INFORMAČNÍ ETIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INFORMAČNÍ ETIKA by Mind Map: INFORMAČNÍ ETIKA

1. META-ETICKÉ RÁMCE

1.1. et. relativismus

1.1.1. neexistují univerzálně platné normy

1.1.2. vše je relativní k dané kultuře

1.1.3. výhody

1.1.3.1. tolerance ostatních přístupů

1.1.3.2. úleva --> nemusíme hledat univerzální normy

1.1.3.3. bývá pravdivý (např. zdravení v Německu může vypadat v USA divně a naopak)

1.1.4. nevýhody

1.1.4.1. tolerance se může jevit jako univerzální norma --> protiřečí si

1.1.4.2. kulturně odlišné normy existují díky jinému pochopení epol. et. norem

1.1.5. růz. pohledy mohou vzejít v růz. interpretace spol. norem

1.1.5.1. spojuje sdílené normy a jejich růz. interpretace

1.2. et. pluralismus

1.2.1. zachování kult. odlišností a zároveň vytvoření společné globál. etiky

1.3. et. absolutismus (monismus)

1.3.1. existují univerzálně platné normy, kt. definují, co je správné/špatné

1.3.2. netolerance k diverzitě et. přístupů

1.3.2.1. normy, kt. se liší od univerzálních, jsou špatné

2. KONSEKVENCIALISMUS

2.1. správné je to, co přinese převahu dobrých důsledků nad zlými

2.2. utilitarismus

2.2.1. Jeremy Bentham, John Stuart Mill

2.2.2. správné je to, co přinese nejvíce pozitiv co nejvíce lidem

2.3. otázky

2.3.1. Jak určit možné následky našich činů?

2.3.2. Jak daleko do budoucnosti myslet?

2.3.2.1. pár hodin X několik let

2.3.3. Pro koho posuzovat tyto následky?

2.3.3.1. já X pár lidí X tisíce lidí

2.4. výsledek

3. KONFUCIANISMUS

3.1. jsme vztahoví jedinci

3.1.1. to, jaké mám hodnoty a přesvědčení ovlivňují mé vztahy s dalšími lidmi

3.2. cíl = exemplární osoba

3.2.1. sdílela by info s ostatními, aby věděli, jak se také stát exepl. osobou

4. DEONTOLOGIE

4.1. zákony definují, co je správné a špatné

4.1.1. činy mají být konány z povinnosti

4.1.1.1. X co je to povinnost?

4.2. racionální (Immanuel Kant)

4.2.1. kategorický imperativ - jednej tak, aby se maxima tvé vůle mohla stát principem všeobec. zákonodárství

4.3. lhát se nesmí X co když lež zachraňuje životy?

4.4. úmysl

5. FEMINISTICKÁ ETIKA

5.1. muži a ženy řeší et. dilemata jinak

5.1.1. ženy

5.1.1.1. pocity, emoce, vztahy, specifické detaily, zodpovědnost za vlastní já i ostatní

5.1.2. muži

5.1.2.1. etika zásad, pravidel, spravedlnosti

5.2. pokud nemáme emoce, nemůžeme provádět et. rozhodnutí

5.3. ethics of care

5.3.1. caring is sharing

5.4. environmentální (ekologická) etika

5.4.1. v rozhodování bereme ohled na přírodu

5.5. esencialismus

5.5.1. všechny soc. jevy obsahují přirozené jádro, kt. je dané

5.5.1.1. existuje určitá objektivní podstata mužství a ženství

6. VIRTUE ETHICS

6.1. Sokrates, Aristoteles

6.2. cíl = excelentní člověk

6.2.1. rozumí realitě a ví, co od ní může očekávat

6.2.2. ví, jak se chovat, aby dosáhl štěstí (eudaimonia)

6.3. kultivace dokonalosti člověka

6.4. practical reason

6.4.1. analýza potenciál. možností

6.5. practical judgement (phronesis)

6.5.1. schopnost rozeznat správnou volbu z daných možností

7. UBUNTU (Afrika)

7.1. osoba je definována skrze její vztahy k ostatním

7.2. pomoc a podpora ostatních

8. VLASTNICKÁ PRÁVA

8.1. exkluzivní

8.1.1. majitel má právo vyloučit ostatní z užívání a přístupu k jeho majetku --> individuální vlastník

8.2. inkluzivní

8.2.1. svoboda uživatelů --> komunita

9. COPYLEFT / FLOSS

9.1. Free Software

9.1.1. 1980, Richard Stallman

9.1.2. zákl. svobody

9.1.2.1. používat program za jakýmkoliv účelem

9.1.2.2. studovat, jak program pracuje a možnost si ho přizpůsobit

9.1.2.3. redistribuovat kopie programu

9.1.2.4. vylepšovat program a zveřejňovat jeho zlepšení

9.1.3. přispívá to společnosti

9.1.4. GPL licence

9.2. copyleft

9.2.1. práce odvozená od FS musí být také licencována pod GPL

9.3. Linux, Firefox, OpenOffice, Wikipedia

10. ANALOGOVÁ MÉDIA

10.1. kopie horší než originál --> ↓ kvalita

10.2. ztráta info

10.3. odlišné systémy, různé obsahy

10.4. info se nemění

11. DIGITÁLNÍ MÉDIA

11.1. transformace růz. druhů info do zákl. info elementů (0, 1) --> 1 obsah

11.1.1. konvergence

11.1.1.1. dříve rozdílné formy info se spojují dohromdy

11.1.2. podobné/společné systémy

11.2. kopie jako replika originálu

11.3. přitahují naši pozornost k et. dilematům

11.3.1. nové et. výzvy

11.3.2. vyvolávají morální paniky, „et. skandály”

11.3.3. X narušují naše et. a soc. cítění

11.3.4. problematika et. norem

11.3.4.1. tradiční etika (může rozhodovat v oblasti DM?)

11.3.4.2. vytvoření nových et. norem

11.4. nové druhy info zdrojů

11.5. rychlé a snadné šíření info

11.6. info se snadno mění

11.7. možnost zpětné vazby

12. VÝVOJ

12.1. 1950 první kniha

12.1.1. Norbert Wiener: The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society

12.2. 1970 pojem

12.3. 1982 představen osobní pc

12.3.1. ↑ role pc ve spol.

12.4. 90. léta vznik WWW a internetu

12.4.1. info a pc etika se stanou globál. etikou na poč. 21. stol.

13. COPYRIGHT

13.1. USA

13.1.1. utilitarismus (property-oriented)

13.1.1.1. autor. práva přispívají k většímu blahu společnosti

13.1.1.2. autoři budou přinášet nové produkty jen tehdy, pokud se jim dostane odměny

13.2. Evropa

13.2.1. deontologická etika

13.2.1.1. autorova identita, osobnost, kreativita a jedinečnost je uznávána skrze copyright

13.2.1.2. morálně jsme zavázáni dodržovat zákony, ale ne ty, kt. jsou nespravedlivé

13.2.1.3. povinnost respektovat a chránit práva ostatních za jakoukoliv cenu

13.3. virtue ethics

13.3.1. info jako obecné dobro, jehož přirozeností je být sdíleno

13.3.2. sdílení přispívá k harmonii a blahu ve společnosti

13.4. konfucianismus

13.4.1. kopírování vyjadřuje respekt k autorovi

13.5. ubuntu

13.5.1. jedinec je závislý na větší komunitě