INFORMAČNÍ ETIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INFORMAČNÍ ETIKA by Mind Map: INFORMAČNÍ ETIKA

1. VLASTNICKÁ PRÁVA

1.1. exkluzivní

1.1.1. majitel má právo vyloučit ostatní z užívání a přístupu k jeho majetku --> individuální vlastník

1.2. inkluzivní

1.2.1. svoboda uživatelů --> komunita

2. COPYLEFT / FLOSS

2.1. Free Software

2.1.1. 1980, Richard Stallman

2.1.2. zákl. svobody

2.1.2.1. používat program za jakýmkoliv účelem

2.1.2.2. studovat, jak program pracuje a možnost si ho přizpůsobit

2.1.2.3. redistribuovat kopie programu

2.1.2.4. vylepšovat program a zveřejňovat jeho zlepšení

2.1.3. přispívá to společnosti

2.1.4. GPL licence

2.2. copyleft

2.2.1. práce odvozená od FS musí být také licencována pod GPL

2.3. Linux, Firefox, OpenOffice, Wikipedia

3. ANALOGOVÁ MÉDIA

3.1. kopie horší než originál --> ↓ kvalita

3.2. ztráta info

3.3. odlišné systémy, různé obsahy

3.4. info se nemění

4. DIGITÁLNÍ MÉDIA

4.1. transformace růz. druhů info do zákl. info elementů (0, 1) --> 1 obsah

4.1.1. konvergence

4.1.1.1. dříve rozdílné formy info se spojují dohromdy

4.1.2. podobné/společné systémy

4.2. kopie jako replika originálu

4.3. přitahují naši pozornost k et. dilematům

4.3.1. nové et. výzvy

4.3.2. vyvolávají morální paniky, „et. skandály”

4.3.3. X narušují naše et. a soc. cítění

4.3.4. problematika et. norem

4.3.4.1. tradiční etika (může rozhodovat v oblasti DM?)

4.3.4.2. vytvoření nových et. norem

4.4. nové druhy info zdrojů

4.5. rychlé a snadné šíření info

4.6. info se snadno mění

4.7. možnost zpětné vazby

5. META-ETICKÉ RÁMCE

5.1. et. relativismus

5.1.1. neexistují univerzálně platné normy

5.1.2. vše je relativní k dané kultuře

5.1.3. výhody

5.1.3.1. tolerance ostatních přístupů

5.1.3.2. úleva --> nemusíme hledat univerzální normy

5.1.3.3. bývá pravdivý (např. zdravení v Německu může vypadat v USA divně a naopak)

5.1.4. nevýhody

5.1.4.1. tolerance se může jevit jako univerzální norma --> protiřečí si

5.1.4.2. kulturně odlišné normy existují díky jinému pochopení epol. et. norem

5.1.5. růz. pohledy mohou vzejít v růz. interpretace spol. norem

5.1.5.1. spojuje sdílené normy a jejich růz. interpretace

5.2. et. pluralismus

5.2.1. zachování kult. odlišností a zároveň vytvoření společné globál. etiky

5.3. et. absolutismus (monismus)

5.3.1. existují univerzálně platné normy, kt. definují, co je správné/špatné

5.3.2. netolerance k diverzitě et. přístupů

5.3.2.1. normy, kt. se liší od univerzálních, jsou špatné

6. VÝVOJ

6.1. 1950 první kniha

6.1.1. Norbert Wiener: The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society

6.2. 1970 pojem

6.3. 1982 představen osobní pc

6.3.1. ↑ role pc ve spol.

6.4. 90. léta vznik WWW a internetu

6.4.1. info a pc etika se stanou globál. etikou na poč. 21. stol.

7. KONSEKVENCIALISMUS

7.1. správné je to, co přinese převahu dobrých důsledků nad zlými

7.2. utilitarismus

7.2.1. Jeremy Bentham, John Stuart Mill

7.2.2. správné je to, co přinese nejvíce pozitiv co nejvíce lidem

7.3. otázky

7.3.1. Jak určit možné následky našich činů?

7.3.2. Jak daleko do budoucnosti myslet?

7.3.2.1. pár hodin X několik let

7.3.3. Pro koho posuzovat tyto následky?

7.3.3.1. já X pár lidí X tisíce lidí

7.4. výsledek

8. KONFUCIANISMUS

8.1. jsme vztahoví jedinci

8.1.1. to, jaké mám hodnoty a přesvědčení ovlivňují mé vztahy s dalšími lidmi

8.2. cíl = exemplární osoba

8.2.1. sdílela by info s ostatními, aby věděli, jak se také stát exepl. osobou

9. DEONTOLOGIE

9.1. zákony definují, co je správné a špatné

9.1.1. činy mají být konány z povinnosti

9.1.1.1. X co je to povinnost?

9.2. racionální (Immanuel Kant)

9.2.1. kategorický imperativ - jednej tak, aby se maxima tvé vůle mohla stát principem všeobec. zákonodárství

9.3. lhát se nesmí X co když lež zachraňuje životy?

9.4. úmysl

10. FEMINISTICKÁ ETIKA

10.1. muži a ženy řeší et. dilemata jinak

10.1.1. ženy

10.1.1.1. pocity, emoce, vztahy, specifické detaily, zodpovědnost za vlastní já i ostatní

10.1.2. muži

10.1.2.1. etika zásad, pravidel, spravedlnosti

10.2. pokud nemáme emoce, nemůžeme provádět et. rozhodnutí

10.3. ethics of care

10.3.1. caring is sharing

10.4. environmentální (ekologická) etika

10.4.1. v rozhodování bereme ohled na přírodu

10.5. esencialismus

10.5.1. všechny soc. jevy obsahují přirozené jádro, kt. je dané

10.5.1.1. existuje určitá objektivní podstata mužství a ženství

11. VIRTUE ETHICS

11.1. Sokrates, Aristoteles

11.2. cíl = excelentní člověk

11.2.1. rozumí realitě a ví, co od ní může očekávat

11.2.2. ví, jak se chovat, aby dosáhl štěstí (eudaimonia)

11.3. kultivace dokonalosti člověka

11.4. practical reason

11.4.1. analýza potenciál. možností

11.5. practical judgement (phronesis)

11.5.1. schopnost rozeznat správnou volbu z daných možností

12. UBUNTU (Afrika)

12.1. osoba je definována skrze její vztahy k ostatním

12.2. pomoc a podpora ostatních

13. COPYRIGHT

13.1. USA

13.1.1. utilitarismus (property-oriented)

13.1.1.1. autor. práva přispívají k většímu blahu společnosti

13.1.1.2. autoři budou přinášet nové produkty jen tehdy, pokud se jim dostane odměny

13.2. Evropa

13.2.1. deontologická etika

13.2.1.1. autorova identita, osobnost, kreativita a jedinečnost je uznávána skrze copyright

13.2.1.2. morálně jsme zavázáni dodržovat zákony, ale ne ty, kt. jsou nespravedlivé

13.2.1.3. povinnost respektovat a chránit práva ostatních za jakoukoliv cenu

13.3. virtue ethics

13.3.1. info jako obecné dobro, jehož přirozeností je být sdíleno

13.3.2. sdílení přispívá k harmonii a blahu ve společnosti

13.4. konfucianismus

13.4.1. kopírování vyjadřuje respekt k autorovi

13.5. ubuntu

13.5.1. jedinec je závislý na větší komunitě