วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพระดับประเทศ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และมุ่งเน้นการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน อย่างยั่งยืน

by เดชา สายบุญตั้ง 09/29/2015
548