ปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่ม 2

ให้นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิด แสดงปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ โดยบอกถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่ม 2 by Mind Map: ปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่ม 2

1. แนวทางแก้ไข

1.1. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

1.2. การใช้มาตรการแก้ปัญหาขององค์การสหประชาชาติ

1.3. การเจรจาทางการค้า

2. ปัญหาจากความแตกต่างทาง เชื้อชาติและชาติพันธุ์

2.1. สาเหตุ

2.2. ผลกระทบ

2.3. แนวทางแก้ไข

3. ปัญหาจากความแตกต่างด้าน ศาสนาและความเชื่อ

3.1. สาเหตุ

3.1.1. ความยึดมั่นในศาสนาและความเชื่อของตนเองจนเกินพอดี

3.1.2. มีอคติต่อคนที่นับถือศาสนาและความเชื่อที่แตกต่างไปจากจน

3.2. ผลกระทบ

3.2.1. สร้างความไม่เป็นมิตรต่อกันระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาต่างกัน

3.2.2. เกิดการทำร้ายกันด้วยวิธีการต่างๆสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

3.3. แนวทางแก้ไข

3.3.1. เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นในการเลือกนับถือศาสนา

3.3.2. เรียนรู้ศาสนาของกันและกันผ่านการศึกษาค้นคว้าและการเข้าร่วมกิจกรรม

4. ปัญหาจากความแตกต่างด้านความคิด และอุดมการณ์ทางการเมือง

4.1. สาเหตุ

4.2. ผลกระทบ

4.3. แนวทางแก้ไข

5. ปัญหาจากความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ

5.1. สาเหตุ

5.1.1. ความขัดแย้งในเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบเสรีหรือระบบ ทุนนิยม กับระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมจากหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันทำให้ ้เกิดความขัดแย้งกัน

5.1.2. ความขัดแย้งในการแสวงหาวัตถุดิบและแหล่งลงทุนราคาถูก

5.1.3. กฎระเบียบทางการค้า เช่น การตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้า ห้ามขายสินค้า บางประเภท ห้ามต่างชาติประกอบการในบางธุรกิจ ตลอดจนการปฏิบัติต่อคู่ค้าในลักษณะที่ไม่เสมอภาคกัน

5.2. ผลกระทบ

5.2.1. มูลค่าเงินเปลี่ยนแปลง

5.2.2. การลงทุนของชาวต่างชาติ

5.2.3. รายได้ที่แตกต่างกันระหว่างพ่อค้าคนกลาง และเกษตรกร