วัฒนธรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วัฒนธรรม by Mind Map: วัฒนธรรม

1. วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

2. วัฒนธรรมด้านศาสนาและ ลัทธิความเชื่อ

2.1. รสจัดจ้าน นิยมใส่เครื่องเทศ เช่น ขมิ้น เนื่องจากช่วยดับกลิ่นคาวของอาหาร โดยอาหารภาคใต้จะไม่เน้นรสหวาน

2.2. ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี

2.2.1. ส่งเสริมให้ชนทุกกลุ่มเห็นคุณค่า

2.3. ช่วยให้เกิดความสามัคคี

2.4. รสชาติไม่จัด ไม่ นิยมใส่น้ำตาลในอาหาร

3. วัฒนธรรมด้านศาสนาและ ลัทธิความเชื่อ

3.1. การบูชารอยพระพุทธบาท

4. วัตถุธรรม

4.1. หมายถึง แบบอย่างหรือวิถี การดำเนินชีวิตของชุมชนแต่ละกลุ่ม เป็นตัว กำหนดพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างปกติ สุขในสังคม

5. เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

5.1. จัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศทางวัฒนธรรม

5.1.1. วัฒนธรรมสากลต้องสามารถผสมผสานเข้ากับโครงสร้างทางสังคม ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้

5.1.1.1. วัฒนธรรมด้านศาสนาและ ลัทธิความเชื่อ

6. วัฒนธรรมสากลต้องสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมไทยได้ เมื่อมีวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามา จำเป็นต้องเลือกสรรวัฒนธรรมมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้รอดพ้นจากการครอบงำของวัฒนธรรมสากลที่มีอิทธิพลมากในยุคปัจจุบัน

6.1. ประเพณีตักบาตรธูปเทียน

7. บุญบั้งไฟ

8. สร้างทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ

8.1. ลักษณะ

9. คติธรรม

10. ประเภท

10.1. เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติ

10.1.1. เนติธรรม

11. วัฒนธรรมด้าน อาหาร

12. วัฒนธรรมด้านศาสนาและ ลัทธิความเชื่อ

13. เป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบัน

14. ช่วยสร้างระเบียบให้กับสังคม

15. การแห่ผีตาโขน

16. มีรสจัด มีผักเป็นส่วนประกอบหลัก อาหารจะมีลักษณะแห้ง ข้น หรือมีน้ำขลุกขลิก ไม่นิยมใส่กะทิ

16.1. มีความหลากหลายในการปรุง การตกแต่งอาหาร โดยรสชาติจะมีรส เค็ม เผ็ด เปรี้ยว หวาน เคล้ากันไปตามชนิดของอาหาร

16.1.1. งานบุญตานก๋วยสลาก

17. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

18. เป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบัน

19. ประเพณีชักพระ

20. วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง

20.1. การทำบุญทอดผ้าป่าแถว

21. วัฒนธรรมสากลต้องมีส่วนเกื้อหนุนให้วัฒนธรรมไทยเกิดความก้าวหน้า เช่น การนำวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต หรือการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

22. วัฒนธรรมด้าน อาหาร

22.1. วัฒนธรรมด้าน อาหาร

22.1.1. วัฒนธรรมไทย

22.1.1.1. ความสำคัญ

22.2. ขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม

23. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

24. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่

25. ประเพณีรับบัวโยนบัว

26. วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ

27. แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

28. แนวทางการเลือกรับวัฒนธรรมสากล

28.1. การนับถือผู้อาวุโส

28.2. วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคอีสาน

28.2.1. วัฒนธรรมด้าน อาหาร