Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IN-HOMESS by Mind Map: IN-HOMESS

1. Service การประเมินบริการสุขภาพที่ผู้ป่วยได้รับ

1.1. Follow our blog to never miss an important update, downtime warning or tutorial!

2. Spiritual Health ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม

2.1. ด้านความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม

2.1.1. ครอบครัวของคุณอนงค์นับถือศาสนาพุทธ เคารพในพระรัตนตรัย มีความเชื่อเรื่องธรรมมะ เชื่อในการทำความดีและกฎแห่งกรรม เมื่อถึงวันพระ หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครอบครัวของคุณอนงค์จะเข้าวัด ทำบุญ หากไม่ใช่วันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา ครอบครัวของคุณอนงค์ก็จะทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ที่มาบิณฑบาตรตามบ้านในตอนเช้า

2.2. ด้านความเชื่อทางสุขภาพ

2.2.1. คุณอนงค์เชื่อในการรักษาของแพทย์ที่ได้ไปทำการรักษา เชื่อในการดูแลของพยาบาล เชื่อในความสามารถของแพทย์

3. Nutrition ภาวะโภชนาการ

3.1. คุณอนงค์ เสมอหัส รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ เวลาเช้า เที่ยง และเย็น บางวันก็ทำอาหารรับประทานเอง บางวันก็ซื้ออาหารมารับประทาน โดยมีป้าจุก(ภรรยา)เป็นคนจัดเตรียมอาหาร ชอบรับประทานอาหารรสจืด เช่น แกงจืด ไม่ชอบรับประทานอาหารรสจัด ไม่ชอบรับประทานปลาร้า น้ำพริก ผัก และขนมจีน รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ในแต่ละมื้อ

3.2. คุณกัลยา เสมอหัส (ภรรยา) รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ ตรงเวลา บางวันทำอาหารรับประทานเอง บางวันซื้ออาหารมารับประทาน ชอบรับประทานอาหารน้ำพริกผัก ผักต้ม

3.3. คุณกาญจนา เสมอหัส (ลูกสาวคนโต) รับประทานอาหาร 3 มื้อ ไม่ตรงเวลา บางวันทำอาหารรับประทานเอง บางวันซื้ออาหารมารับประทาน ชอบรับประทานอาหารรสจัด ชอบรับประทานของหวาน

3.4. คุณนิตยา เสมอหัส (ลูกสาวคนกลาง) รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ ตรงเวลา ซื้ออาหารรับประทานเองจากโรงอาหาร บางวันนำมาจากบ้าน รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่

3.5. หลานคนที่1 ตั้น (ลูกชายคนที่1 ของคุณกาญจนา) รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ ตรงเวลา ซื้ออาหารรับประทานแต่บางวันนำอาหารมารับประทานเอง ไม่ชอบรับประทานผักแต่ชอบรับประทานผลไม้

3.6. หลานคนที่2 เตย (ลูกสาวคนที่2 ของคุณกาญจนา) รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ ตรงเวลา ซื้ออาหารรับประทานแต่บางวันนำอาหารมารับประทานเอง ชอบรับประทานขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลม

3.7. หลานคนที่3 แต้งค์ (ลูกชายคนที่3 ของคุณกาญจนา) รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ รับประทานอาหารที่โรงเรียนจัดให้ ไม่ชอบรับประทานผัก

3.8. หลานคนที่4 ตังค์ (ลูกชายคนที่4 ของคุณกาญจนา) รับประทานอาหารตรงตามเวลา วันละ 3 มื้อ ชอบรับประทานขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลม ไม่ชอบรับประทานผัก

3.9. หลานคนที่5 แตม (ลูกชายคนที่5 ของคุณกาญจนา) รับประทานอาหารตรงตามเวลา วันละ 3 มื้อ ชอบรับประทานอาหารรสจืด ไม่ชอบดื่มน้ำอัดลม

4. Immobilty การประเมินความสามารถของผู้ป่วย

4.1. คุณอนงค์ เสมอหัส สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ ทำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ลักษณะการเดินปกติ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีการออกกำลังกาย

4.2. คุณกัลยา เสมอหัส (ภรรยา) สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ ทำอาชีพรับผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดูแลครอบครัวในเรื่องต่างๆ ทำกับข้าว ทำความสะอาดบ้าน ไม่มีการออกกำลังกาย

4.3. คุณกาญจนา เสมอหัส (ลูกสาวคนโต) สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ ทำอาชีพแม่บ้าน ดูแลลูก สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ปกติ ไม่มีการออกกำลังกาย

4.3.1. หลานคนที่1 ตั้น (ลูกชายคนที่1 ของคุณกาญจนา) สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ เรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่2 สามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง

4.3.2. หลานคนที่2 เตย (ลูกสาวคนที่2 ของคุณกาญจนา) สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ เรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่1 สามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง

