วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพระดับประเทศ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และมุ่...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพระดับประเทศ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และมุ่งเน้นการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน อย่างยั่งยืน by Mind Map: วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพระดับประเทศ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  และมุ่งเน้นการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน  อย่างยั่งยืน

1. S1-พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพระดับ M2 เฉพาะ 4 สาขาหลัก และจัดระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan

1.1. G1.1มีผลลัพธ์ทางคลินิกของกลุ่มเป้าหมาย สำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ

1.2. G1.2 มีระบบบริการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

1.3. G1.3 มีการจัดบริการสอดคล้องตาม Service Plan

2. S2-การจัดบริการที่เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สอดคล้องตามความเชื่อ ความศรัทธา และจิตวิญญาน ประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดบริการสุขภาพให้เหมาะกับวิถีชีวิตชุมชน

2.1. G2.1.การปรับปรุงกระบวนทำงาน เพิ่มคุณค่าในการดูแลผู้ป่วย/ส่งเสริมสุขภาพ

2.1.1. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน

2.1.2. การดูแลแบบองค์รวม/งานเยี่ยมบ้าน

2.1.2.1. ทีมทะเลหมอก

2.1.3. การเยียวยาผู้ป่วยและญาติ

2.1.4. การดูแลมารดาหลังคลอด

2.2. G2.2.การจัดสถานที่ สิ่งแวดล้อมที่ให้มีความปลอดภัยเอื้อต่อ การเยียวยา (Healing environment)

3. S3.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ และการบริหารจัดการที่ดี

3.1. G3.1.การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ *(Smart Hospital)

3.1.1. ด้านการรักษาพยาบาล

3.1.2. โรงพยาบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ (Electronic Hospital,Green Hospital)

3.1.3. ด้านการบริหารจัดการ

3.2. G3.2พัฒนาระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ( Data Center) ระดับอำเภอ

4. S6.ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

4.1. G7.1.มีการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ทางสังคม ในประเด็นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

4.1.1. การสื่อสารในเครือข่ายต่างๆ เพื่อนำเสนอแนวคิด และรูปธรรมในการทำงาน

4.2. G7.2.มีการส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่าย ด้านสุขภาพ

4.2.1. แบ่งปันความรู้ ความสามารถ ศักยภาพกับภาคส่วนอื่นๆและภาคประชาชน

5. S4.การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

5.1. G4.1 มีช่องทาง และระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

5.2. G4.2 มีการใช้แผนงบประมาณใช้ในการติดตามความคุมกำกับการปฏิบัติงานตามแผน

5.3. G4.3 มีการบริหารจัดการระบบพัสดุที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติที่รอบคอบและรัดกุม การได้มาซึ่งพัสดุที่ดีในเวลารวดเร็วทันเวลาใช้งาน และในราคาที่เหมาะสม

5.3.1. KPI-ระดับความสำเร็จดานความการจัดหาพัสดุ

5.3.1.1. 1.การเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับทีเกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ

5.3.1.2. 2.การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป

5.3.1.3. 3.การดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสด

5.3.1.4. 4.การกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณา และการตัดสินผลการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการ

5.3.1.5. 5.การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน

5.3.2. ระบบ Stock

5.3.2.1. การขนส่ง

5.3.2.1.1. ภายนอกโรงพยาบาล

5.3.2.1.2. ภายในโรงพยาบาล

5.3.2.2. ระบบจัดการพัสดุ

5.3.2.2.1. สินค้าคงคลัง

5.3.2.2.2. หมวดหมู่สินค้า

5.3.2.2.3. ความทันเวลาในการใช้งาน

5.4. G4.4มีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล และการจัดเก็บรายได้ ระบบบัญชีรายงานการเงินการคลัง ครอบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

5.4.1. KPI-

5.4.1.1. การ Audit

5.4.1.2. การบริหารลูกหนี้

5.4.1.3. ระบบ Eclaim

5.4.1.3.1. สปสช.

