1.1.1. Cambres

2.1.1.1.1. Parlament

2.1.1.1.2. Senat

2.1.1.1.3. Consell de Cent

2.1.1.2. Assemblees Populars

2.1.1.2.1. Federalisme

2.1.2. (28) Presa de decisions

2.1.2.1. Sistema de deliberació

2.1.2.1.1. Consens

2.1.2.1.2. Majoria (poblacional i/o territorial)

2.2. 3.2 Executiu

2.2.1. (29) Sistema de govern

2.2.1.1. Presidencialista

2.2.1.2. Parlamentarista

2.2.1.2.1. Col·legiat / de consens

2.2.1.3. Semipresidencialista

2.2.2. (30) Gestió i administració pública

2.2.2.1. Accés a la funció pública

2.2.2.1.1. Oposicions, meritocràcia

2.2.2.2. Avualuació i responsabilització

2.2.2.2.1. Cessament

2.2.3. (31) Revocació

2.2.3.1. Criteris

2.3. 3.3 Judicial

2.3.1. Figures

2.3.1.1. (32) Amnistia

2.3.1.2. (33) Indults

2.3.1.3. (34) Immunitat / Inviolabilitat parlamentaria

2.3.1.4. (35) Aforament

2.3.2. Òrgans

2.3.2.1. (36, 37) Tribunals: Nombre i composició

2.3.2.1.1. Tribunal Superior de Justícia

2.3.2.1.2. Tribunal Constitucional

2.3.2.1.3. Tribunal Contenciós-Administratiu

2.3.2.2. (38) Consell General Poder Judicial

2.4. 3.4 Electoral

2.4.1. (52) Junta Electoral

2.5. 3.5 Popular

2.5.1. Poder constituent

3. 4.- Sistema electoral

3.1. (39) Elegibilitat

3.1.1. Incompatibilitats

3.2. (40) Professionalització

3.2.1. Remunerats

3.2.2. Milicians

3.3. (41) Circumscripció

3.3.1. (42) Criteri d’assignació

3.3.1.1. Proporcional

3.3.1.2. Majoritari

3.3.1.3. Mixt

3.3.2. (43) Prorrateig

3.3.2.1. Nombre de diputats

3.4. (44) Modalitat de vot

3.4.1. Majoritari

3.4.2. Preferencial

3.4.2.1. VUT

3.5. (45) Llistes

3.5.1. Tancades

3.5.1.1. Bloquejades

3.5.1.2. Desbloquejades

3.5.2. Obertes

3.6. (46) Barrera electoral

3.7. (47) Fórmula electoral

3.7.1. D’Hont

3.7.2. Hare

3.7.3. Sainte-Leagë

3.8. (48) Nombre màxim de legislatures

3.8.1. Consecutives?

3.9. (49) Mandat

3.9.1. Representatiu

3.9.2. Programàtic

3.9.3. Imperatiu

3.10. (50) Revocabilitat

3.10.1. Criteris

3.11. (51) Obligatorietat del vot

3.11.1. Sí

3.11.2. No

4. 1.- Sobirania, identitat i territori

4.1. (1) Sobirania

4.1.1. Popular / Parlamentària

4.1.2. Democràcia

4.1.2.1. Directa

4.1.2.2. Representativa

4.1.2.3. Mixta

4.2. (2) Tipus d'Estat

4.2.1. Democràtic

4.2.1.1. De Dret

4.2.1.1.1. República

4.2.2. Social / Liberal

4.2.3. Confesional / Aconfesional / Laic

4.3. (3) Llengua

4.3.1. No llengua oficial

4.3.2. Català oficial

4.3.2.1. Castellà cooficial

4.3.3. Occità a l'Aran

4.4. (4) Nacionalitat

4.4.1. Requisits / drets / deures

4.4.2. Emigració / Immigració

4.5. (5) Ordenació del territori

4.5.1. Descentralització

4.5.1.1. Divisió per unitats de paisatge / històriques / actuals

4.5.1.1.1. Vegueries

4.5.1.1.2. Comarques

4.5.1.1.3. Municipis

4.5.1.2. Competències

4.5.1.2.1. Subsidiaritat

4.5.2. Finançament

4.5.2.1. % PGE a cada àmbit

4.5.2.2. Solidaritat interterritorial

4.6. (6) Majoria d'edat

4.6.1. Fixe / Segons el cas

4.6.1.1. 16 / 18

4.7. (7) Seguretat / Defensa / Pau

4.7.1. Exèrcit

4.7.1.1. Sí

4.7.1.1.1. Professional convencional

4.7.1.1.2. D’èlit reduït

4.7.1.1.3. Milicià

4.7.1.2. No

4.7.2. Servei d'inteligencia

4.7.3. Defensa Civil

5. 5. Òrgans i sistemes de control i transparència

5.1. (53) Auditories públiques

5.1.1. Nomenaments auditors

5.1.2. Subjectes i objectes d’anàlisi

5.1.2.1. Institucions

5.1.2.2. Empreses

5.1.2.3. Organitzacions

5.1.3. Periodicitat

5.1.3.1. Sota demanda

