Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Resonera by Mind Map: Resonera

1. Användbara ord (sambandsmarkörer)

1.1. förklara orsak

1.1.1. vilket beror på

1.1.2. en orsak till det är

1.1.3. anledningen är

1.1.4. en förklaring till det är

1.1.5. skälet till det

1.2. beskriva konsekvens

1.2.1. vilket innebär

1.2.2. en följd av det är

1.2.3. vilket leder till

1.2.4. det resulterar i

1.3. beskriva samband

1.3.1. vilket hänger ihop med att

1.3.2. som kan kopplas till

1.4. tydliggöra avsikt

1.4.1. i syfte att

1.4.2. målet är att

1.4.3. detta går ut på att

1.4.4. för att

1.5. ge exempel

1.5.1. såsom

1.5.2. till exempel

1.5.3. ett exempel på det är

1.5.4. exempelvis

1.5.5. illustrerar

1.5.6. detta exempel visar

1.5.7. belyser

1.6. jämföra/problematisera

1.6.1. på samma sätt

1.6.2. till skillnad från

1.6.3. vilket liknar

1.6.4. vilket skiljer sig från

1.6.5. däremot

1.6.6. trots det

1.6.7. tvärtemot

1.6.8. fördelar med

1.6.9. nackdelar med

1.6.10. å ena sidan/å andra sidan

1.6.11. i vissa fall

1.6.12. men

1.7. tillägga

1.7.1. och

1.7.2. tilläggas kan

1.7.3. lika viktigt är

1.7.4. vad mera är

1.7.5. inte bara

1.7.6. förutom det/den

1.7.7. tillika

1.7.8. dessutom

1.7.9. även

1.8. ordna

1.8.1. inledningsvis

1.8.2. till en början

1.8.3. först

1.8.4. för det första...andra...tredje

1.8.5. snart

1.8.6. sedan

1.8.7. senare

1.8.8. efter ett tag

1.8.9. därefter

1.8.10. samtidigt

1.8.11. under tiden

1.8.12. medan

1.8.13. slutligen

1.8.14. avslutningsvis

1.8.15. till sist

1.9. komma till en slutsats

1.9.1. slutsatsen man kan dra

1.9.2. detta leder i slutändan till

1.9.3. resultatet av allt detta blir

1.9.4. således

1.9.5. vilket slutligen innebär

2. Länkar och material

2.1. UR: Förstå kunskapskraven Kortfilmer om att resonera bl.a.

2.2. Lista på användbara sambandsord

2.3. Fler sambandsord

3. Vad gör man när man resonerar?

3.1. Förklarar orsaker och konsekvenser

3.2. Hittar olika faktorer

3.3. Ger exempel

3.4. Beskriver samband

3.5. Jämför

3.6. Problematiserar

3.7. Nyanserar

3.8. Använder relevanta ord och begrepp

3.9. Generaliserar

3.10. Använder flera perspektiv

4. Förbättra ett resonemang

4.1. Bredd

4.1.1. Genom att ge fler exempel, problematisera eller nyansera ökar du bredden i ditt resonemang.

4.2. Djup

4.2.1. Genom att beskriva orsak och konsekvens eller samband fördjupar du ditt resonemang.

4.3. Disposition

4.3.1. Genom att skapa en logisk ordning och dela in i stycken får du en bra disposition i ditt resonemang.

4.4. Språk

4.4.1. Genom att följa skrivregler och använda relevanta ord och begrepp blir ditt resonemang tydligt och begripligt.