Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Lahenduste puu by Mind Map: Lahenduste puu
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Lahenduste puu

Tasandid

Õpilane ja õppeprotsess

Õpimotivatsioon (miks?), õppija keskne õpetamine, Rohkem valikuid ja suurem vastutus õpitulemuste ees

Õppeprotsessi sisu (mida?), rohkem sotsiaalseid oskuseid, õpetamise kõrvale kasvatamine, isikuomaduste arendamine ja selle toetamine, rohkem praktilist ja elulähedast, praktilised oskused teadmistele lisaks, Ainete seostamine igapäeva elu praktikaga, ainete vaheline koostöö, õppija kaasamine ainekava ülesehitamimsse, valikainete suurem osakaal, paindlikumad õppeviisid, Keskendumine õpiväljunditele, mitte õppematerjalile

õppemetoodikad (kuidas?), Õppetegevuse eesmärgistamine, aktiivõppe metoodikad, projektõpped, mis hõlmavad erinevaid õppeaineid, kaasata kooliväliseid spetsialiste õppesse, Õpet viia klassiruumist ja koolist välja, Arvestada mitteformaalse õppe osa õppeprotsessis

Õpetaja ja kool

Eesmärgistatus (miks? kellele? milleks?), haridus tulevaseks eluks ettevalmistamine, hoiakute, oskuste, teadmiste tasakaal, õppija ja õppimimse keskne, toetav ja kaasav õpetamine

Ettevalmistus, täiendkoolitus, teadlikkus (mida?), Haridusstandardi järjepidev rakendamine, Õpetajate ja kooli juhtkondade teadlikkus, Kooli administratsiooni tugi õpetajale, projektijuhid, võrgustiku koordinaatorid, töökorraldus, kooli juhtimimne ja meeskond, ressursside jaotamine, Tulemuste mõõtmine, Õpiväljundite arvestamine sh üldpädevuste mõõtmine, Hinnete kõrvale rohkem hinnangute andmist, Riigieksamite rolli vähendamine või tasakaalustamine teiste tulemustega, Koolimeeldivuse ja hea koolikeskkonna mõödiku tekitamine

koostöö, võrgustikud, partnerite kaasamine (kuidas?), Teadlikkusprogramm koolidele, strateegiate ja eesmärkide selge kommunikatsioon, infomaterjalid ja suhtluskeskkonnad, õpetajate ja koolijuhtide konverentsid seminarid, Õpetajakoolitus ja täiendkoolitus, rohkem aineülest koolitust, erinevad erialad, kaasaegsed pedagoogikad, koolitused, kuidas erinevaid aineid siduda, Üldpädevuste koolitus, tahe ja oskus märgata ning toetada õpilast, eraldi täiendkoolitus üldpädevuste arendamiseks, Loovusõpetus, ettevõtlikkus ja ettevõtluskoolitus, juhtimine, majandus, ettevõtlus, ettevalmistus ja täiendkoolitus praktilisemaks, koostöös kasutatavate õppematerjalidega, aktiivõppe meetodid mitte loeng, kaasata rohkem praktikuid, Õpetaja praktika, praktika, et näha oma aine seoseid igapäeva tööga, õpetaja töövarju päev, regulaarne kogemuste vahetamine kolleegidega, Ülikoolide tugi, kaasaegsed õppekavad, metoodikate ettevalmistus, akadeemiline usaldusväärsus, Koolide tugi, parem meeskonnatöö koolides, õpetaja kvaliteedi hindamine ja tunnustamine, tugistruktuuride parem integreerimine õppe toetamiseks, kooli tugistruktuuride stabiilne rahastamine ja koolitamine, tugistruktuuride aktiivne koostöö ja toetamine partnerite poolt, Õpetajate ülekoormuse vähendamine, projektide ettevalmimstamise aeg, Mitmekülgne ja tasakaalus tulemuste hindamine, Hinnatavate õpiväljundite mõõtmise metoodikad koolidele, Õpetajate töö tulemuslikkuse hindamine - kvaliteedi mõõt kvantiteedi kõrvale, Koolide ja koolikeskkonna tulemuslikkuse hindamine - koolikeskkond ja - meeldivus riigieksamite kõrvale, Võrgustike ja koostööprojektide tulemuslikkuse mõõtmine kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt

Partnerid ja ressursid

Koostöökultuur (miks?), Kooli toetamine ettevõtlike kodanike kasvatamisel, Panustamine õppeprotsessi ning õpetajate ja õpetamise kvaliteeti

