Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Probleemi puu by Mind Map: Probleemi puu
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Probleemi puu

Õpilane

Tööjõuturule sisenevate noorte teadmiste ja sotsiaalsete oskuste tasakaal on paigast ära

Õppurite õpimotivatsioon on madal

Õpilased ei ole EÕ-st huvitatud

Paljudel noortel on vähe vastutustunne ja meekonnatöö oskused

Õpetaja

Puudub ettevõtlik õpetaja

Teatud osa akadeemilisest personalist on vastu EÕ laiendamisele või selle integreerimisele teiste ainetega

Teatud osa akadeemilisest personalist on vastu ettevõtlikkuse kujundamisele teistes ainetundides

Ettevõtlust õpetavad ja ettevõtlikkust kujundavad mõned üksikud õpetajad koolis ja ülejäänud pole sellega kuidagi seotud

Hetkel puudub enamikel õpetajatel/õppejõududel kompetents oma aine sidustamiseks EÕ-ga

Puudub tugi/ressurss õpetaja toetamiseks

Puudub süsteemne õpetajakoolitus EÕ rakendamiseks ainetundides

Õpetajal puudub regulaarne kokkupuude praktilise töömaailmaga

Õppematerjal

Puuduvad hea kvaliteediga (praktika) ja kaasaegsed (infoajastu) õppematerjalid

Puudub kokkulepe ja toetavad materjalid läbivate teemade (sh EÕ) käsitlemiseks erinevates ainetundides

Õppemetoodika

Liiga ainekeskne lähenemine koolis

Ainetevaheline integratsioon on ebapiisav

Mille alusel hinnatakse kooli? Saad seda, mida mõõdad, Mis toimub tunnis?

Õpetamise kultuur - valdavalt õpetatakse ainet

Õppeprotsess ei ole õpilase keskne

Vähe aktiivset õppimist

Kasvatustöö vähesus koolis, vähe õpilase arengule kaasaaitamist

Toimub õpetamine õpetamise pärast, väehen sidusus praktilise eluga

Kooli juhtimine

Kooli juhtkond ei toeta ettevõtlusõppe rakendamist ja lülitamist õppekavadesse laiemalt

Kooli juht ja omanik ei ettevõtlusõppe olulisust

Ettevõtlusõpe on ressursimahukas (aktiivõppe meetodid, ettevõtete kaasamine, õppekavavälised tegevused jne), puudub täiendav toetus, rahatsamisvõimalused

Ettevõtlusõppe staatus

Ettevõtlusõppel puudub akadeemiline usaldusväärsus

Koolis puudub ettevõtlusõppe integreerimine muude tegevustega (alates strateegiast)

Õppe- ja kasvatustöös tervikuna on ettevõtlusõppe tähendus ja tähtsus alahinnatud

Õigusruum

Riiklik õppekava on rakendunud ositi, õppekava-ainekava-õppematejalid ja -metoodikad ei moodusta tervikut

Riigi tasandil puudub toetus ettevõtlusõppe laialdaseks rakendamiseks

Riigi tasandil puudub ühtne arusaam ja kokkulepe, mida ettevõtlusõppena mõistetekse

Palju sidustamata strateegilisi dokumente

Strateegiad ei jõua tegudesse

Strateegiad on kommunikeerimata

Hoiakud

Ettevõtja maine on ka negatiivne

Ühiskonnas seostatakse ettevõtlikkusega ainult äritegevust

Koostöökultuuri puudumine

Ettevõtjate ja teiste huvigruppide valmisolek panustada haridusse on tagaishoidlik

Lastevanemate toetus puudub

Ühiskonnas on ootused akadeemilisele haridusele

Meedia annab koolile hinnangu, avalikkuses muud hinnangud puuduvad

Riigieksamiroll liiga kõrge