5.4.1.3.2. กรมบัญชีกลาง

5.4.1.3.3. พรบ.ผู้ประสบภัย

5.4.1.3.4. ประกันสังคม

5.4.1.4. การลดค่าใช้จ่าย

5.4.2. ระบบบัญชี

6. S5.การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถปฎิบัติงาน ได้สำเร็จตามพันธกิจขององค์กร พร้อมทั้งดำเนินการธำรง รักษาและพัฒนาให้บุคลากรขององค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6.1. G5.1.การจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร

6.1.1. G5.1.1.กำหนดบทบาทหน้าที่หน่วยงาน และตำแหน่งงาน (JD)

6.1.2. G5.1.2.วางแผนกำลังคนให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ทั้งจำนวนและคุณภาพที่เหมาะสม

6.2. G5.2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร (HR)

6.2.1. G5.2.1การกำหนดสมรรถนะในการทำงาน (Competency Model)

6.2.2. G5.2.2การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร,การทดสอบ,การสอบข้อเขียน ,การสัมภาษณ์,การตรวจสอบประวัติที่ทำงานเก่า,ประวัติ ครอบครัว การตรวจสุขภาพร่างกาย

6.2.3. G5.2.3.การคัดเลือกคนดี คนเก่ง

6.3. G5.3.การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิด "เก่ง ดี มีความสุข"

6.3.1. การฝึกอบรมบุคลากรตามความ ต้องการและความจำเป็นขององค์กร

6.3.1.1. Coaching

6.3.1.2. On the job Training

6.3.1.3. Self Development

6.3.1.4. การพัฒนาผู้นำ

6.3.1.5. การพัฒนา successor

6.3.2. งานบันดาลใจ

6.3.2.1. Joyful : สนุกกับการทำงานที่แปลกใหม่และท้าทาย

6.3.2.2. Effective: รู้สึกดีต่อตัวเอง ทีมงาน และองค์กร

6.3.2.3. Simplicity : ทำงานประจำทุกอย่างให้ง่ายขึ้น พัฒนาคุณภาพแบบเรียบง่าย ค่อยเป็นค่อยไป

6.3.2.4. Spirituality :ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและงดงาม.

6.3.3. การปลูกฝังค่านิยมองค์กร

6.3.3.1. หัวใจความเป็นมนุษย์

6.3.3.2. ใฝ่เรียนรู้

6.3.3.3. จิตสาธารณะ

6.3.3.4. รักสุขภาพ

6.4. G5.4.ดูแลรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ ให้อยู่กับองค์กรเป็นเวลานาน (HRD)

6.4.1. G5.4.การบริหารผลงาน

6.4.2. G5.6.การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

6.4.2.1. การเพิ่มศักยภาพและระบบสวัสดิการสำหรับบุคลากรที่เหมาะสม

6.4.2.2. การเพิ่มความผูกพันของบุคลากรในองค์กร

6.4.2.2.1. Happy Workplace

6.4.2.3. การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

6.4.2.3.1. วางแผนอาชีพของบุคลากร

6.4.2.3.2. วางแผนพัฒนาในแต่ละสายวิชาชีพ

6.4.2.3.3. วางแผนพัฒนารายบุคคล

6.4.3. G5.3.การบริหารค่าตอบแทน

7. S7.การจัดการความรู้ในองค์กร

7.1. G7.1.มีคลังความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ต่อองค์กรที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย

7.1.1. มีการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

7.1.2. Knowledge Vision กำหนดชุดความรู้ที่จำเป็นต่อองค์กร

7.1.3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บความรู้

7.2. G7.2.มีช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ

7.2.1. สื่อออนไลน์

7.2.2. การทบทวนความรู้ในการวางรากฐานของการทำงานวิชาการในระยะยาว

7.2.3. ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

7.2.4. สร้างเครือข่ายและเวทีเพื่อการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง