Get Started. It's Free
or sign up with your email address
REQB by Mind Map: REQB

1. 1. Introduktion

1.1. 1.1 Definition krav

1.1.1. 1.1.1 Definition problem, lösning & produkt

1.1.1.1. Problem

1.1.1.2. Lösningar

1.1.1.3. Produkt

1.1.2. 1.1.2 Definition och klassificering av krav

1.1.2.1. IEEE 610 Villkor /egenskap för

1.1.2.1.1. - lösa ett problem eller uppnå målen

1.1.2.1.2. - system-komponent att uppfylla kontrakt, standard, spec, formellt styrande

1.1.2.1.3. Kombination av båda

1.1.2.2. Kravklassifiering - Produktkrav - Begränsningar - Abstraktionsnivåer

1.1.2.2.1. Produktkrav

1.1.2.2.2. Begränsningar- restriktioner

1.1.2.2.3. abstraktionsnivåer

1.1.3. 1.1.3 Vanliga kravattribut

1.1.3.1. Åtagande

1.1.3.1.1. SKA, BÖR & KAN

1.1.3.1.2. MoSCoW - Must, Should, Could. won't this time

1.1.3.2. Prioritet SWEBOK

1.1.3.2.1. Obligatorsikt

1.1.3.2.2. Mycket önskvärt

1.1.3.2.3. Önskvärt

1.1.3.2.4. Valfritt

1.1.3.3. Kritikalitet

1.1.3.3.1. Hög

1.1.3.3.2. Mellan

1.1.3.3.3. Låg

1.1.3.4. Kano-modellen - Åtagande - Prioritet

1.1.3.4.1. Basattribut

1.1.3.4.2. Förväntat attribut

1.1.3.4.3. Sensationellt attribut

1.1.3.5. ISO/IEC/IEEE 29148:2011, tidigare IEEE1233

1.1.3.5.1. Identifiering

1.1.3.5.2. Genomförbarhet

1.1.3.5.3. Risk

1.1.3.5.4. Källa

1.1.3.5.5. Typ

1.1.4. 1.1.4 Kravkvalitet

1.1.4.1. Viktiga frågor att hantera

1.1.4.1.1. Otydliga verksamhetsmål

1.1.4.1.2. Kommunikationsproblem

1.1.4.1.3. Instabila krav

1.1.4.1.4. Dålig kvalitet på kraven

1.1.4.1.5. Förgyllning av kraven

1.1.4.1.6. Intresseengagemang

1.1.4.1.7. Intressenter som saknas

1.1.4.1.8. Dålig planering

1.1.4.1.9. Otillräckliga krav och lösningsspecifikationer

1.1.4.2. Kvalitetskriterier för krav

1.1.4.2.1. Korrekt

1.1.4.2.2. Genomförbarhet

1.1.4.2.3. Nödvändighet

1.1.4.2.4. Prioritet

1.1.4.2.5. Entydigt

1.1.4.2.6. Verifierbart

1.1.4.2.7. Unikt

1.1.4.2.8. Design och implemantationsoberoende

1.1.4.3. Huvudsakliga kvalitetskriterierna för kravspec

1.1.4.3.1. Fullständig

1.1.4.3.2. Konsistenta

1.1.4.3.3. Modifierbar

1.1.4.3.4. Spårbar

1.1.4.4. CMMI

1.1.4.4.1. Validering

1.1.4.4.2. Verifiering

1.1.5. 1.1.5 Kravhantering, kravledning och kravutveckling

1.1.5.1. Kravhantering

1.1.5.1.1. skäl till att det försummas

1.1.5.1.2. Konsekvenser när det försummas

1.1.5.2. Kravledning

1.1.5.2.1. Andra roll: Gränsnsitt mot

1.1.5.2.2. Första roll: Arbetrsramverk för kravhanteringsprocessen

1.1.5.3. Kravutveckling

1.2. 1.2 Standarder och normer

1.2.1. Viktiga standarder i REQB

1.2.1.1. SWEBOK

1.2.1.2. ISO/IEC/IEEE 29148-2011

1.2.1.3. IEEE Standard 610.12-1990

1.2.1.4. ISO/IEC 25000

1.2.1.5. ISO 9000

1.2.1.6. SEBOK The Guiede to the SE

1.2.2. Processnormer för utveckling

1.2.2.1. ISO 12207

1.2.2.2. ISO 15288

