PETROLI I CARBÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PETROLI I CARBÓ by Mind Map: PETROLI  I CARBÓ

1. QUIN TIPUS DE PETROLI HI HA?

1.1. El petroli té el seu origen en la descomposició d'animals i vegetals aquàtics, que habitaven antics mars fa milions d'anys. Sobre les restes d'aquests organismes s'han sedimentat diferetns capes de terra, de forma que el petroli actual es troba en bosses situades a una porfunditat de fins a quinze quilòmetres. El petroli està envoltat d'una capa impermeable que impedeix que es filtri i s'escapi cap a la superfície de la terra. El petroli és un líquid format per una barreja d'hidrocarburs que conté també petites quantitats de compostos de sofre, oxigen, nitrogen i altres.

1.1.1. LLOCS ON TROBAR EL PETROLI

1.1.1.1. El petroli es troba a diferents profunditats impregnant roques de tipus sedimentari com les sorres o les calcàries. Els principals jaciments es troben a les Repúbliques exsoviètiuqes, als Estats Units, a l'Amèrica central, al nord de Sud-amèrica, a Romania i a l'Orient Mitjà ( Kuwait, Aràbia i Líbia ).

1.1.1.1.1. OBTENCIÓ

2. QUIN TIPUS DE CARBÓ HI HA?

2.1. El carbó és un tipus de roca formada per l'element químic carboni barrejat amb altres substàncies. És una de les principals fonts d'energia. El 1990, per exemple, el carbó subministrava el 27,2% de l'energia comercial del món.De tots els combustibles fòssils, el carbó és per molt el més abundant en el món. S'ha estimat que a finals de l'any 2000 hi haurà més d'1 bilió (1x1012) de tones en reserves totals accessibles de forma econòmica, i mitjançant les tecnologies d'explotació actualment disponibles. D'aquestes reserves aproximadament la meitat corresponen a carbó d'alt rang o carbó dur.

2.1.1. LLOCS ON TROBAR EL CARBÓ

2.1.1.1. El carbó té la categoria de combustible fòssil per l’origen orgànic que té. S’ha format en un procés geològic que es va iniciar fa aproximadament uns 300 milions d’anys, en el període Carbonífer, el qual forma part d’un període molt més ampli, el Paleozoic. Els jaciments s’originen a partir de residus vegetals: troncs, branques, plantes, fulles, que van quedant dipositats en el fons de zones pantanoses, en diferents estrats, i es van descomponen, primer en un ambient amb oxigen i amb el temps van quedant coberts de sediments, donant pas a un procés de descomposició anaeròbic, és a dir, sense oxigen.

2.1.1.1.1. COM OBTINIM EL CARBÓ