การล้างมือ (handwash)

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การล้างมือ (handwash) by Mind Map: การล้างมือ (handwash)

1. Introduction

1.1. รายละเอียดวิชา

1.1.1. รหัสวิชา พย. 1203 หลักการและเทคนิคการพยาบาล (Principles and Techniques in Nursing)

1.1.1.1. หัวข้อที่สอน : หลักการและเทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือ

1.1.2. จำนวนหน่วยกิต 2(2-0-4)

1.1.3. จำนวนชั่วโมงที่สอน 10 นาที

1.1.4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน

1.1.5. สถานที่เรียน ห้อง 3509 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

1.1.6. แนวคิด

1.1.6.1. โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยหลายประเภท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยอื่น ญาติผู้ป่วย ส่งผลให้บุคลากรทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะพยาบาลมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จากการปฏิบัติงานให้การดูแลและให้บริการแก่ผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ดังนั้น ในฐานะ ที่เป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพ จึงควรตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และรู้จักวิธีการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ ลดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

1.1.7. วัตถุประสงค์ทั่วไป

1.1.7.1. 1.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการล้างมือ

1.1.7.2. 2.ตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือ

1.1.7.3. 3.สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการพยาบาลได้

1.1.8. ผลการเรียนรู้

1.1.8.1. ความรู้

1.1.8.1.1. 2.1

1.1.8.1.2. 2.2

1.1.8.1.3. 2.3

1.1.8.2. ทักษะทางปัญญา

1.1.8.2.1. 3.4

1.1.8.3. ทักษาะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1.8.3.1. 5.1

2. Content

2.1. ขั้นนำ

2.1.1. กล่าวนำ

2.1.2. ถามนำเข้าสู่บทเรียน

2.1.2.1. นักศึกษาจะใช้วิธีการในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างไรบ้าง

2.1.2.2. มือของเราสามารถนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้หรือไม่ อย่างไร

2.1.2.3. การล้างมือมีความสำคัญอย่างไร

2.1.3. ระยะเวลา 1 นาที

2.2. ขั้นสอน

2.2.1. มีความรู้ความเข้าใจ

2.2.1.1. เนื้อหา

2.2.1.1.1. 1. โรคติดเชื้อที่ติดต่อทางการสัมผัส

2.2.1.1.2. 2. ล้างมือตอนไหน

2.2.1.1.3. 3. ขั้นตอนการล้างมือ

2.2.1.1.4. 4. ประโยชน์ของการล้างมืออย่างถูกวิธี

2.3. ขั้นสรุป

2.3.1. เล่นเกมส์ Kahoot

2.3.1.1. ให้รางวัลผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด

2.3.2. อาจารย์กล่าวสรุปเนื้อหา

2.3.3. ระยะเวลา 2 นาที