1.2.3. Processnormer för - Utvärdering - Förbättring av processer

1.2.3.1. ISO 15504 SPICE

1.2.3.2. CMMI

2. 2. Kravhanteringens sammanhang

2.1. 2.1 KRAVHANTERINGE I SITT SAMMANHANG

2.1.1. Indata Verksamhetsanalys

2.1.2. Utdata = Lösningsdesignen

2.2. 2.2 Relaterade processer

2.2.1. Verksamhetsanalys

2.2.2. Projektledning

2.2.3. Riskhantering

2.2.4. Analys och design

2.2.5. Konfiguration och ändringshantering

2.2.6. Testning

2.2.7. Leveranshantering

3. 3. Introduktion kravhanteringsprocessen

3.1. 3.1 Introduktion till kravhanteringsprocessen

3.1.1. Generisk kravhanteringsprocess

3.1.2. Kravhanteringsprocess för utvecklings och förvaltningsmodeller

3.1.3. Kravhanteringsprocess i mognadsmodeller, CMMI & SPICE

3.1.3.1. SPICE

3.1.3.2. CMMI

3.2. 3.2 Generisk kravhanteriskprocess

3.2.1. Kravledning

3.2.1.1. Kvalitetssäkring

3.2.1.2. Konfigurations och ändringshantering

3.2.1.3. Kravspårbarhet

3.2.2. Kravutveckling

3.2.2.1. Kravinsamling

3.2.2.2. Kravanalys

3.2.2.3. Kravspec

3.2.2.4. Validering och verifiering av krav

3.2.3. Effektiviteten i kravhanteringsprocessen

3.2.3.1. Negativa influesnser Leverantör på Effektiviteten

3.2.3.1.1. Brist verksamhets och branschkunskap

3.2.3.1.2. Kunskapsbrist på teknik kunden vill ha

3.2.3.1.3. Ineffektivtarbetssätt krav

3.2.3.1.4. Otillräcklig kompetens hos personal

3.2.3.2. Negativa influenser utanför Lev organistation

3.2.3.2.1. Brist på kommunikation, fel förväntningar och behov

3.2.3.2.2. Otydliga verksamhetsmål

3.2.3.2.3. Okunskap om produktutv.process

3.2.3.2.4. Engagemang från intressenter

3.2.4. Bäst kravuppfyllande resultat

3.2.4.1. Kundorienterad anslys o design

3.2.4.2. Prototypbaserat angreppsärtt

3.2.4.3. Använda demonstrationer

3.3. 3.3 Roller och ansvarsområden

3.3.1. Roller, anvsvar och färdigheter för kravhanterare

3.3.1.1. Kravledare

3.3.1.2. Kravutvecklare

3.3.1.3. Färdigheter kravhanterare

3.3.1.3.1. Kompetens

3.3.1.3.2. Kunskap om källor till kunskap

3.3.1.3.3. Precist analytiskt tänkanmde

3.3.1.3.4. Saklig kunna förhandla

3.3.1.3.5. Agera / självförtroend

3.3.1.3.6. Argumentera och övertyga

3.3.1.3.7. Språkliga färdigheter och kommunikationsförmåga

3.3.1.3.8. Vara stresstålig

4. 4. Kravledning

4.1. Introduktion Kvravledning

4.2. Projekt och riskhantering

4.2.1. Minimera projektriskerna

4.2.1.1. Projektstart identifiering

4.2.1.1.1. Kunder

4.2.1.1.2. Intressenter

4.2.1.1.3. Mål o Visioner

4.2.1.1.4. Behov o förväntningar

4.2.2. Vanliga problem i kravhantering

4.2.2.1. Otydliga/brist v-mål o krav

4.2.2.2. Ändrade krav

4.2.2.3. Otydliga ansvarsområden

4.2.2.4. Gap i förväntningar o leverans

4.2.2.5. Otillräckickt engagemang

4.2.2.6. Brist på spårbarhet

4.2.2.7. Oprecisa estimnat

4.2.3. Riskhantering

4.2.3.1. Projektrisker

4.2.3.1.1. Organisatorsiaka

