Rozvoj kompetence k řešení problémů: úloha nedirektivních výchovných přístupů v procesu konscient...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rozvoj kompetence k řešení problémů: úloha nedirektivních výchovných přístupů v procesu konscientizace by Mind Map: Rozvoj kompetence k řešení problémů: úloha nedirektivních výchovných přístupů v procesu konscientizace

1. Cíl projektu

1.1. cílem je zmapovat a popsat úlohu různých pojetí nedirektivních přístupů vzhledem k procesu konscientizace, jakožto předpokladu kompetence řešit tzv. špatně-strukturované problémy

1.2. základní otázky

1.2.1. Je možné skrze proce konscientizace dosáhnout rozvoje kompetence řešit problémy V. typu?

1.2.2. Do jaké míry a jakým způsobem je tato kompetenci konscientizací utvářena?

1.2.3. Jakým způsobem mohou nedirektivní přístupy dopomoci procesu konscientizace?

1.2.4. Do jaké míry může proměna základních prvků nedirektivních výchovných přístupů ovlivnit proces konscientizace?

2. Metodika

2.1. terenní výzkum zachycující diversitu podmínek nedirektivních výchovných přístupů

2.2. vytvoření srovnávacího výzkumného nástroje

2.3. operacionalizace klíčovvých pojmů

2.3.1. Kompetence k řešení problémů V. typu

2.3.2. Konscientizace

2.3.3. Nedirektivní výchovné přístupy

3. Výstupy

3.1. Konscientizace - cesta k rozvoji mysleni - PedOr

3.2. Nedirektivní výchovné přístupy a konscientizace

3.3. Proměna podmínek nedirektivního působení na konscientizaci

3.4. Kritické vědomí jako předpoklad výchovy ke schopnosi řešit problémy

4. Řešitelský tým

4.1. Richard Macků - řešitel -B

4.2. SX - stálý spolupracovník-A, administrace

4.3. S1-S5 - DPP, diplomové práce

4.4. spolupráce s doc. R. Kotnikem (Slovinsko)

5. _

6. Rozpočet

6.1. Přimeřené náklady na jeden publikační výstup?

7. konscientizace/conscientization

7.1. Aby utlačovaní mohli transformovat strukturu a tím osvobodit sebe i utlačovatele, musejí dosáhnout kritického vědomí. Toho dosáhnou „probuzením“ svého vědomí. Tento proces probouzení kritického vědomí (které s sebou nese hluboké a celostní pochopení reality) nazývá Freire konscientizace. Edukativní uvědomovací proces (konscientizace) stejně tak jako jeho výsledek (kritické vědomí) jsou chápány jako první kroky směrem k transformaci společnosti. Metodou konscientizace Freire neusiluje pouze o to, aby člověk poznal možnosti své svobody, nýbrž aby jednal. Tato pedagogika přijímá za svůj základní princip integrace mezi myšlením a žitím. (srov. CORRALES 2007: 2)

8. Kompetence k řešení problémů

8.1. Problémové kontinuum

8.2. Problémy V. typu

8.2.1. uvědomění sociální reality, odhalení skutečných problémů

9. Nedirektivní výchovné přístupy

9.1. Animace

9.2. Informal Education

10. Podmínky nedirektivního působení

10.1. práce se skupinou

10.2. dramaturgie vícedenních akcí

10.3. hra