Formació Professional Opcions de cada cicle a totes les families

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Formació Professional Opcions de cada cicle a totes les families by Mind Map: Formació Professional Opcions de cada cicle a totes les families

1. Activitats físiques i esportives

1.1. GM

1.1.1. Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi ambient

1.1.1.1. Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural, perfil professional d'explotació d'estacions d'esquí

1.2. GS

1.2.1. Animació d'activitats físiques i esportives

2. Administració i gestió

2.1. GM

2.1.1. Gestió administrativa

2.1.1.1. Gestió administrativa, perfil professional d'àmbit jurídic

2.2. GS

2.2.1. Administració i finances

2.2.2. Assistència a la direcció

3. Agrària

3.1. GM

3.1.1. Aprofitament i conservació del medi natural

3.1.2. Jardineria i floristeria

3.1.3. Producció agroecològica

3.1.3.1. Producció agroecològica, perfil professional de producció agrícola ecològica

3.1.4. Producció agropecuària

3.1.4.1. Producció agropecuària, perfil professional de producció agrícola

3.1.4.2. Producció agropecuària, perfil preofessional de producció ramadera

3.2. GS

3.2.1. Gestió forestal i del medi

3.2.2. Paisatgisme i medi rural

3.2.3. Ramaderia i assistència en sanitat animal

4. Arts gràfiques

4.1. GM

4.1.1. Impressió gràfica

4.1.1.1. Impressió gràfica, perfil professional de 'converting'

4.1.2. Postimpressió i acabats gràfics

4.1.3. Preimpressió digital

4.2. GS

4.2.1. Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

4.2.2. Disseny i gestió de la producció gràfica

5. Comerç i màrqueting

5.1. GM

5.1.1. Activitats comercials

5.1.1.1. Activitats comercials, perfil professional logística

5.1.1.2. Activitats comercials, perfil professional productes frescos

5.2. GS

5.2.1. Comerç internacional

5.2.2. Gestió de vendes i espais comercials

5.2.3. Màrqueting i publicitat

5.2.3.1. Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic

5.2.4. Serveis al consumidor

5.2.5. Transport i logística

6. Edificació i obra civil

6.1. GM

6.1.1. Construcció

6.1.2. Obres d'interior, decoració i rehabilitació

6.2. GS

6.2.1. Organització i control d'obres de contrucció

6.2.2. Projectes d'edificació

6.2.2.1. Projectes d'edificació, perfil professional rehabilitació i restauració

6.2.3. Projectes d'obra civil

6.2.3.1. Projectes d'obra civil, perfil professional d'ús d'aplicacions SIG

6.2.3.2. Projectes d'obra civil, perfil professional de sobreestant

6.2.3.2.1. Realització

6.2.4. Realització i plans d'obres

7. Electricitat i electrònica

7.1. GM

7.1.1. Instal·lacions de telecomunicacions

7.1.2. Instal·lacions elèctriques i automàtiques

7.2. GS

7.2.1. Automatització i robòtica industrial

7.2.2. Electromedicina clínica

7.2.3. Manteniment electrònic

7.2.4. Sistemes de telecomunicacions i informàtics

7.2.5. Sistemes electrotècnics i automatitzats

7.2.5.1. Sistemes electrotècnics i automatitzats, perfil professional d'instal·lacions elèctriques i comunicacions del vaixell