4.2.3.1.2. Tekniska

4.2.3.1.3. Leverantörsfrågor

4.2.3.1.4. Verksamhetsrisker

4.2.3.2. Produktrisker

4.2.3.2.1. Produktfel

4.2.3.2.2. Dålig lösningsdokumentation

4.2.3.2.3. Riska för produkten skadar

4.2.3.2.4. Dåliga produktegenskaper

4.2.3.2.5. Dåliga data kvalitet o integritet

4.2.3.2.6. Produkt som ej uppfyller behov o krav

4.2.4. Riskhantering ISTQB

4.2.4.1. Riskidentifiering

4.2.4.2. Riskanalys

4.2.4.3. Riskminskning

4.2.4.3.1. Undvika risk

4.2.4.3.2. Minska risk

4.2.4.3.3. Dela risk

4.2.4.3.4. Acceptera risk

4.2.5. Riskhanteringsplan

4.2.5.1. Lsta över risker

4.2.5.2. Ägare

4.2.5.3. Sannolikhet

4.2.5.4. Allvarlighetesgrad

4.2.5.5. Strategier för att minska

4.2.5.6. Spårbarhet

4.2.5.7. Riskbedömningsmatris

4.3. Kravspårbarhet

4.3.1. Ändring av krav

4.3.1.1. Nya insikter eller kundbehov

4.3.1.2. Fortsatt arbete

4.3.1.3. Nya samband inom projektet

4.3.2. Olika tillstånd i kravs livscykel

4.3.2.1. Nytt (föreslagen)

4.3.2.2. Godkänt

4.3.2.3. Motstridigt

4.3.2.4. Implementerat

4.3.2.5. Modifierat

4.3.2.6. Borttaget

4.3.2.7. Driftsatt

4.3.3. Spårbarhet

4.3.3.1. Horisontell

4.3.3.2. Vertikal

4.4. 4.4 Konfogurationshantering

4.4.1. Vanliga konfiguration objekt

4.4.1.1. Individuella krav

4.4.1.2. Kravspecifikationer

4.4.1.3. Modeller

4.4.2. Källan till ändring

4.4.2.1. Förändring av krav

4.4.2.2. Ny funktionalitet

4.4.2.3. Fel i produkten

4.4.2.4. Externa ändringar

4.4.3. Ändringshanteringsprocessen

4.4.3.1. 1. Identifiera

4.4.3.2. 2. Efterfråga

4.4.3.3. 3. Analysera färfrågan

4.4.3.4. 4. Utvärdera ändringen

4.4.3.5. 5. Planera ändringen

4.4.3.6. 6. Implementera

4.4.3.7. 7. Granska ändringen

4.4.3.8. 8. Leverera ändringen

4.4.4. RFC / CR

4.4.4.1. Namn på person avdelning

4.4.4.2. Datumet för inkomna ändringen

4.4.4.3. Anledning till ändring

4.4.4.4. Beskrivning av ösnkad lösning

4.4.4.5. Planerad önskat imnpl datum

4.4.4.6. Planerad möjlig budget

4.4.5. Ändringsrådet

4.4.5.1. Projektledare

4.4.5.2. Kravhanterare

4.4.5.3. Utvecklingsledning

4.4.5.4. Kvalitetssäkring

4.4.5.5. Verksamhetsledning

4.4.5.6. Kund/användarrepresentanter

4.4.6. Kravändringar som påverkar projektet

4.5. KValitetessäkring

4.5.1. Kvalitetsfaktorer som påverkar projektet

4.5.1.1. Kundens kvaliteteskriterier

4.5.1.2. Tuyp av produkt

4.5.1.3. Miljön produkten produceras i

4.5.1.4. Bransch

4.5.1.5. Legala, filjömässiga faktorer

4.5.1.6. Tids och kostnadstryck

4.5.2. Kvalitetssäkringsverktyg

4.5.2.1. Standarder & Mallar

4.5.2.2. Spårbarhet

4.5.2.3. Olika typer av granskningar

4.5.2.4. Prototyparbete

4.5.2.5. Kfalitetskriterier i kravspec

4.5.3. Höja kvaliteten i Krav & Lösningsspec

4.5.3.1. Dokument

4.5.3.1.1. Syfte

4.5.3.1.2. Omfattning

4.5.3.1.3. Definition

4.5.3.1.4. Ordlista

