Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

บทละครวิทยุ by Mind Map: บทละครวิทยุ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

บทละครวิทยุ

ตัวละคร

พลอยใส เด็กขี้หงุดหงิด ชอบอารมณ์เสียกับเรื่องเล็กๆน้อยและขี้น้อยใจ

เเจ็ค แฟนหนุ่มของพลอยใส มีนิสัยใจร้อน ไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้จุกจิกกับตน

พ่อแม่ของพลอยใส ใจเย็นและรักลูก

ลุงคนกวาดขยะ มีน้ำใจ และชอบช่วยเหลือผู้อื่น

ฉาก

1ฉากที่บ้านของพลอยใส

2 ฉากที่มหาวิทยาลัย

3 ฉากที่สวนสาธารณะ

4 ฉากที่บ้านของพลอยใส

กาใช้ภาษา

ใช้ภาษาที่ง่ายชัดเจน ฟังแล้วเข้าใจไม่ต้องตีความ

บทสนทนา

ฉากแรก เป็นการสนทนาของพลอยกับพ่อแม่ด้วยอารมณ์โมโห

ฉากสอง เป็นการสนทนาระหว่างพลอยใสกับเเจ็คแฟนของเธอ ที่ไหนตอนแรกคุยกันแบบสนุกสนานแต่ก็ต้องมีเรื่องมาทำให้พลอยใสมีปัญหากับแฟนของเธอจนต้องเลิกลากัน

ฉากที่สาม เป็นการสนทนาระหว่างลุงคนกวาดขยะกับพลอยใส ลุงคนกวาดขยะได้สอนพลอยใสเกี่ยวกับความรักของพ่อแม่

ฉากที่สี่ เป็นบทสนทนาระหว่าง พลอยใสกับพ่อแม่ เรื่องความรักที่ไม่มีเงื่อนไข