Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาวะโลกร้อน by Mind Map: ภาวะโลกร้อน

1. -พยายามใช้พลังงานทดแทน เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม -ตั้งอุณภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส -ปิดอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเมื่อยังไม่ได้ใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์

2. -ปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านให้มากเท่าที่จะทำได้ -ลดเวลาการชมโทรทัศน์และการใข้คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน -ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน -เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 -เลือกใช้ตู้เย็นแบบประหยัดไฟฟ้า -เลือกใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ

3. ผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศน์ต่างๆรวมทั้งการผลิตทางการเกษตร

4. -พืชหลายอย่างให้ผลผลิตที่ต่างไปจากเดิมได้ รวมทั้งการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด -ระดับน้ำทะเลขึ้นสูง -สภาพอากาศรุนแรง -สิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ต่างๆขาดที่อยู่อาศัยและเริ่มสูญพันธุ์ -พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่มีเพราะปรับสภาพไม่ได้

5. ผลกระทบในเชิงสุขภาพอนามัย

6. -โรคที่มีแมลงเป็นพาหะ อาจมีการแพร่ระบาดมากขึ้น เนื่องจากวงจรชีวิตของแมลงที่เปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรียและไข้เลือดออกขยายตัวเพิ่มขึ้น

7. ผลกระทบทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ

8. -โดยเฉพาะความแปรปรวนของฤดูกาล และอุทกภัยตลอดจนดินถล่ม เนื่องจากปริมาณฝนในรอบปีที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยที่ฤดูฝนยังยาวเท่าเดิม -เกิดความแห้งแล้งและเกิิดไฟไหม้ป่า

9. -การใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง -การตัดไม้ทำลายป่า -การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์หรือก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศ -มนุษย์หันไปพึ่งการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน -มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย -การเผาขยะ

10. -ปิดไฟวันละ1นาทีทั่วประเทศ -รณรงค์ใช้พลังงานทดแทน -โครงการทางเดียวกันไปด้วยกัน -โครงการ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ -รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก -โครงการปลูกต้นไม้/ปลูกป่า ถวายพ่อหลวง

11. การบริโภค

12. ความหมาย

13. ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases)

14. การเดินทาง

15. การรณรงค์ช่วยลดโลกร้อน

16. สาเหตุ

17. วิธีการลดโลกร้อน

17.1. อาคารสำนักงาน

17.2. -ทางเดียวกันไปด้วยกัน (Car Pool) -ใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลง -ใช้จักรยานแทนรถยนต์ -ดับเครื่องยนต์เมื่อต้องจอดรถเป็นเวลานาน

18. ผลกระทบ