4.3.3. หลานคนที่3 แต้งค์ (ลูกชายคนที่3 ของคุณกาญจนา) สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง

4.3.4. หลานคนที่4 ตังค์ (ลูกชายคนที่4 ของคุณกาญจนา) ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ปัจจุบันทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปัญหาด้านร่างกาย คือ ขาลีบ มือกำตลอดเวลา ไม่สามารถเดินได้ เคลื่อนที่โดยการคลาน ตาเหล่ สามารถพูดได้ อายุ 4 ปี มีมารดาดูแลการใช้ชีวิตประจำวัน

4.3.5. หลานคนที่5 แตม (ลูกชายคนที่5 ของคุณกาญจนา) อายุ 3 ปี มีพัฒนาการล่าช้า สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีปัญหาด้านร่างกาย คือ ตาเหล่ มีมารดาดูแลการใช้ชีวิตประจำวัน

4.4. คุณนิตยา เสมอหัส (ลูกสาวคนกลาง) สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ ทำอาชีพรับจ้างทำงานโรงงาน สามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ตัวเองได้ ไม่มีการออกกำลังกาย

5. Home environment สภาพสิ่งแวดล้อมในบ้าน

5.1. สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน อากาศไม่ถ่ายเท อยู่กันอย่างแออัด มีฝุ่นละอองเนื่องจากการทำความสะอาดบ้านไม่สะอาดพอ ไม่มีการแยกของใช้ส่วนตัว จัดของไม่เป็นระเบียบ ลักษณะบ้าน เป็นบ้านกึ่งไม้กึ่งปูนคือบ้านชั้นล่างเป็นปูน ชั้นบนเป็นไม้ บริเวณภายนอกบ้านมีต้นไม้เยอะ แออัด มีฝุ่นละออง ไม่มีรั้วกั้น มีบ้านติดกันอีก2หลัง สามารถเดินไปหากันได้ เป็นบ้านของญาติ บริเวณหลังบ้านติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา

5.2. สรุป เป็นปัญหาเนื่องจากภายในบ้านอากาศไม่ถ่ายเท อยู่กันอย่างแออัด มีฝุ่นละอองเนื่องจากการทำความสะอาดบ้านไม่สะอาดพอ ไม่มีการแยกของใช้ส่วนตัว

6. Other people ความสัมพันธ์ในครอบครัว

6.1. คุณอนงค์ เสมอหัส (สามี) อายุ 62 ปี มีความเป็นผู้นำครอบครัวรับผิดชอบด้านการงาน ปัจจุบันคุณอนงค์มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง คุณอนงค์เป็นคนมีวินัย ค่อนข้างใจเย็น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อครอบครัวและเพื่อนบ้าน

6.2. คุณกัลยา เสมอหัส (ภรรยา) อายุ 50 ปี เป็นคนมีน้ำใจ จิตใจโอบอ้อมอารีทั้งต่อครอบครัวและเพื่อนบ้าน คุณกัลยาเป็นที่ปรึกษาของคนในบ้าน เป็นคนรักความสะอาด จะเป็นคนดูแลรักษาความสะอาดของบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ ปัจจุบันคุณกัลยามีอาชีพเป็นผู้ดูเเลสถานที่ท่องเที่ยว

6.3. คุณกาญจนา เสมอหัส (ลูกสาวคนโต) อายุ 34 ปี เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย มีเพื่อนเยอะ ปัจจุบันคุณกาญจนามีอาชีพเเม่บ้าน

6.4. คุณนิตยา เสมอหัส (ลูกสาวคนกลาง) อายุ 28 ปี เป็นคนเฮฮา อารมณ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย ปัจจุบันมีอาชีพทำงานบริษัท

6.5. คุณอนงค์มีการพูดคุยกับครอบครัวทุกวัน เวลามีปัญหาคุณอนงค์จะตัดสินใจร่วมกับภรรยาเเละลูกสาว เวลามีเรื่องเครียดหรือวิตกกังวล คุณอนงค์จะมาปรึกษากับภรรยา นานๆทีจะมีการจัดไปเที่ยวกับครอบครัว เมื่อคุณอนงค์หรือสมาชิกในครอบครัวป่วย คนในครอบครัวจะเป็นคนพาไปพบแพทย์ หรือถ้าอาการไม่หนักก็จะไปซื้อยามาให้รับประทาน

6.6. ความสัมพันธ์ภายในบ้านคุณอนงค์จะสนิทกับภรรยา ในครอบครัวมีปัญหาเรื่องหลานคนเล็ก 2 คนพิการ ภายในครอบครัวรักใคร่กันดี ช่วยเหลือซึ่งกันเเละกัน

7. Examination การตรวจร่างกายขณะเยี่ยมบ้าน