ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN by Mind Map: ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

1. Vương quốc Campuchia

1.1. Thời kì hình thành

1.1.1. Người Khơme là tộc người chính ở Campuchia

1.1.2. Thời gian thành lập: thế kỉ VI

1.1.3. Địa bàn

1.1.3.1. Ban đầu ở phía Bắc

1.1.3.2. Trên cao nguyên Cò Rạt

1.1.3.3. Mạn trung lưu sông Mê Công

1.2. Thời đại Ăngco

1.2.1. Địa bàn: Tây Bắc Biển Hồ

1.2.2. Thời gian: 802-1432

1.2.3. Biểu hiện

1.2.3.1. Kinh tế

1.2.3.1.1. Nông nghiệp

1.2.3.1.2. Ngư nghiệp

1.2.3.1.3. Thủ công nghiệp

1.2.3.2. Xây dựng nhiều công trình kiến trúc lớn

1.2.3.3. Đối ngoại

1.2.3.3.1. Chinh phục các nước láng giềng => Cường quốc trong khu vực

1.3. Thời kì suy vong

1.3.1. Thời gian: XIII-XIX

1.3.2. Nguyên nhân

1.3.2.1. Nội bộ lục đục

1.3.2.2. Chiến tranh liên miên

1.3.2.3. Công trình kiến trúc hao tốn

1.3.3. 1863, bị Pháp xâm lược

1.4. Văn hóa

1.4.1. Chữ viết riêng, văn học dân gian và văn học viết

1.4.2. Kiến trúc Hindu và Phật giáo: quần thể Ăngco Vat, Ăngco Thơm.

1.4.3. Tôn giáo đạo Hindu và đạo Phật.

2. Vương quốc Lào

2.1. Thời kì hình thành

2.1.1. Cư dân cổ chính là người lào Thơng - Sống ở vùng núi chủ nhân của nền văn hóa đá-đồng

2.1.2. Đến thế kỉ XIII, người Thái di cư đến gọi Lào Lùm

2.1.3. Tổ chức xã hội sơ khai : mường cổ

2.1.4. Năm 1353, Pha Ngừm thống nhất các mường Lào, đặt tên nước là Lan Xang

2.2. Thời kì phát triển

2.2.1. 2 thời kì

2.2.1.1. XV-XVII: phát triển thịnh vượng

2.2.1.2. XVII-XVIII: thịnh vượng cao, dưới triều vua Xulinha Vôngxa

2.2.2. Biểu hiện

2.2.2.1. Kinh tế

2.2.2.1.1. Nông nghiệp là chủ yếu

2.2.2.1.2. Có nhiều sản vật quí

2.2.2.1.3. Buôn bán trao đổi với cả người Âu

2.2.2.2. Chính trị

2.2.2.2.1. Tổ chức bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn

2.2.2.2.2. Chia đất nước thành các mường

2.2.2.2.3. Xây dựng quân đội do nhà nước chỉ huy

2.2.2.2.4. Đặt quan cai trị

2.2.2.3. Đối ngoại

2.2.2.3.1. Hòa hiếu với Campuchia và Đại Việt

2.2.2.3.2. Chống quân xâm lược Miến điện

2.3. Thời kì suy vong

2.3.1. Thời gian: XVIII

2.3.2. 1778 : thành thuộc địa Xiêm

2.3.3. 1893: thành thuộc địa Pháp

2.4. Văn hóa

2.4.1. Chữ viết riêng, văn học dân gian và văn học viết

2.4.2. Kiến trúc Hindu và Phật giáo: Thạt Luổng ở Viêng Chăn

2.4.3. XIII đạo Phật du nhập và trở thành quốc giáo

2.4.4. Đời sống văn hóa

2.4.4.1. Ca nhạc

2.4.4.2. Nhảy múa

3. Sự hình thành của phát triển các vương quốc chính

3.1. Sự ra đời của vương quốc cổ

3.1.1. Điều kiện tự nhiên ưu đãi

3.1.2. Điều kiện ra đời

3.1.2.1. Chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ

3.1.2.2. Việc buôn bán đường biển rất phát đạt => Thành thị, hải cảng ra đời

3.1.2.3. Nông nghiệp là ngành sản xuất chính

3.1.2.4. Nghề thủ công truyền thống phát triển

3.1.3. Khoảng 10 thế kỉ sau Công nguyên hàng loạt các vương quốc nhỏ hình thành ở Đông Nam Á.

3.2. Sự ra đời của quốc gia phong kiến

3.2.1. Thời kì hình thành : Khoảng thế kỉ VII-X

3.2.2. Thời kì phát triển: Khoảng thế kỉ X - nửa đầu thế kỉ XVIII

3.2.2.1. In-đô-nê-xi-a.

3.2.2.2. Đại Việt, Cham-pa, Cam-pu-chia.

3.2.2.3. Vương quốc Mi-an-ma, Vương quốc Su-khô-thay, Vương quốc Lan Xang.

3.2.3. Biểu hiện sự phát triển thịnh đạt

3.2.3.1. Kinh tế

3.2.3.1.1. Cung cấp lúa gạo

3.2.3.1.2. Sản phẩm thủ công

3.2.3.2. Chính trị

3.2.3.2.1. Bộ máy nhà nước được kiện toàn từ trung ương đến địa phương

3.2.3.3. Văn hóa

3.2.3.3.1. Nền văn hóa riêng, độc đáo

3.2.4. Từ sau thế kỉ XVIII, bước vào giai đoạn suy thoái, trở thành thuộc địa các nước phương Tây