TT58-Mẫu 05: PHÂN LOẠI TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TT58-Mẫu 05: PHÂN LOẠI TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ by Mind Map: TT58-Mẫu 05: PHÂN LOẠI TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

1. Tổng số vụ

2. Va chạm

2.1. Số vụ

2.2. Số người bị thương

2.3. Thiệt hại tài sản ước tính (Triệu đồng)

3. Nghiêm trọng

3.1. Thiệt hại tài sản ước tính (Triệu đồng)

3.2. Số người bị thương

3.3. Số vụ

4. Địa bàn xảy ra tai nạn

5. Rất nghiêm trọng

5.1. Thiệt hại tài sản ước tính (Triệu đồng)

5.2. Số người bị thương

5.3. Số vụ

6. Đặc biệt nghiêm trọng

6.1. Thiệt hại tài sản ước tính (Triệu đồng)

6.2. Số người bị thương

6.3. Số vụ