8. Energia i aigua

8.1. GM

8.1.1. Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d'aigua

8.2. GS

8.2.1. Eficiència energètica i energia solar tèrmica

8.2.2. Energies renovables

9. Fabricació mecànica

9.1. GM

9.1.1. Mecanització

9.1.1.1. Mecanització, perfil professional de manteniment i reparació en rellotgería

9.1.2. Soldadura i caldereria

9.2. GS

9.2.1. Construccions metàl·liques

9.2.2. Disseny en fabricació mecànica

9.2.3. Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers

9.2.4. Programació de la producció en fabricació mecànica

9.2.5. Òptica d'ullera

10. Fusta, moble i suro

10.1. GM

10.1.1. Fusteria i moble

10.1.2. Instal·lació i moblament

10.2. GS

10.2.1. Disseny i moblament

10.2.1.1. Disseny i moblament, perfil professional de construccions efímeres i decorats

11. Hoteleria i turisme

11.1. GM

11.1.1. Cuina i gastronomia

11.1.2. Serveis en restauració

11.2. GS

11.2.1. Agències de viatges i gestió d'esdevenimets

11.2.2. Direcció de cuina

11.2.3. Direcció de serveis en restauració

11.2.4. Gestió d'allotjaments turístics

11.2.5. Guia, informació i assistència turístiques

11.2.5.1. Guia, informació i assistències turístiques, perfil professional d'animació turística

12. Imatge i so

12.1. GM

12.1.1. Laboratori d'imatge

12.1.2. Vídeo, discjòquei i so

12.2. GS

12.2.1. Animacions en 3D, jocs i entorns interactius

12.2.1.1. Animacions en 3D, jocs i entorns interactius; perfil mons virtuals, realitat augmentada i 'gamificació'

12.2.2. Il·luminació, captació i tractament d'imatge

12.2.3. Producció d'audiovisuals i espectacles

12.2.4. Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

12.2.5. So per a audiovisuals i espectacles

13. Imatge personal

13.1. GM

13.1.1. Estètica i bellesa

13.1.2. Perruqueria i cosmètica capil·lar

13.2. GS

13.2.1. Assessoria d'imatge personal i corporativa

13.2.2. Caracterització o maquillatge professional

13.2.3. Estilisme i direcció de perruqueria

13.2.4. Estètica integral i benestar

14. Indústries alimentàries

14.1. GM

14.1.1. Elaboració de productes alimentaris

14.1.2. Forneria, pastisseria i confiteria

14.1.3. Olis d'oliva i vins

14.2. GS

14.2.1. Processos i qualitat en la indústria alimentària

14.2.2. Vitivinicultura

15. Indústries executives

15.1. GM

15.1.1. Excavacions i sondatges, perfil professional d'operacions de maquinària de construcció

16. Informàtica i comunicacions

16.1. GM

16.1.1. Sistemes microinformàtics i xarxes

16.2. GS

16.2.1. Administració de sistemes informàtics en xarxa

16.2.2. Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

16.2.2.1. Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional informàtica aplicada a la logística

16.2.2.2. Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital

16.2.3. Desenvolupament d'aplicacions web

16.2.3.1. Desenvolupament d'aplicacions web, perfil professional bioinformàtica

17. Instal·lació i manteniment

17.1. GM

17.1.1. Instal·lacions de producció de calor

17.1.2. Instal·lacions frigorífiques i de climatització

17.1.3. Manteniment electromecànic

17.1.3.1. Manteniment electromecànic, perfil professional de vaixells d'esbarjo i serveis portuaris

17.2. GS

17.2.1. Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

17.2.2. Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

17.2.3. Mecatrònica industrial

17.2.3.1. Mecatrònica industrial, perfil professional de fabricació de productes ceràmics

17.2.4. Prevenció de riscos professionals

18. Maritimopesquera

18.1. GM

18.1.1. Cultius aqüícoles

18.1.2. Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions

18.1.3. Navegació i pesca de litoral

18.1.4. Operacions subaquàtiques i hiperbàriques

18.2. GS

18.2.1. Aqüicultura

18.2.2. Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions

18.2.3. Transport marítim i pesca d'altura

19. Química

19.1. GM

19.1.1. Operacions de fabricació de productes farmacèutics

19.1.2. Operacions de laboratori

19.1.3. Operacions de procés de pasta i paper

19.1.4. Planta química

19.2. GS

19.2.1. Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

19.2.2. Indústries de procés de pasta i paper

19.2.3. Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

19.2.4. Química ambiental

19.2.5. Química industrial

20. Sanitat

20.1. GM

20.1.1. Cures auxiliars d'infermeria

20.1.2. Emergències sanitàries

20.1.3. Farmàcia i parafarmàcia

20.2. GS

20.2.1. Anatomia patològica i citodiagnòstic

20.2.2. Audiologia protètica

20.2.3. Dietètica

20.2.4. Documentació i administració sanitàries

20.2.4.1. Documentació i administració sanitàries, perfil professional gestió de dades

20.2.5. Higiene bucodental

20.2.6. Imatge per el diagnòstic i medicina nuclear

20.2.7. Laboratori clínic i biomèdic

20.2.7.1. Laboratori clínic i biomèdic, perfil professional de recerca

20.2.8. Ortopròtesi i productes de suport

21. Seguretat i medi ambient

21.1. GS

21.1.1. Educació i control ambiental

22. Serveis socioculturals i a la comunitat

22.1. GM

22.1.1. Atenció a persones en situació de dependència

22.2. GS

22.2.1. Animació sociocultural i turística

22.2.2. Educació infantil

22.2.3. Integració social

22.2.4. Mediació comunicativa

22.2.5. Promoció de la igualtat de gènere

23. Tèxtil, confecció i pell

23.1. GM

23.1.1. Confecció i moda

23.1.1.1. Confecció i moda, perfil professional en innovació i productes de moda

23.1.2. Fabricació i ennobliment de productes tèxtils

23.2. GS

23.2.1. Disseny tècnic en tèxtil i pell

23.2.2. Patronatge i moda

23.2.3. Vestuari a mida i per a espectacles

24. Transport i manteniment de vehicles

24.1. GM

24.1.1. Carrosseria

24.1.2. Electromecànica de maquinària

24.1.3. Electromecànica de vehicles automòbils

24.1.3.1. Electromecànica de vehicles automòbils, perfil professional d'electromecànica de vehicles industrials.

24.1.4. Electromecànica de vehicles, perfil professional d'avions amb motor de pistó

24.1.5. Manteniment de material rodant ferroviari

24.2. GS

24.2.1. Automoció

24.2.2. Manteniment aeromecànic

24.2.3. Manteniment d'aviònica