Probleemi puu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Probleemi puu by Mind Map: Probleemi puu

1. Ettevõtlusõppe staatus

1.1. Ettevõtlusõppel puudub akadeemiline usaldusväärsus

1.2. Koolis puudub ettevõtlusõppe integreerimine muude tegevustega (alates strateegiast)

1.3. Õppe- ja kasvatustöös tervikuna on ettevõtlusõppe tähendus ja tähtsus alahinnatud

2. Õigusruum

2.1. Riiklik õppekava on rakendunud ositi, õppekava-ainekava-õppematejalid ja -metoodikad ei moodusta tervikut

2.2. Riigi tasandil puudub toetus ettevõtlusõppe laialdaseks rakendamiseks

2.3. Riigi tasandil puudub ühtne arusaam ja kokkulepe, mida ettevõtlusõppena mõistetekse

2.4. Palju sidustamata strateegilisi dokumente

2.5. Strateegiad ei jõua tegudesse

2.6. Strateegiad on kommunikeerimata

3. Hoiakud

3.1. Ettevõtja maine on ka negatiivne

3.2. Ühiskonnas seostatakse ettevõtlikkusega ainult äritegevust

3.3. Koostöökultuuri puudumine

3.4. Ettevõtjate ja teiste huvigruppide valmisolek panustada haridusse on tagaishoidlik

3.5. Lastevanemate toetus puudub

3.6. Ühiskonnas on ootused akadeemilisele haridusele

3.7. Meedia annab koolile hinnangu, avalikkuses muud hinnangud puuduvad

3.8. Riigieksamiroll liiga kõrge

4. Õpilane

4.1. Tööjõuturule sisenevate noorte teadmiste ja sotsiaalsete oskuste tasakaal on paigast ära

4.2. Õppurite õpimotivatsioon on madal

4.3. Õpilased ei ole EÕ-st huvitatud

4.4. Paljudel noortel on vähe vastutustunne ja meekonnatöö oskused

5. Õpetaja

5.1. Puudub ettevõtlik õpetaja

5.2. Teatud osa akadeemilisest personalist on vastu EÕ laiendamisele või selle integreerimisele teiste ainetega

5.3. Teatud osa akadeemilisest personalist on vastu ettevõtlikkuse kujundamisele teistes ainetundides

5.4. Ettevõtlust õpetavad ja ettevõtlikkust kujundavad mõned üksikud õpetajad koolis ja ülejäänud pole sellega kuidagi seotud

5.5. Hetkel puudub enamikel õpetajatel/õppejõududel kompetents oma aine sidustamiseks EÕ-ga

5.6. Puudub tugi/ressurss õpetaja toetamiseks

5.7. Puudub süsteemne õpetajakoolitus EÕ rakendamiseks ainetundides

5.8. Õpetajal puudub regulaarne kokkupuude praktilise töömaailmaga

6. Õppematerjal

6.1. Puuduvad hea kvaliteediga (praktika) ja kaasaegsed (infoajastu) õppematerjalid

6.2. Puudub kokkulepe ja toetavad materjalid läbivate teemade (sh EÕ) käsitlemiseks erinevates ainetundides

7. Õppemetoodika

7.1. Liiga ainekeskne lähenemine koolis

7.2. Ainetevaheline integratsioon on ebapiisav

7.3. Mille alusel hinnatakse kooli? Saad seda, mida mõõdad, Mis toimub tunnis?

7.4. Õpetamise kultuur - valdavalt õpetatakse ainet

7.5. Õppeprotsess ei ole õpilase keskne

7.6. Vähe aktiivset õppimist

7.7. Kasvatustöö vähesus koolis, vähe õpilase arengule kaasaaitamist

7.8. Toimub õpetamine õpetamise pärast, väehen sidusus praktilise eluga

8. Kooli juhtimine

8.1. Kooli juhtkond ei toeta ettevõtlusõppe rakendamist ja lülitamist õppekavadesse laiemalt

8.2. Kooli juht ja omanik ei ettevõtlusõppe olulisust

8.3. Ettevõtlusõpe on ressursimahukas (aktiivõppe meetodid, ettevõtete kaasamine, õppekavavälised tegevused jne), puudub täiendav toetus, rahatsamisvõimalused