4.5.3.2. Mål i olika abstraktionsnivåer

4.5.3.2.1. Högnivå

4.5.3.2.2. Detaljerade

4.5.3.3. Begränsningar

4.5.3.3.1. Design

4.5.3.3.2. Implementation

4.5.3.4. Tydliga prioriteringar

4.5.3.5. Definitioner

4.5.3.6. Dokumentation

4.5.3.7. Använd Diagram istället för svår abstrakt text

4.5.3.8. Tydligt specifierade

4.5.3.8.1. Användare

4.5.3.8.2. Behörigheter

4.5.3.9. Strukturerade presentation

4.5.3.10. Enkelt, tydligt precist språk

4.5.4. Mäta ISO 14598

4.5.4.1. Projektkostnader

4.5.4.1.1. Antal krav

4.5.4.1.2. Komplexitet

4.5.4.2. Projektstabilitet

4.5.4.2.1. Antal ändrad krav/totala krav

4.5.4.3. Antal fel i söningspecifikationen

4.5.4.3.1. Typ av fel

4.5.4.3.2. Antal fel kopplade till olika typer

4.5.5. Utvärdera kravkvalitet

4.5.5.1. Korrekt

4.5.5.2. Entydigt

4.5.5.3. Mätbart

4.5.5.4. Spårbart

4.5.5.5. Identifierbart

4.5.5.6. Testbart

4.5.5.7. Designoberoende

5. 5. Krav utveckling

5.1. 5.1 Introduktuktione kravutveckling

5.1.1. Kravinsamlig

5.1.1.1. Syfte

5.1.1.1.1. Önskade funktioner

5.1.1.1.2. Styra krav mot projekt vision

5.1.1.1.3. Detaljera högnivåkrav/funktioner/tjänster

5.1.1.1.4. Exkludera funktioner & features som ej efterfrågas

5.1.1.2. Typiska kravkällor

5.1.1.2.1. Dokument

5.1.1.2.2. System som används

5.1.1.2.3. Intressenter

5.1.1.3. Kontraktet

5.1.1.3.1. Kortbeskrivning av lösningen

5.1.1.3.2. Prioriterade krav

5.1.1.3.3. Acceptanskriterier

5.1.1.3.4. Produktlista

5.1.1.3.5. Tidplan och ramar

5.1.1.3.6. Andra behov

5.1.1.4. Projektvision, som krav kopplas mot som har smarta mål

5.1.1.4.1. Visionskällor

5.1.1.5. Intressenter

5.1.1.5.1. Namn

5.1.1.5.2. Funktion

5.1.1.5.3. Tillgänglighet

5.1.1.5.4. Domän

5.1.1.5.5. Mål

5.1.1.5.6. Intressen

5.1.1.6. Identifiering av intressenter

5.1.1.6.1. Identifiera

5.1.1.6.2. Gruppering

5.1.1.6.3. Kopplingar mellan intressenter

5.1.1.6.4. Potentiella konflikter

5.1.1.6.5. Analys av konflikter

5.1.1.6.6. Identifiering av riskminimerande intressenter

5.1.1.6.7. Intressenters perspektiv

5.1.1.7. Tekniker

5.1.1.7.1. Enkäter

5.1.1.7.2. Intervju

5.1.1.7.3. Självloggning

5.1.1.7.4. Kundrepresentant på plats

5.1.1.7.5. Kravidentifiering på befintliga dokument

5.1.1.7.6. Återanvändning

5.1.1.7.7. Observation

5.1.1.7.8. Kundlärande

5.1.1.7.9. Användningsfall

5.1.1.7.10. Workshop

5.1.1.7.11. Brainstorm

5.1.2. Kravanalys

5.1.3. Kravspecifiering

5.1.4. Validering och verifiering av krav

5.2. 5.2 Kravinsamling

5.3. 5.3 Kravanalys

5.4. 5.4 Kravspecifiering

5.5. 5.5 Validering och verifiering av krav

6. 6. Kravhanteringsmodeller

6.1. 6.1 Utvecklings-,och förvaltningsmodeller och angreppssätt

6.2. 6.2 Mognadsmodeller

7. 7. Verktygsstöd

7.1. 7.1 Fördelar med verktyg

7.2. 7.2 Verktygskategorier

7.3. 7.3 Val av verktyg

8. Peter Haddäng