Oskusteave, tugistruktuur, tulemused, raha (mida?), Kaasaegsed ja mitmekülgsed õppematerjalid, Õppematerjalide suurem valikuvõimalus, ainekesksete materjalide kõrval ka üldisemad, näidismudelid ja metoodikate juhendmaterjalid, õpetaja rakendusraamatud, keskkonnad kogemuste ja praktikate jagamiseks, veebi, võrgustikuüritused, Partnerid õppeprotsessi toetajatena, Ettevõtted, organisatsioonid, Koordineerimine, raha, Stabiilne ja järjepidev rahastamine, omaalgatuse toetamine, projektifondid, Riiklik koolitustellimus majandus ja ettevõtlusõpetajate ettevalmistamiseks

Süsteemsus ja koostoimiv efektiivne meetmestik (kuidas?), Õppematerjalide ja metoodikate keskus, Tegeleb õpetajate nõustamise ja materjalide koondamise ning tellimisega, Jälgib ja tagab õppematerjalide kaasaegsuse ning komplekssuse (õpikud koos juhendite ning rakendusraamatutega), loob võimalused õpetajate poolt loodud metoodikate ja materjalide jagamiseks, organiseerib õpetajate vahelist kogemuste vahetamist ning ühiskoolitusi ja projekte, Stabiilsel rahastamisel baseeruv tugivõrgustik koordinaatorite näol, abistavad koole võrgustiku arendamisel, koordineerivad piirkondlikke haridusvõrgustikke, Ettevõtete ja organisatsioonide kaasamine koolide, õpetajate ja õppeprotsessi toetamiseks, Bürokraatiavabade projektivoorude käivitamine omaalgatusteks, koolidele vabat jagatavad vahendid koolisiseste mikro õppeprojektide elluviimiseks, Väikeprojektide toetused kohalike võrgustike ühisprojektide toetamiseks, Edukate näidete tutvustamine ja tunnustamine, Positiivsete näidete aktiivne kommunikeerimine ja tutvustamine, parimate projektide, partnerite, võrgustike jne tunnustamine

Ühiskond

Selged hariduseesmärgid ja ootused (miks?), Selged hariduseesmärgid ja ootused, Pikaajaline strateegia ning stabiilne tugi, Positiivsed hoiakud

Normid, hoiakud ja kuvand (mida?), hoiakud ja kuvand, Õpetaja suurem väärtustamine, kool ühiskonna kaasaegne osa, avatus ja koostöövalmidus kooli, õpetajate ja õpilaste toetamiseks, ootused, teadmiste, oskuste, hoiakute tasakaal, akadeemiliste tulemuste ja rahulolu taskaal, kooli kui kasvatusasutuse rolli nägemine, strateegiad ja õigus, Stabiilne ja pikaajaline haridusstrateegia, millist inimest haridussüsteem "toodab", mida hariduselt oodatakse, Strateegiate ja eesmärkide selge kommunikeerimine, Strateegiate toetamine tegevuste ja ressurssidega

Avatum ja arukam eesmärgistamine ja kommunikatsioon(kuidas?), Hariduseesmärkide ja strateegiate tõhusam ellu rakendamine, Strateegiate lihtsustamine ja efektiivsem kommunikeerimine sihtgruppidele arusaadavalt, pikkade dokumentide kõrvale lihtsamad kokkuvõtted, plakatid, videod jms, pikemate eesmärkide parem tutvustamine praktilistes materjalides, vähem strateegiaid ja parem nende vaheline sidusus, Koostöökultuuri ja kaasamise edendamine, Mõttekoja jätkamine, õppekavade ja ainekavade järjepidev täiendamine, strateegiate, õppekavade, ainekavade jms loomisesse kaasamine, Rakendusdokumentide, -materjalide ja reeglistike parem seostamine eesmärkidega, strateegiad peavad jõudma eelarvetesse, tegevuskavad peavad toetama eesmärke, Kooli ja hariduse avatumaks muutmine, Järjepidev sisulisem töö sihtgruppidega, lapsevanemate koolitused, ettevõtted ja organisatsioonide juhid ametnikud, ajakirjanike kaasamine positiivse kuvandi loomisse, Ettevõtliku inimese ettevõtja ja ettevõtlikkus ning ettevõtlusõppe kampaania, Ettevõtja ja ettevõtliku inimese positiivse kuvandi loomine, Ettevõtliku ja ettevõtlushariduse olemuse ning vajalikkuse selgitamine, Huvigruppide kaasamine ettevõtlikkus ja ettevõtlushariduse toetamisse

Tegevussuunad

Teadlikkus

maine ja kampaaniad

info

suhtevõrgustiku edendamine

Koolitus

ettevalmistus

täiendkoolitus

Materjalid

õppematerjalid

juhendid

eesmärkide kommunikatsioon

Õigusruum

õppekava

ainekavad

õppetööd puudutav juriidiline raamistik

Eesmärkide tegevustamine

Õigusruumi korrastamine

Tulemuslikkuse hindamine

Ressurss

tugivõrgustik

koordineerimine

Rahastamine