ให้นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิด แสดงปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ โดยบอกถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
by Mind Map: ช

1. มีอคติกับคนที่มีความยึดมั่นในศาสนาและความเชื่อแตกต่างไปจากตนเอง

2. ส่งเสริมให้มีการลงทุนของต่างชาติ

3. เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ในการเลือกนับถือศาสนา

4. ทางด้านการคลัง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น ภาครัฐจำเป็นต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข การแพทย์ บริการสังคมแก่ผู้สูงอายุมากขึ้นและต้องเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ถูกทอดทิ้งมากขึ้น

5. สาเหตุ

6. ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

7. ทางด้านการผลิต เมื่อโครงสร้างของประชากรเปลี่ยนไปมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นขณะที่มีวัยทำงานเท่าเดิมหรือลดลงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการผลิต ทำให้การผลิตและกำลังแรงงานน้อยลงผลิตภาพการผลิตลดน้อยลงหรืออุปทานแรงงานลดลงซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ค่าแรงสูงขึ้นได้หรือเกิดการขาดแคลนแรงงาน

8. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

9. การดูถูกวัฒนธรรมของกลุ่มคนอื่น

10. สาเหตุ

11. ปัญหาจากความแตกต่างด้าน ศาสนาและความเชื่อ

12. ปัญหาความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ

12.1. พยายามลดการสั่งสินค้าเข้า โดยใช่มาตรการต่างๆ

13. การจำกัดสิทธิเสรีภาพของคนกลุ่มน้อย

13.1. ลดการยึดมั่นถือมั่นในวัฒนธรรมของตน

14. ย

15. ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรทั้งในด้านชนิดและปริมาณของปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน

16. ส่งเสริมให้มีการลงทุนของต่างชาติ

17. สร้างความไม่เป็นมิตรต่อกัน ระหว่างผู้คนที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน

18. ผลกระทบ

19. แนวทางแก้ไข

20. สาเหตุ

21. ั

22. การเหยียดสีผิว

23. สาเหตุ

24. แนวทางแก้ไข

25. การมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

26. เกิดการแบ่งฝ่ายและโจมตีทำร้ายกันด้วยวิธีการต่างๆ

26.1. การไม่รับฟังเสียงส่วนน้อยและการบริหารประเทศที่ไม่เป็นธรรม

26.1.1. ความไม่สงบทางเมืองส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม

27. ผลกระทบ

28. พยายามส่งสินค้าออกให้มาก

29. แนวทางแก้ไข

30. ปัญหาจากความแตกต่างทาง เชื้อชาติและชาติพันธุ์

30.1. ความสุขของคนในชาติลดลง เพราะคนในสังคมแตกแยก

31. ื่