Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ภาวะโลกร้อน by Mind Map: ภาวะโลกร้อน
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ภาวะโลกร้อน

-พยายามใช้พลังงานทดแทน เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม -ตั้งอุณภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส -ปิดอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเมื่อยังไม่ได้ใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์

-ปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านให้มากเท่าที่จะทำได้ -ลดเวลาการชมโทรทัศน์และการใข้คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน -ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน -เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 -เลือกใช้ตู้เย็นแบบประหยัดไฟฟ้า -เลือกใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ

ผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศน์ต่างๆรวมทั้งการผลิตทางการเกษตร

-พืชหลายอย่างให้ผลผลิตที่ต่างไปจากเดิมได้ รวมทั้งการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด -ระดับน้ำทะเลขึ้นสูง -สภาพอากาศรุนแรง -สิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ต่างๆขาดที่อยู่อาศัยและเริ่มสูญพันธุ์ -พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่มีเพราะปรับสภาพไม่ได้

ผลกระทบในเชิงสุขภาพอนามัย

-โรคที่มีแมลงเป็นพาหะ อาจมีการแพร่ระบาดมากขึ้น เนื่องจากวงจรชีวิตของแมลงที่เปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรียและไข้เลือดออกขยายตัวเพิ่มขึ้น

ผลกระทบทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ

-โดยเฉพาะความแปรปรวนของฤดูกาล และอุทกภัยตลอดจนดินถล่ม เนื่องจากปริมาณฝนในรอบปีที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยที่ฤดูฝนยังยาวเท่าเดิม -เกิดความแห้งแล้งและเกิิดไฟไหม้ป่า

-การใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง -การตัดไม้ทำลายป่า -การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์หรือก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศ -มนุษย์หันไปพึ่งการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน -มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย -การเผาขยะ

-ปิดไฟวันละ1นาทีทั่วประเทศ -รณรงค์ใช้พลังงานทดแทน -โครงการทางเดียวกันไปด้วยกัน -โครงการ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ -รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก -โครงการปลูกต้นไม้/ปลูกป่า ถวายพ่อหลวง

การบริโภค

ความหมาย

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases)

การเดินทาง

การรณรงค์ช่วยลดโลกร้อน

สาเหตุ

วิธีการลดโลกร้อน

อาคารสำนักงาน

-ทางเดียวกันไปด้วยกัน (Car Pool) -ใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลง -ใช้จักรยานแทนรถยนต์ -ดับเครื่องยนต์เมื่อต้องจอดรถเป็นเวลานาน

ผลกระทบ