5.1.3.2. Automatitzada

5.1.3.2.1. Aleatoria

5.1.4. Publicació resultats

5.2. (54) Transparència

5.2.1. Accés a totes les dades i resultats econòmics

5.2.1.1. (55) Auditoria i denúncia ciutadana

5.2.1.1.1. Requisits, procediment, resultats

5.3. Sindicatures

5.3.1. Tasques, informes, nomenaments, incompatibilitats, revocació

5.3.1.1. (56) Sindicatura de greuges

5.3.1.2. (57) Sindicatura de comptes

5.3.1.3. (58) Sindicatura antifrau

5.3.1.4. (59) Sindicatura de la natura

5.4. (60) Consells Ciutadans

5.4.1. Designació per sorteig

6. 6. Economia, Finances i Sistema Productiu

6.1. (61) Sobirania econòmica

6.1.1. Tipus d'economia

6.1.1.1. De mercat

6.1.1.2. Planificada

6.1.1.2.1. Centralitzada

6.1.1.2.2. Descentralitzada

6.1.1.3. Mixta

6.1.2. Tipus de propietats

6.1.2.1. Pública, privada, comunitària, estatal, cooperativa, etc

6.1.3. Democratització de les empreses

6.1.3.1. Participació mixta segons tamany i/o sector?

6.1.3.1.1. Socis / accionistes

6.1.3.1.2. Treballadores

6.1.3.1.3. Ciutadania

6.1.3.2. Salari màxim intraempresarial lligat al mínim?

6.1.4. Foment del associacionisme, l’autoocupació i cooperativisme

6.1.5. Reconeixement del treball domèstic

6.1.6. Control dels grups de pressió (lobbies)

6.1.6.1. Prohibició o limitació de la participació en la propietat dels medis de comunicació als grans grups econòmics i financers?

6.2. (62) Propietat pública

6.2.1. Titularitat

6.2.1.1. Bens comuns

6.2.2. Gestió

6.2.2.1. Pública

6.2.2.2. Privada

6.2.2.3. Mixta

6.3. (63) Sistema impositiu

6.3.1. Subjecte

6.3.1.1. Persones físiques

6.3.1.1.1. Autònom

6.3.1.2. Persones jurídiques

6.3.1.2.1. Empreses

6.3.1.2.2. Organitzacions sense ànim de lucre

6.3.2. Tipus

6.3.2.1. Directe

6.3.2.2. Indirecte

6.3.3. Política

6.3.3.1. Escalat progressiu

6.3.3.2. Per a tothom igual

6.4. (64) Sectors bàsics i/o estratègics

6.4.1. Declaració motors / sectors econòmics estratègics

6.4.2. Control

6.4.2.1. Públic

6.4.2.1.1. Monopoli estatal

6.4.2.1.2. Col·lectivització

6.4.2.2. Privat

6.4.2.2.1. Intervenció / planificació estatal

6.4.2.2.2. Limitacions antimonopoli / oligopoli

6.5. (65) Responsabilitat social i ambiental

6.5.1. Deures i obligacions

6.6. (66) Especulació, acaparació i frau

6.6.1. Tipificació general delictes econòmics

6.6.1.1. Enriquiment no justificat

6.6.2. Denúncia i inspecció

6.7. (67) Sobirania territorial

6.7.1. Drets i limitacions explotació recursos naturals, marins, de l’espai, sol, subsòl, espai radioelèctric, ...

6.8. (68) Sobirania enèrgetica

6.8.1. Foment i incentius energies renovables

6.8.1.1. Desincentivació / recàrrec energies no renovables

6.8.2. Produccions locals / particulars energies renovables connectades a xarxa pública

6.8.2.1. Balanç zero

6.9. (69) Sobirania alimentària

6.9.1. Aigua

6.9.2. Terra

6.9.3. Comerç just

6.9.3.1. Consum responsable

6.9.3.1.1. Etiquetatge (procedència, ús de pesticides o altres químics, condicions laborals, ...).

6.10. (70) Sobirania monetària i financera

6.10.1. Mitjans de pagament

6.10.1.1. Moneda

6.10.1.1.1. Oficial (euro)

6.10.1.1.2. Complementàries

6.10.1.2. Intercanvis

6.10.1.2.1. Bancs de temps

6.10.2. Creació monetària

6.10.2.1. Escriptural privada

6.10.2.1.1. Prohibició o limitació de la reserva fraccionària

6.10.2.2. Banc Central

6.10.3. Limitació crèdit empreses no financeres

6.10.3.1. Control i denúncies

6.10.3.2. Gestió d'impagaments