วัฒนธรรมไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วัฒนธรรมไทย by Mind Map: วัฒนธรรมไทย

1. วัฒนธรรมสากลต้องสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมไทยได้ เมื่อมีวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามา จำเป็นต้องเลือกสรรวัฒนธรรมมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้รอดพ้นจากการครอบงำของวัฒนธรรมสากลที่มีอิทธิพลมากในยุคปัจจุบัน

2. ช่วยสร้างระเบียบให้กับสังคม

2.1. ช่วยให้เกิดความสามัคคี

3. การแห่ผีตาโขน

4. รสชาติไม่จัด ไม่ นิยมใส่น้ำตาลในอาหาร

5. มีรสจัด มีผักเป็นส่วนประกอบหลัก อาหารจะมีลักษณะแห้ง ข้น หรือมีน้ำขลุกขลิก ไม่นิยมใส่กะทิ

6. วัตถุธรรม

7. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

8. หมายถึง แบบอย่างหรือวิถี การดำเนินชีวิตของชุมชนแต่ละกลุ่ม เป็นตัว กำหนดพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างปกติ สุขในสังคม

9. การทำบุญทอดผ้าป่าแถว

10. วัฒนธรรมด้านศาสนาและ ลัทธิความเชื่อ

10.1. บุญบั้งไฟ

10.1.1. วัฒนธรรมด้านศาสนาและ ลัทธิความเชื่อ

11. รสจัดจ้าน นิยมใส่เครื่องเทศ เช่น ขมิ้น เนื่องจากช่วยดับกลิ่นคาวของอาหาร โดยอาหารภาคใต้จะไม่เน้นรสหวาน

12. เป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบัน

13. เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

14. ประเพณีชักพระ

15. วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง

16. วัฒนธรรมสากลต้องสามารถผสมผสานเข้ากับโครงสร้างทางสังคม ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้

17. วัฒนธรรมสากลต้องมีส่วนเกื้อหนุนให้วัฒนธรรมไทยเกิดความก้าวหน้า เช่น การนำวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต หรือการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

18. จัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศทางวัฒนธรรม

19. วัฒนธรรมด้าน อาหาร

20. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

21. การนับถือผู้อาวุโส

22. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่

23. ประเพณีรับบัวโยนบัว

24. วัฒนธรรมด้านศาสนาและ ลัทธิความเชื่อ

25. วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

26. วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ

26.1. วัฒนธรรมด้าน อาหาร

27. วัฒนธรรมไทย

27.1. เป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบัน

27.2. ความสำคัญ

27.3. ลักษณะ

27.3.1. คติธรรม

27.3.1.1. ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี

27.3.2. สร้างทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ

27.3.2.1. วัฒนธรรมด้านศาสนาและ ลัทธิความเชื่อ

27.3.2.1.1. มีความหลากหลายในการปรุง การตกแต่งอาหาร โดยรสชาติจะมีรส เค็ม เผ็ด เปรี้ยว หวาน เคล้ากันไปตามชนิดของอาหาร

27.3.2.1.2. การบูชารอยพระพุทธบาท

27.4. ประเภท

27.4.1. ส่งเสริมให้ชนทุกกลุ่มเห็นคุณค่า

27.4.2. เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติ

27.4.3. เนติธรรม

28. แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

28.1. ประเพณีตักบาตรธูปเทียน

28.2. ขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม

29. แนวทางการเลือกรับวัฒนธรรมสากล

29.1. วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคอีสาน

29.1.1. วัฒนธรรมด้าน อาหาร

29.2. วัฒนธรรมด้าน อาหาร