Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Workshop Succesvol Fondsenwerving Door Monique Baais (VSB fonds) by Mind Map: Workshop Succesvol
Fondsenwerving
Door Monique Baais
(VSB fonds)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Workshop Succesvol Fondsenwerving Door Monique Baais (VSB fonds)

Financieringsbronnen

overheid

Europa

Rijk, Interessant voor subsidieregelingen

Gemeentelijk/Provinciaal, informatie in locale pers, lokaal beleid

bedrijven

sponsoring (heef ttegenprestatie nodig als naamsvermelding), geld, natura

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, people, planet, profit

fondsen

Overheidsfonden, geld van de overheid, vb: ZonMw, fonds PGO, mondriaanfonds

particuliere fondsen (geen overheidsbemoeienissen, geldwervend, collectes, moeten uitdragen wat ze ondersteunen, project moet connecten met het doel van het fonds, vermogensbeherend, eigen vermogen uit bijv. spaartegoeden, Hoeven niet per se een doel uit te dragen, Hybride vormen

particulieren

giften, legaten

centrale vragen bij fondsenwerving

wie ben ik

wat is je positie in het veld?

Doelgroepen

eigen achterban, wie is je bestuur, wat is je netwerk

naamsbekendheid, wat is je imago? Hoe kent het veld je?, past je aanvraag wel bij je core-business?

concurentie, zijn er andere organisaties met hetzelfde bezig? Wie zijn het? kunnen we samenwerken? kunnen we van elkaar leren?

ontwikkeling in de sector/maatschappij, beargumenteer je project

Stel prioriteiten, Niet alle ideeën zijn uitvoerbaar en financierbaar

waar vraag ik geld voor

voor de organisatie of voor projecten?

Stel een duidelijk plan op, doelstelling, SMART formulering, doelgroep, bereik, voor wie doe je het?, Hoeveel mensen denk je te bereiken?, gaat niet om de grootte van het project, kijk ook naar het achterliggende bereik, Haalbaarheidsstudie, inhoud van het project, samenwerkingspartners/stakeholders, communicatie, hoe ga je rapporteren, hoe ga je je doelgroep bereiken?, soort personeel, vrijwilligers, Zegt wat over het draagvlak van je project, betaalde krachten, een deel van de kosten uit fondsen, een deel uit de markt, wees niet huiverig, als je project bestaat uit personele kosten, kan dat ook!, benodigd geld, Evaluatie en impactmeting, Wat is het resultaat? heb je je doel(groep) bereikt, Wat is je toegevoegde waarde?, aandachtspunten, voorbeeldfunctie, vernieuwend?, Is er behoefte aan het project? Het nut? Noodzaak?(onderbouw met cijfers, betrokkenheid v/d doelgroep, draagvlak, implementeerbaar en overdraagbaar, kan je het breder uitrollen>, regel eerst subsidies, vul het aanvraagformulier volledig en duidelijk in, stuur de juiste stukken mee, stel een realistische begroting en dekkingsplan op, let op de behandelingsprocedure, houd rekening met verslaglegging en afhandeling, belangrijkste fase: visitekaartje voor de toekomst, Begroting, alle kosten die je denk te gaan maken, wees niet te zuinig, reken je niet te rijk, Onvoorziene kosten, 10%, Hoe specifiek?, personeel, materiaal, communicatie, evaluatie, accountskosten, BTW, btw-plichtig of niet? Anders meebegroten, Dekkingsplan, eigen bijdrage, in geld, in natura, vriendendiensten, in arbeid, overheden, fondsen, sponsors, projectinkomsten, deelnemersinkomsten, afschrijvingen, reserveringen

relevante informatie over fondsen

doelstellingen

website

telefonische navragen

werkgebied

regionaal

landelijk

speerpunten in beleid

samenwerkingsverbanden

aanvraag.nl

standaardaanvraagformulieren

maak hier gebruik van

tijdsaspecten

verschillende besluitvormingsmomenten

algemene voorwaarden

voorwaarden voor succes

persoonlijke betrokkenheid

heldere doelstellingen

wees creatief en onderscheiden

werk ideeën uit

leg ideeën voor aan anderen

zie geldgevers als partners

wees flexibel

geen schrijf en rekenfouten

begroting moet kloppen

geen mailing

gerichte benadering

geen jargon en sponsoringterminologie

het is een fonds, geen sponsor

projectgebonden en gemotiveerde aanvraag

juiste informatie

stem je begroting en plan met elkaar af., vermeld alles

afhandeling en verslaglegging

bij afwijzing: informeer naar de reden!

doorlopende terugkoppeling voortgand

het fonds is een partner

ook als het misgaat

vaststelling definitief subsidiebedrag

overvraag het niet

als de begroting wordt aangepast, moet dit opnieuw voorgelegd worden, blijft de kwaliteit overeind bij minder subsidie

communicatie/naamsvermelding

neem een fonds mee in de communicatie

uitnodiging

bij externe evenementen

accountantsverklaring

voeg deze toe aan de rapportage

verslaglegging/implementatie/evaluatie

visitekaartje voor de toekomst

rond het project goed af

essentie van fondsenwerving

is niet niet vragen om geld

= fonds als partner aan je project verbinden!

je hebt iets te bieden aan het fonds

Hoe vind ik passende fondsen?

ervaringen uit het verleden

netwerk van de achterban inzetten

vergelijkbare organisatie

kijk af bij anderen

koepelorganisatie/brancheorganisatie/gemeentes/overheid

AgentschapNL

subsidieadviseurs en fondsenwervingsbureaus

kost geld

kan geld opleveren

laat de inventarisatie over aan hen

doe het verhaal zelf!, fondsen hebben vaak inhoudelijke vragen die zij niet kunne beantwoorden

Kan opgevoerd worden op de begroting

handboeken

fondsenboek

internet

vermogensfonsen.startpagina.nl

fondsenvoorouderen.nl

idealekompas.nl (2011)

fondsen

tussen fondsen is veel contact

vraag bij fondsen om vergeliijkbare aansluitbare andere fondsen

Bel vooraf met een fonds om je plan voor te leggen

zorg voor een duidelijk plan (doelstellingen)

je kan met meerdere projecten bij dezelfde fondsen aankomen

worden wel elke keer opnieuw beoordeeld

New node